Zarządzanie w kontekście zrównoważonego rozwoju

Pogłębiające się problemy środowiskowe i społeczne stają się coraz bardziej naglącym wyzwaniem dla współczesnych organizacji. Problemy te w znacznym stopniu wynikają z dotychczasowych modeli zarządzania. Coraz większa grupa organizacji świadomie przyjmuje tę odpowiedzialność i stara się wdrażać strategie zarządzania, odpowiadające na postulaty zrównoważonego rozwoju. Zmiana ta wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku, uwzględnienia całego cyklu życia produktu oraz towarzyszących mu procesów: projektowania, produkcji, logistyki i utylizacji.

Pracownicy Wydziału, mając świadomość wyżej opisanych wyzwań  i związanych z nimi luk badawczych, zintensyfikowali swoją działalność badawczą w tym obszarze. Prowadzone badania dotyczą zagadnień zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz strategii wdrażania modeli gospodarki o obiegu zamkniętym-GOZ  z uwzględnieniem specyfiki wybranych branż, szczególnie istotnych dla Łodzi i regionu. Współczesne zarządzanie jakością wymaga obiektywnej oceny wpływu środowiskowego i zapewnienia bezpieczeństwa produktów i procesów w całym łańcuchu wartości. Nieodzowna staje się skuteczna komunikacja w tym zakresie z szerokim gronem interesariuszy. W projektowaniu oraz ocenie jakości kluczowe stają się: podejście „Design for Excellence” oraz analizy, wykorzystujące metody takie jak: LCA (ang. Life Cycle Assessment) czy LCC (ang. Life Cycle Costing). Coraz istotniejszym narzędziem komunikacji staje się zaś znakowanie środowiskowe.

Istotnym celem prowadzonych badań jest więc poszukiwanie rozwiązań, pozwalających na uwzględnienie w zarządzaniu w większym stopniu czynnika ludzkiego, aspektów bezpieczeństwa oraz wpływu na środowisko naturalne poprzez wykorzystanie wymienionych wyżej metod i narzędzi.

Ze względu na kluczową rolę wymienionych wyżej zagadnień we współczesnym zarządzaniu miastem, pracownicy Wydziału podejmują również problematykę istoty i warunków wdrażania i realizacji strategii marki „smart city” z uwzględnieniem postaw różnych grup interesariuszy wobec marki miasta inteligentnego, uwzględniającego koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Strona dziala - zabbix