Laboratorium LabNOISE

Image
Laboratorium LabNOISE

Laboratorium LabNOISE powstało na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ w 2016 roku, a w 2017 roku uzyskało pozytywną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących” pod kątem realizacji badań akustycznych.

Zakres akredytacji Laboratorium obejmuje:

 1. Pomiary hałasu na stanowiskach pracy zgodnie z normami:
  1. PN-N-01307 – Hałas – dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy – wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
  2. PN-EN ISO 9612 – Akustyka – wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – metoda techniczna.
 2. Pomiar hałasu maszyn i urządzeń, zgodnie z normą PN-EN ISO 3746 – Akustyka – wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.
 3. Pomiar hałasu, pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody;
 4. Pomiar hałasu, pochodzącego od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.

Laboratorium dysponuje miernikami hałasu, analizatorami akustycznymi, stacją meteo, anemometrem, wszechkierunkowym źródłem dźwięku, kamerą termowizyjną oraz kamerą akustyczną. Dodatkowo Laboratorium wykonuje pomiary i badania:

 • ekranów i obudów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych;
 • hałasu w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej;
 • hałasu generowanego przez urządzenia w pomieszczeniach technicznych (węzły cieplne, instalacja wentylacyjna, instalacja dźwigowa, transformatory i inne urządzenia, stanowiące wyposażenie techniczne budynku);
 • modelowanie akustyczne źródeł hałasu.

W Laboratorium prowadzone są także prace eksperymentalne, naukowe i badawcze z zakresu szeroko pojętej akustyki na potrzeby:

 • zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria, szkolenia, kursy, prace dyplomowe);
 • badań prototypowych, rozwojowych i wdrożeniowych;
 • prac na potrzeby przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego, innych ośrodków naukowo-badawczych;
 • konsultacji i opinii eksperckich.

Kontakt do Laboratorium:
facebook: https://www.facebook.com/LabNoisePL/ 
e-mail: labnoise@info.p.lodz.pl
Kierownik Laboratorium: dr inż. Joanna Kopania
Zastępca kierownika Laboratorium: dr inż. Grzegorz Bogusławski

Załączniki
Image
Laboratorium LabNOISE
Image
Laboratorium LabNOISE
Image
Laboratorium LabNOISE
Image
Laboratorium LabNOISE
Image
Laboratorium LabNOISE
Image
Laboratorium LabNOISE
Image
Laboratorium LabNOISE
Image
Laboratorium LabNOISE
Image
Laboratorium LabNOISE

Strona dziala - zabbix