ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

 • podejmowanie inicjatywy w zakresie efektywności nauczania, a w szczególności w zakresie analizowania, oceniania i opiniowania programów studiów;
 • bieżąca analiza, ocena i przedstawianie wniosków w zakresie działalności dydaktycznej oraz jakości kształcenia;
 • wnoszenie i opiniowanie planów rozbudowy oraz modernizacji bazy dydaktycznej wydziału;
 • przedstawianie wniosków z działalności Państwowej Komisji Akredytacyjnej;
 • analiza i ocena przebiegu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • przedstawianie wniosków w zakresie rekrutacji;
 • współpraca z samorządem studenckim, szczególnie w zakresie aktywności naukowej studentów oraz w trosce o warunki socjalno-bytowe;
 • zasięganie opinii samorządu studenckiego, co do kierunków i metod kształcenia;
 • standaryzacja i rozwój systemu zarządzania jakością;
 • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Harmonogram posiedzeń komisji w roku akad. 2016/2017:

 1. 23.11.2016 r.
 2. 21.12.2016 r.
 3. 04.01.2017 r.
 4. 15.02.2017 r.
 5. 15.03.2017 r.
 6. 19.04.2017 r.
 7. 24.05.2017 r.
 8. 21.06.2017 r.

Posiedzenia komisji odbywać się będą w godzinach 08:30 – 10:00.


Kierownik: dr inż. Maciej Bielecki


Pracownicy: