Tryb przeprowadzenia czynności doktorskich na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacje o działalności popularyzującej naukę_Załącznik nr 1

Oświadczenie_Załącznik nr 2

Przepisy dotyczące stopni naukowych

Ustawy

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1311)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk ( Dz. U. 2016 poz. 882)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1198)

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84 poz. 455)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z dnia 27 lipca 2005 r. poz. 1365, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm)

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015 r. poz. 1842)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z dnia 14 października 2014 r. poz. 1383)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2011 r. nr 204 poz.1200)

Rok 2018

Praca doktorska – mgr inż. Anny Dyląg

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Agnieszki Kamińskiej

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Rok 2017

Praca doktorska – mgr inż. Magdalena Wróbel – Lachowska

– Recenzja 1

– Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Marta Niciejewska

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Daniel Marciniak

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Recenzja 3

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Łukasz Zwoliński

Recencja 1

– Recenzja 2

– Recenzja 3

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Rok 2016

Praca doktorska – lek. med. Jerzy Szafranowicz

Recenzja 1

Rezenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Anna Marszal

Recenzja 1

Rezenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Bartosz Zamara

– Recenzja 1

– Rezenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

 

Praca doktorska – mgr inż. Sylwia Flaszewska

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

 

Praca doktorska – mgr inż. Grzegorz Wesołowski

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

 

Praca doktorska – mgr Daniel Chudzik

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Autoreferat

 

 

Rok 2014

Praca doktorska – mgr inż. Justyna Żywiołek

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska – mgr inż. Maria Rybaczewska

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska – mgr Małgorzata Pleskot

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska – mgr inż. Dorota Wolak

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska – mgr inż. Grzegorz Olszewski

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

 

Rok 2013

DoktorantTytuł rozprawyPromotorRecenzenciDyscyplina
Dr inż. Jacek Nazdrowicz

 

Role i kompetencje menedżerów średniego szczebla w zarządzaniu strategicznym bankiem komercyjnym
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
Prof. dr hab. Józef Penc
Nauki o zarządzaniu
Dr Katarzyna Żykwińska-Rouba

 

Modele wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu ochrona środowiska w gminie
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. Elżbieta Weiss, prof. UO
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Nauki o zarządzaniu
Dr Agnieszka Gądzia

 

Determinanty rozwoju zawodowego pracowników naukowo-dydaktycznych w wyższych uczelniach technicznych
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Prof. dr hab. Czesław Sikorski
Nauki o zarządzaniu
Dr inż. Sebastian Białoskurski

 

Marketing lateralny w procesie kształtowania wizerunku produktów spożywczych
Dr hab. Agnieszka Baruk, prof. PŁ
Dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska
Nauki o zarządzaniu