Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej

Image
logo

Projekt pt. „Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa Działania: IV.2 Termomodernizacja budynków
Numer umowy: RPLD.04.02.02-10-0071/17

Cele projektu

Celem strategicznym realizacji projektu jest integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynku B-17 dzięki przeprowadzeniu robót polegających na: modernizacji systemu grzewczego, wymianie instalacji c.w.u i cyrkulacji, kompleksowej modernizacji układów wentylacji, montażowi układu automatyki budynkowej BMS, modernizacji instalacji oświetlenia wbudowanego i wymianie na nowe wyposażone w oprawy LED, wykonanie instalacji PV oraz przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących bezpośrednio związanym z termomodernizacją i efektywnością energetyczną budynku. W projekcie przeprowadzone zostaną także prace modernizacyjne niezbędne dla zapewnienia kompleksowości projektu oraz realizowane będą zadania związane z zarządzaniem projektem i działaniami promocyjno-informacyjnymi. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej, prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym. Realizacja projektu pozwoli na budowę bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Będzie ona także przeciwdziałać zjawisku ubóstwa energetycznego w regionie.

 

Cele bezpośrednie  
Cel Wartość
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 5 336 100 kWh/rok
Ilość na oszczędzonej energii cieplnej 1 833 GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 2 223,495 GJ/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 894,598 tony równoważnika CO2/rok
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej (koszty ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody) 123 689 zł/rok
Poprawa efektywności energetycznej budynków W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w przedmiotowych
Wzrost udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Na południowej elewacji budynku B-17 zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna .
Cele pośrednie  
Cel Wartość
Poprawa jakości powietrza na terenie miasta W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery co przyczyni się do
Poprawa warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynku Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery pośrednio przyczyni się do lepszego stanu zdrowia mieszkańców. Odpowiednie działania termomodernizacyjne spowodują również utrzymanie wewnątrz budynku komfortowych i higienicznych
Utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach budynków temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji placówek o każdej porze roku Odpowiednie warunki wilgotnośc iowe i temperaturowe w budynku spowodują wzrost efektywności i wydajności pracy osób użytkujących obiekty, oraz nie będą negatywnie wpływać na ich

 

Opisane wyżej cele znajdują odzwierciedlenie w strukturze zaplanowanych w projekcie zadań, która przedstawia się następująco:

  1. Zadanie – Modernizacja systemu grzewczego.
  2. Zadanie – Wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji.
  3. Zadanie – Kompleksowa modernizacja układów wentylacji  zarówno wentylacji ogólnej, jak i p.poż.
  4. Zadanie – Montaż układu automatyki budynkowej BMS dla sterowania i optymalizacji pracy systemów energetycznych w budynku.
  5. Zadanie – Modernizacja instalacji podstawowego oświetlenia wbudowanego poprzez jego wymianę na nowe wyposażone w oprawy LED wraz ze sterowaniem oświetleniem poprzez układ BMS.
  6. Zadanie – Wykonanie instalacji PV o mocy 25,4 kWp zamontowanej na ścianie południowej budynku.
  7. Zadanie – Wykonanie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących wykonaniu planowanych robót, przebicia i wykonanie bruzd, demontaże części ścian w celu uzyskania dostępu do modernizowanych instalacji, roboty odtworzeniowe, tynkowanie i malowanie ścian.

Całkowita wartość projektu: 9 078 422,44 zł

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR Dofinansowanie: 5 705 815,81 zł

Strona dziala - zabbix