Od roku akademickiego 2017/2018 ustalam następujące warunki rejestracji na kolejne semestry.

 

KIERUNEK: europeistyka lic., zarządzanie lic. (w j. polskim i j. angielskim), zarządzanie inż., inżynieria zarządzania, zarządzanie i inżynieria produkcji inż., zarządzanie II st., zarządzanie i inżynieria produkcji II st.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 • Student, do uzyskania pełnej rejestracji, musi osiągnąć maksymalną liczbę punktów ECTS odpowiadającą danemu semestrowi,
 • dla studiów I stopnia – aby uzyskać rejestrację warunkową Student może mieć następującą liczę braków:
  • dla semestru I – 12 punktów braków,
  • dla semestru II – 12 punktów braków,
  • dla semestrów III i kolejnych – 10 punktów braków;

powyżej 12 (odpowiednio 10) punktów braków należy złożyć podanie o powtarzanie semestru / roku,

 • dla studiów II stopnia – aby uzyskać rejestrację warunkową, Student może mieć 10 punktów braków, powyżej 10 punktów braków należy złożyć podanie o powtarzanie semestru / roku,

Braki z kolejnych semestrów sumują się!

KIERUNEK: inżynieria bezpieczeństwa pracy inż.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 • Student do uzyskania pełnej rejestracji musi osiągnąć maksymalną liczbę punktów ECTS odpowiadającą danemu semestrowi,
 • aby uzyskać rejestrację warunkową, Student może mieć 15 punktów braków w semestrze, powyżej 15 punktów braków należy złożyć podanie o powtarzanie semestru / roku.

KIERUNEK: papiernictwo i poligrafia

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 • Student do uzyskania pełnej rejestracji musi osiągnąć maksymalną liczbę punktów ECTS odpowiadającą danemu semestrowi,
 • aby uzyskać rejestrację warunkową, Student może mieć 16 punktów braków w semestrze, powyżej 16 punktów braków należy złożyć podanie o powtarzanie semestru / roku.

 

Dodatkowe zasady rejestracji:

 • bez zaliczonego przedmiotu „Matematyka I” i „Matematyka II” nie będzie możliwa rejestracja na semestr V i wyższe (student z brakiem zaliczenia z tych przedmiotów będzie powtarzał odpowiednio semestr III i IV, konieczne jest złożenie podania do dziekanatu);
 • rejestracja na semestr dyplomowy jest możliwa jedynie z pełną rejestracją, w przypadku braków – należy złożyć podanie o powtarzanie semestru / roku;
 • w przypadku braku pełnej rejestracji na dany semestr w ramach awansów możliwa jest realizacja co najwyżej 3 przedmiotów (nie obejmuje to wf, języków i przedmiotów obieralnych – one nie mogą być realizowane w formie awansów), większa ilość przedmiotów awansowych jest możliwa dla najlepszych Studentów z pełną rejestracją.
 • powtarzanie semestru dyplomowego jest możliwe maksymalnie przez 4 semestry, przy czym konieczne jest złożenie za każdym razem podania do dziekana o powtarzanie semestru dyplomowego wraz z opinia promotora;
 • w przypadku niedotrzymania terminu złożenia pracy dyplomowej do końca semestru kończącego studia, konieczne jest napisanie podania do dziekana o przedłużenie terminu złożenia pracy z opinią promotora o stopniu jej zaawansowania.

 

KIERUNEK: zarządzanie studia II st., zarządzanie i inżynieria produkcji II st.

Studenci pierwszego roku studiów, którzy nie mieli w programie studiów I stopnia przedmiotów „Podstawy zarządzania”, „Mikroekonomia” i „Statystyka opisowa”, są zobowiązani do realizacji tych przedmiotów na I sem. studiów. Przedmioty te są obowiązkowe, nieuzyskanie zaliczenia z powyższych przedmiotów w semestrze I powoduje rejestrację warunkową na semestr II. Student, który realizował te przedmioty na I stopniu, zobowiązany jest złożyć do dziekanatu pismo o uznanie efektów kształcenia w ciągu 3 pierwszych tygodni od rozpoczęcia studiów. Absolwenci studiów realizowanych na Wydziale Organizacji i Zarządzania są automatycznie zwolnieni z ich realizacji.

 

dr inż. Aleksandra Makowska

Prodziekan ds. Studenckich

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Politechnika Łódzka