Laboratorium EQUAL

EQUAL Ergonomic Quality, Usability & Accessibility Laboratory

Laboratorium EQUAL – Ergonomic Quality, Usability & Accessibility Laboratory (Laboratorium ergonomicznej jakości, użyteczności i dostępności), mieści się na Wydziale Organizacji i Zarządzania (WOiZ) Politechniki Łódzkiej.

Powstało w 2015 roku z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych dla Kierunku Inżyniera Bezpieczeństwa Pracy, Wydziału OiZ, Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki oraz studiów podyplomowych „Ergonomia i BHP”.

Laboratorium tworzą:

Powstanie laboratorium oraz jego obecny kształt jest efektem pracy nie tylko obecnych, ale i byłych pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania:

  • prof. dr hab. inż. Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej,
  • prof. dr hab. inż. Jerzego Lewandowskiego
  • dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska.

EQUAL jest laboratorium dydaktyczno-naukowym, które koncentruje się na zrozumieniu interakcji między człowiekiem i innymi elementami systemów. Studenci i badacze uczestniczą w planowaniu, projektowaniu i ocenie systemów, organizacji, środowisk, procesów pracy, produktów itp. Celem tych działań jest dostosowanie wymienionych elementów do potrzeb, możliwości i ograniczeń ludzkich ze szczególną wrażliwością na osoby z różnymi niepełnosprawnościami, starsze oraz z innych grup wykluczonych społecznie i zawodowo zarówno trwale, jak i czasowo.

W laboratorium realizowany jest proces dydaktyczny i naukowy w trzech obszarach ergonomii zgodnie z podziałem IEA:

  • poznawczej (kognitywnej), koncentrującej się na procesach umysłowych, takich jak percepcja, pamięć, rozumowanie, przetwarzanie informacji oraz współpraca człowieka z innymi elementami systemu (prace realizowane w laboratorium dotyczą zagadnień związanych z obciążeniem pracą umysłową, analizą procesów decyzyjnych, kompetencjami pracowników, interakcją człowiek-komputer, stresem w pracy i szkoleniami),
  • organizacyjnej, skupiającej się na zagadnieniach optymalizacji systemów socjotechnicznych, w tym ich struktur organizacyjnych, polityk, procesów (realizowane projekty dotyczą komunikacji, kultury organizacji, zarządzania potencjałem ludzkim, projektowania partycypacyjnego, nowych paradygmatów pracy oraz organizowania i projektowania pracy, w tym np.: czasu pracy, pracy zespołowej itp.),
  • fizycznej, obejmującej wyznaczanie anatomicznych, antropometrycznych, fizjologicznych i biomechanicznych charakterystyk człowieka (realizowane prace dotyczą między innymi takich zagadnień, jak: pozycja ciała podczas pracy, kształtowanie przestrzeni pracy, transport ładunków, monotypowość ruchów roboczych, obciążenie fizyczne pracą, dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) spowodowane wykonywaną pracą, bezpieczeństwo pracy i zdrowie).

W Laboratorium EQUAL stosowane jest podejście socjo- i antropotechniczne we wdrażaniu rozwiązań tak, aby innowacje techniczne, modele organizacji pracy oraz rozwoju zawodowego były ściśle połączone z otoczeniem gospodarczym i społecznym, uwzględniając potrzeby wszystkich ludzi.

Do realizacji projektów wykorzystywana jest specjalistyczna aparatura, która pozwala studentom spojrzeć na świat oczami różnych osób, ukazując zróżnicowanie ich potrzeb, możliwości i ograniczeń.

Image
Laboratorium EQUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
Laboratorium EQUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia do monitorowania i pomiaru siły
Foto: Jacek Szabela / Politechnika Łódzka

 

Image
Urządzenia do monitorowania i pomiaru siły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
Urządzenia do monitorowania i pomiaru siły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej i umysłowej, pozwalające analizować m.in. obciążenie fizyczne, w tym wydatek energetyczny, a także identyfikować sytuacje stresogenne
Foto: Jacek Szabela / Politechnika Łódzka

 

Image
Urządzenia/wyposażenie do modelowania stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
Urządzenia/wyposażenie do modelowania stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
Urządzenia/wyposażenie do modelowania stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia/wyposażenie do modelowania stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
Foto: Jacek Szabela / Politechnika Łódzka

Kontakt

Tekst jest fragmentem artykułu zamieszczonego w czasopiśmie studenckim AION, wydawanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej.

https://www.p.lodz.pl/sites/default/files/pliki/pazdziernik_2020_lekki.pdf  s. 28-29

Strona dziala - zabbix