Dyplomanci z przedłużeniem terminu złożenia pracy dyplomowej:

Obowiązuje Państwa stary Regulamin Dyplomowania

Wszystkie potrzebne dokumenty do obrony znajdują się w powyższym regulaminie. Proszę przygotować je według załącznika numer 4.

Obowiązujący wzór strony tytułowej pracy – wzór.

Przed złożeniem dokumentów zachęcamy do konsultacji wersji angielskiej tematu pracy z przedstawicielem języków obcych PŁ (link poniżej).

KONSULTACJE Z LEKTORAMI w sprawie tematu pracy w języku angielskim – wyłącznie drogą mailową z adresu PŁ.

Przypominamy, iż weryfikacja tytułów prac dyplomowych odbywa się WYŁĄCZNIE drogą mailową, z maili STUDENCKICH. Studenci zobowiązani są samodzielnie przetłumaczyć tytuł, w możliwie najbardziej poprawny sposób, z uwzględnieniem terminów branżowych. Weryfikacja na ogół następuje w ciągu 1-2 dni, więc nie ma potrzeby przychodzenia osobiście.

Napisałeś pracę dyplomową – złóż ją (w ciągu 21 dni od otrzymania oceny od promotora) w sekretariacie jednostki

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Dyplomanci rozpoczynający pisanie pracy dyplomowej w roku akademickim 2017/2018:

Lista dyplomantów 2017/18 wraz z wybranymi promotorami:   DYPLOMANCI WZIIP 17_18

Obowiązują Państwa następujące wytyczne:

1. Zapoznaj się z Regulaminem dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

2. Szukasz promotora? Obszary tematyczne prac dyplomowych poniżej:

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2017/2018

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Zakład Ekonomii

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Zakład Nauk Humanistycznych

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej

Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego

Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

Katedra Zarządzania

Zaklad Innowacji i Marketingu Zakład Systemów Zarządzania

3. Znalazłeś promotora, przedstaw mu do podpisu poniższą kartę:

KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

Podpisaną kartę złóż w sekretariacie jednostki

4. Piszesz pracę

KONSULTACJE Z LEKTORAMI w sprawie tematu pracy w języku angielskim – wyłącznie drogą mailową z adresu PŁ.

Przypominamy, iż weryfikacja tytułów prac dyplomowych odbywa się WYŁĄCZNIE drogą mailową, z maili STUDENCKICH. Studenci zobowiązani są samodzielnie przetłumaczyć tytuł, w możliwie najbardziej poprawny sposób, z uwzględnieniem terminów branżowych. Weryfikacja na ogół następuje w ciągu 1-2 dni, więc nie ma potrzeby przychodzenia osobiście.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Studenci, którzy nie dokonali wyboru promotora, w określonym terminie, zostali przypisywani automatycznie do promotora wyznaczonego przez dziekana (otrzymali wiadomość na pocztę politechniczną).

Jeśli chcesz objąć swoją pracę Wydziałową procedurą poufności zapoznaj się z załącznikiem.

Nie zdążyłeś napisać pracy?

  • W dziekanacie złóż podanie o powtarzanie ostatniego semestru (druk – podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej). Ostateczny termin złożenia podania to ostatni dzień sesji egzaminacyjnej. Semestr dyplomowy można powtarzać maksymalnie 4 razy.
  • Jeżeli praca jest zaawansowana ( w co najmniej 90 %- opinia promotora na podaniu) bądź niedotrzymanie terminu jej napisania wynikło z przyczyn losowych niezależnych od Ciebie (należy to udokumentować), możesz złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Napisałeś pracę, czas na formalności …

 

UWAGA!

Studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji studiujący w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) – przed złożeniem dokumentów w sekretariacie jednostki należy udać się do Biura ds. Studentów IFE oraz zapoznać się z instrukcją postępowania przed egzaminem dyplomowym dla swojego programu studiów na stronie IFE http://www.ife.p.lodz.pl/pl/egzamin-dyplomowy w celu uzupełnienia dokumentacji.

Jeśli wszystkie dokumenty z punktu „Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego” zostały przygotowane – złóż je wraz z pracą dyplomową w sekretariacie jednostki (sprawdź godziny dyżurów), w której pracuje Twój promotor w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia.

PAMIĘTAJ, ŻE PRACĘ DYPLOMOWĄ MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO WTEDY, GDY MASZ ZALICZONĄ SESJĘ ORAZ UREGULOWANE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (finansowe) WOBEC UCZELNI !

Czas na obronę pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej składa się z:

1. Prezentacji pracy w PowerPoincie

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej

3. Egzaminu dyplomowego, w trakcie którego odpowiadasz na pytania egzaminacyjne

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

4. Oceny pracy dyplomowej

Jaką oceną otrzymasz na dyplomie? – Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej

Po obronie jesteś już Absolwentem

Odbiór dokumentów następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego

  • Chcesz odebrać dyplom? – udaj się do Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska 29
  • Odbierz również z dziekanatu (pok 48a) oryginał: świadectwa maturalnego, dyplomu oraz suplementu (składane podczas rekrutacji)

Do suplementu wpisywane będą tylko następujące udokumentowane działania studenta podejmowane w trakcie studiów:

  • wolontariat,
  • działalność w kole naukowym,
  • opublikowane artykuły, rozdziały w monografiach,
  • czynny udział w konferencjach naukowych.

Potrzebujesz zaświadczenia absolwenckiego? – skontaktuj się z:

mgr inż. Marta Gąciarek marta.gaciarek@p.lodz.pl

 

UWAGA !

Zgodnie z Art. 167 ust.2a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

Wobec powyższego wszystkie osoby będące mieszkańcami Domów Studenckich Politechniki Łódzkiej, które w danym roku akademickim ukończyły studia pierwszego stopnia (datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego) zachowują prawa studenta i wnoszą opłatę za zamieszkanie ustaloną dla studenta PŁ zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.