Opiekun roku

Opiekun roku to osoba wskazana przez prodziekana ds. studenckich, która reprezentuje interesy studentów wobec władz wydziału i nauczycieli akademickich oraz służy studentom radą i pomocą zarówno w sprawach indywidualnych, jak i dotyczących funkcjonowania wydziału. Opiekuna roku powołuje się na okres do zakończenia cyklu kształcenia przez oddaną pod opiekę grupę studentów. 

Najważniejsze zadania i obowiązki opiekuna roku to: 

  • przekazanie studentom podstawowych informacji na temat organizacji roku akademickiego i toku studiów;  
  • zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną wydziału;  
  • przeprowadzenie wyborów starosty roku i przekazanie danych wybranej osoby prodziekanowi ds. studenckich nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć;  
  • stały kontakt ze starostą roku w sprawach bieżących i reagowanie na sygnalizowane problemy; 
  • reprezentowanie studentów w kontaktach z nauczycielami akademickimi i władzami wydziału;   
  • udział w egzaminach lub zaliczeniach komisyjnych, jeśli prodziekan ds. studenckich tak zdecyduje. 

Lista opiekunów roku 2023/24

Strona dziala - zabbix