Opłaty za studia

Prosimy o wnoszenie zobowiązań finansowych wobec uczelni wyłącznie na numer konta bankowego wygenerowanego z WebDziekanat zgodnie z zasadami  Opłaty za usługi edukacyjne w Politechnice Łódzkiej 

Dane do przelewu 

Politechnika Łódzka 
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
ul. Wólczańska 221
93-005 Łódź  

Przelew powinien zawierać 

imię i nazwisko, adres wpłacającego oraz tytuł wpłaty z dopiskiem dla W-8 

Opłaty za legitymacje 

  • ELS – elektroniczna legitymacja studencka – 22 zł  

(prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta podany w zawiadomieniu o przyjęciu na studia) 

  • duplikat ELS – 33 zł 

Opłaty za kształcenie 

Na studiach niestacjonarnych opłata za studia jest podzielona na cztery równe raty za semestr. Opłaty za kształcenie na pierwszym i kolejnych latach studiów niestacjonarnych uiszczane są przez studenta w następujących terminach: 

  • za semestr zimowy – do dnia 31 października lub wpłaty w równych 4 ratach miesięcznych w terminie do dnia: I rata – 31 października, II rata – 15 listopada, III rata – 15 grudnia, IV rata – 15 stycznia; 
  • za semestr letni – do dnia 31 marca lub wpłaty w równych 4 ratach miesięcznych w terminie do dnia: I rata – 31 marca, II rata – 15 kwietnia, III rata – 15 maja, IV rata – 15 czerwca. 

Rezygnacja ze studiów  

Studencie, jeśli zdecydujesz się na rezygnację ze studiów w trakcie trwania semestru, pamiętaj o złożeniu podania o skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji z kontynuowania nauki. Jeśli nie dopełnisz tej formalności, będziesz zobowiązany do uregulowania całej opłaty za semestr studiów. 

Rezygnację ze studiów należy złożyć na piśmie osobiście w dziekanacie lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). 

Formularz podania znajduje się na stronie WebDziekanat pod nazwą „Wniosek o skreślenie z powodu rezygnacji”. 

Faktura VAT  za studia zostanie wystawiona na podstawie wcześniejszego zgłoszenia (pisma) zakładu pracy lub osoby zainteresowanej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania zapłaty. W piśmie należy podać następujące dane: nazwę, adres, NIP płatnika oraz imię, nazwisko studenta i wysokość wpłaconej kwoty. 

Prośbę o wystawienie faktury VAT (pismo – pdf) należy przesłać na adres: elzbieta.klonowska@p.lodz.plelzbieta.olszewska@p.lodz.pl (odpowiednio dla kierunków studiów).

Strona dziala - zabbix