WIZJA

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji chce być wiodącym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, z pełnymi uprawnieniami akademickimi, prowadzącym badania na najwyższym poziomie, z wyraźnie wyodrębnionymi obszarami badawczymi istotnymi dla politechnicznego charakteru Wydziału i mającymi swoje zastosowanie w kluczowych specjalizacjach gospodarki. Wydział chce budować swoją wyrazistą tożsamość naukową i dydaktyczną wzmacniając potencjał kadrowy , a także rozwijać postawy etyki, rzetelności naukowej i dydaktycznej oraz wprowadzać nową jakość badań naukowych i kształcenia oraz współpracy z otoczeniem .

MISJA

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej jest jednym ze znaczących w kraju ośrodków naukowo – dydaktycznych, skutecznie łączący zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania z dyscyplinami technicznymi i praktyką gospodarczą. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej daje kadrze naukowo-dydaktycznej możliwość ciągłego rozwoju, studentom i słuchaczom wysoki poziom kształcenia w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, a środowiskom gospodarczym wsparcie w rozwoju szeroko rozumianych kompetencji biznesowych.

POLITYKA JAKOŚCI

Misją Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej jest stworzenie kadrze naukowo-dydaktycznej możliwości ciągłego rozwoju, studentom i słuchaczom zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, a środowiskom gospodarczym udzielanie wsparcia w rozwoju szeroko rozumianych kompetencji biznesowych.

Wydział chce budować swoją wyrazistą tożsamość naukową i dydaktyczną wzmacniając potencjał kadrowy, a także rozwijać postawy etyki, rzetelności naukowej i dydaktycznej.

Wprowadzanie nowej jakości badań naukowych i kształcenia oraz współpracy z otoczeniem, jest realizowane poprzez ciągłe doskonalenie procesów naukowo-badawczych, realizowania kształcenia oraz zleconych usług.

Nadrzędnym celem Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ jest osiągnięcie statusu wiodącego ośrodka naukowo-dydaktycznego, z pełnymi uprawnieniami akademickimi.

Drogą do jego osiągnięcia jest wykorzystanie posiadanych przez Wydział zasobów do realizacji wyznaczonych celów strategicznych:

  1. kompetentna kadra i osiągnięcia światowych standardów w nauce,
  2. wysoki poziom kształcenia i nowoczesna oferta dydaktyczna,
  3. aktywne współdziałanie z otoczeniem,
  4. aktywne środowisko studenckie,
  5. nowoczesne i sprawne zarządzanie Wydziałem.

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ zobowiązują wszystkich pracowników Wydziału do realizacji powyższych celów strategicznych poprzez zaangażowanie w pracę, ciągłe doskonalenie procesów, zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości w realizowanych działaniach oraz wprowadzanie działań korygujących i doskonalących.

Niniejszym, Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji deklaruje znajomość i zrozumienie Polityki Jakości na wszystkich poziomach zarządzania.

Data ostatniego zatwierdzenia Polityki Jakości: 16.11.2016 r.