• Short Term Scientific Missions-STSM – misje naukowe, organizowane w ramach programu COST. Mają one na celu wspieranie mobilności oraz wzmocnienie istniejących sieci współpracy. Misje STSM pozwalają odwiedzić uczelnie lub instytucje z innego kraju uczestniczące w programie COST i poznać tam procedury dot. zarządzania projektami.
  • Projekt „EUREKA” – system wspomagania współpracy biznesowo technologicznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest w partnerstwie Transition Technologies S.A. i Politechniki Łódzkiej.
  • Projekt Horyzont 2020 – jest największym w historii unijnym programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji. Większość unijnych funduszy na badania jest przyznawana w ramach konkursów. Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań, który umożliwia szybsze przeprowadzanie procedur bez konieczności przedstawiania dokumentów w wersji papierowej.

Strona internetowa programu Horyzont 2020

H2010 Online Manual

Bazy poszukiwania partnerów do projektów Horyzont 2020