ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • wdrażanie na wydziale procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia opracowanych przez Komisję Uczelnianą,
  • opracowanie i wdrożenie polityki doskonalenia jakości kształcenia oraz procedur dotyczących: tworzenia, opiniowania i modyfikacji  programów kształcenia zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w tym z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy,
  • ocena poziomu osiągania efektów kształcenia przez studentów oraz inne osoby korzystające z oferty edukacyjnej Wydziału (metod i weryfikacji osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia),
  • monitorowanie i analiza danych w zakresie stopnia osiągania efektów kształcenia studentów oraz innych osób korzystających z ofert edukacyjnej Wydziału,
  • monitorowanie i analiza danych w zakresie oceny nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i wspomagania dydaktyki,
  • prowadzenie analizy:

– wyników monitorowania kariery absolwentów WOiZ pozyskiwanych z Biura Karier PŁ, – zadowolenia pracodawców zatrudniających absolwentów i inne osoby korzystające z oferty edukacyjnej Wydziału, – opiniowanie i doskonalenia programów kształcenia, – weryfikowanie dla kierunków studiów II stopnia, zgodności prowadzonych badań naukowych z obszarem kształcenia.


Kierownik: dr Anna Stankiewicz-Mróz

Adres: Ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź
Pokój 25


Pracownicy: