Metody kształcenia

Na Wydziale wprowadzamy i doskonalimy nowoczesne metody kształcenia tj. Design Thinking, Problem Based Learning, Flipped Classroom, Tutoring, Case Teaching oraz Blanded Learning, który wykorzystuje metody i techniki kształcenia na odległość. Istniejąca i stale rozbudowywana infrastruktura Wydziału pozwala na organizację zajęć w małych grupach ćwiczeniowych/projektowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia. Nasza kadra dzięki licznym szkoleniom, wizyty studyjne na uczelniach europejskich i w USA nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali warsztat narzędziowy. Dzięki wdrażaniu najlepszych praktyk edukacyjnych nasi absolwenci rozwijają umiejętności potrzebne na rynku pracy – kompetencje przyszłości. 

Image
Design Thinking

Design Thinking – myślenie projektowe, to metoda tworzenia innowacyjnych projektów, produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Praca interdyscyplinarnych zespołów daje możliwość spojrzenia na problem z różnych perspektyw. Zespół w kolejnych krokach, wykorzystując różnorodne narzędzia i techniki, wypracowuje możliwe do wdrożenia rozwiązanie. Design Thinking poprzez swój uniwersalny charakter znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z problemami, które nie mają oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram tzw. „wicked problems”. Nie ma całkowicie złych pomysłów, nawet mniej trafione mogą pobudzać, ponieważ wszyscy jesteśmy projektantami.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
Problem Based Learning

Problem Based Learning – uczenie się na bazie problemu. Jest to metoda, w ramach której studenci rozwiązują konkretny, rzeczywisty problem, zdefiniowany przez firmę lub inny podmiot społeczno-gospodarczy. Nie otrzymują jednak na początku żadnego wsparcia teoretycznego w postaci wykładów czy ćwiczeń. Całą wiedzę, niezbędną do rozwiązania problemu, muszą zdobyć sami, a następnie w ramach spotkań z grupą projektową nauczyć się nią dzielić, tak, by cały zespół mógł z niej skorzystać. Dzięki temu, poza kompetencjami kierunkowymi, młodzi ludzie rozwijają zdolności komunikacji i pracy w grupie. Nauczyciel jest jedynie mentorem, wspomagającym grupę w procesie uczenia się. Jego rola polega na dawaniu merytorycznego „feedbacku”, który upewnia studentów co do słuszności stawianych przez nich tez. Dzięki metodzie PBL będziesz w stanie łatwo podejmować nowe wyzwania i realizować innowacyjne projekty zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Studenci pracują w grupach 4-5 osobowych, a rezultaty, wnioski i wyniki badań są omawiane podczas publicznej prezentacji. Oceny pracy i stopnia zaangażowania w poszczególne zagadnienia dokonuje zarówno opiekun, jak i pozostali studenci z danej grupy projektowej.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
Flipped classroom

Flipped classroom – odwrócona klasa to klasa, która zamienia układ przekazywania wiedzy i jej internalizacji w porównaniu do tradycyjnej klasy. Idea jest bardzo prosta. Zmieniamy tradycyjny model lekcyjny, zaczynając niejako od końca – pracy w domu. Jednakże głównym celem tego zadania nie jest utrwalenie nabytych w czasie lekcji wiadomości, a przygotowanie się do tego, co na tej lekcji będzie. W odwróconej klasie role nauczycieli i uczniów/studentów zostały zmienione, a czas zajęć ma nowy plan. Technologia informacyjna i nauka aktywności pozwala zbudować zindywidualizowane i oparte na współpracy środowisko uczenia się dla studentów w celu stworzenia nowej kultury uczenia się.      

 

 

 

 

Image
Tutoring

Tutoring jest metodą, stylem pracy nauczyciela (tutora) zazwyczaj z jednym studentem (podopiecznym, tutee), relacją mistrz-uczeń, mającą na celu rozwijanie kompetencji akademickich, społecznych i osobistych studenta. Jest to zorganizowana i zindywidualizowana praca, szczególnie z wybitnymi, ale również ze zmagającymi się z trudnościami studentami (1:1, w małych grupach), w ramach programów/zajęć na uczelni (lub online), uwzględniająca różnorodność doświadczeń studentów, dyscyplin, umiejętności akademickich, specjalizacji, potrzeb, oczekiwań itp. oraz umożliwiająca studentom osiągnięcie celów akademickich i rozwojowych. Tutoring poprzez swą elastyczną formę rozwija umiejętności: samodzielnego, krytycznego myślenia, poszukiwania źródeł, tworzenia esejów, prezentacji swoich poglądów, dyscypliny i wytrwałości, obcowania z mistrzem, uczestniczenia w kulturze akademickiej, życiu społecznym itd.  

 

    

 

Image
Case Teaching

Case Teaching – w przypadku tej metody studenci analizują sytuację w świecie rzeczywistym (przypadek), która stwarza problem lub dylemat prowokujący do myślenia. Studenci zostają przydzieleni do roli decydenta i otrzymują do rozwiązania problem. Rzeczywisty charakter przypadków przynosi zainteresowanie i trafność w stosowaniu abstrakcyjnych pojęć i teorii w praktyce. Studenci muszą uporządkować i przeanalizować dane przedstawione w sprawie, rozważyć odpowiednią teorię, wyciągnąć wnioski i przedstawić rozwiązania. Poprzez pracę zespołową i dyskusje na poziomie całej grupy wspólne uczenie się ma znaczącą rolę w odkrywaniu różnych rozwiązań, zrozumieniu zalet i wad każdego z nich oraz ważeniu korzyści.   

 

 

   

 

Image

Blended Learning lub  B-learning – to mieszana (zintegrowana, hybrydowa) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki  (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera (M-learning) i urządzeń mobilnych. Stosunek poszczególnych elementów dobrany jest w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego. Znaczna część zajęć na wszystkich kierunkach studiów, realizowana jest poprzez platformę Wikamp (wirtualny kampus) opartej na środowisku nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych Moodle. Platforma Wikamp obejmuje serwisy internetowe, skupiające szereg usług w jednym miejscu, m.in. informacje dla studentów, poczta elektroniczna, materiały edukacyjne.

Załączniki
Image
Franklin W. Olin College of Engineering – USA
Image
Franklin W. Olin College of Engineering – USA
Image
Szkolenie University of Helsinki (Finlandia)
Image
Szkolenie University of Helsinki (Finlandia)
Image
Hochschule Mittweida -University od Applied Sciences – Germany
Image
Szkolenie PBL Academy at Aalborg University (Dania)
Image
Franklin W. Olin College of Engineering – USA
Image
 Szkolenie Flipped Education Harvard University – USA
Image
Massachusetts Institute of Technology (MIT) – USA

Strona dziala - zabbix