FAQ

Image
FAQ

PRACOWNICY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ODPOWIADAJĄ STUDENTOM

Odpowiedzi na niektóre pytania wynikają wprost z Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej. Te, które przeczytasz poniżej zostały przygotowane na podstawie dokumentu obowiązującego od 27 kwietnia 2022 roku.

Treść (rozbudowana)
1. Gdzie znajdę informacje o terminach i godzinach otwarcia dziekanatu dla studentów oraz godzinach przyjęć prodziekana ds. studenckich?

Zakładka STUDENCI > DZIEKANAT

0
2. Gdzie znajdę informację o programach kształcenia?
0
3. Jak uzyskać dostęp do poczty studenckiej, WebDziekanatu, platformy Wikamp?

Szczegóły dostępne pod adresem https://edu.p.lodz.pl/mod/page/view.php?id=7724 

0
4. Czy muszę umówić się wcześniej na dyżur prodziekana ds. studenckich?

Nie

0
5. Czy z podaniem do prodziekana ds. studenckich muszę zgłosić się osobiście na dyżur?

Nie, podanie można zostawić w godzinach pracy dziekanatu, wrzucić do skrzynki, która znajduje się w dziekanacie lub przesłać pocztą do Dziekanatu.

0
6. Jak długo trzeba czekać na decyzję prodziekana ds. studenckich i jak można się z nią zapoznać?

Maksymalny czas oczekiwania wynosi dwa tygodnie. Po zaopiniowaniu podania przez prodziekana ds. studenckich zostaniesz poinformowany telefonicznie lub e-mailem o konieczności zgłoszenia się do dziekanatu w celu potwierdzenia zapoznania się z decyzją. 

0
7. Gdzie znajdę wzory podań i co zrobić w sytuacji kiedy nie ma formularza dedykowanego mojej sprawie?

Zakładka STUDENCI > PODANIA I AKTY PRAWNE > FORMULARZE DO POBRANIA. 
Jeśli nie ma formularza dedykowanego Twojej sprawie wypełnij formularz o nazwie wolne, który pobierzesz z WebDziekanatu

0
8. Czy w sprawie przedłużenia ważności legitymacji muszę zgłosić się osobiście?

Nie

0
9. Co w sytuacji kiedy zgubię legitymację?

Należy złożyć wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji. Do wniosku należy dołączyć:  
– potwierdzenie wpłaty za wydanie duplikatu w kwocie 33 zł. Opłatę należy wnieść na swoje indywidualne konto studenta; 
– w przypadku zgubienia legitymacji należy zamieścić ogłoszenie w gazecie. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie w formie faktury lub wycinka z gazety; 
– w przypadku kradzieży należy dołączyć zaświadczenie z komisariatu
Czas oczekiwania na nową legitymację wynosi do dwóch tygodni.  

0
10. Jak długo trzeba czekać na zaświadczenie studenckie i czy muszę zgłosić się po nie osobiście?

Zaświadczenia wydawane są od ręki zainteresowanym studentom lub osobom upoważnionym przez studentów. 

0
11. Jak uzyskać wypis ocen (Transcript of Records)?

Transcript of Records wydawany jest od ręki zainteresowanym studentom lub osobom upoważnionym przez studentów.

0
12. Ile razy mogę powtarzać semestr dyplomowy i czy muszę za to płacić?

Łączna liczba zmian terminu złożenia pracy dyplomowej jest ograniczona do dwóch. Opłata jest naliczana według stopnia zaawansowania pracy, który na wniosku studenta o powtarzanie semestru dyplomowego, wskazuje promotor pracy dyplomowej.

Podanie złożone bez opinii promotora będzie skutkowało decyzją odmowną. 

0
13. Czy czesne mogę płacić w ratach?

Na Wydziale Organizacji i Zarządzania dla wszystkich studentów na studiach niestacjonarnych opłata za semestr jest podzielona na cztery równe raty. 

0
14. Jak zaliczyć praktyki studenckie?

W tym miejscu znajdziesz więcej informacji dot. zaliczenia praktyk studenckich LINK

0
15. Skończyłem 26 lat, co z moim ubezpieczeniem zdrowotnym?

Studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu(np.: praca, działalność gospodarcza, renta, status członka rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia głównej osoby ubezpieczonej) do ubezpieczenia zdrowotnego – na ich pisemny wniosek – zgłasza uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do dziekanatu w celu uzyskania potwierdzenia statusu studenta z wypełnionym dokumentem o nazwie druk ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych), który można znaleźć na stronie Politechniki Łódzkiej.

0
16. Czy mogę przenieść się z kierunku, na którym studiuje, na inny kierunek lub ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne (lub odwrotnie)?

Wyłącznie za pisemną zgodą właściwych prodziekanów ds. studenckich. O przeniesienie może ubiegać się student, który uzyskał rejestrację na co najmniej drugi rok studiów pod warunkiem wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni. Wniosek o przeniesienie student składa najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru. 

0
17. Co muszę zrobić w celu przepisania oceny?

Należy złożyć pisemny wniosek o uznanie przedmiotowych efektów uczenia się z danego przedmiotu do prodziekana ds. studenckich w terminie 30 dni od rozpoczęcia semestru.  

W tym celu należy pobrać z WebDziekanatu formularz o nazwie wolne, załączyć do niego potwierdzenie uzyskanych wcześniej ocen oraz kartę przedmiotu. Z tym pakietem należy udać się do osoby, która prowadzi obecnie zajęcia lub do kierownika przedmiotu i poprosić o pisemną opinię czy można uznać osiągnięte wcześniej efekty i na ich podstawie zaliczyć przedmiot. Zaopiniowane podanie należy złożyć do dziekanatu osobiście, wrzucić do skrzynki w dziekanacie lub przesłać pocztą. Pozytywnie rozpatrzone podanie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach i zaliczeniach z danego przedmiotu.  

0
18. Do kogo należy się zwrócić w przypadku utrudnionego kontaktu z nauczycielem/promotorem?

W pierwszej kolejności należy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego nauczyciela/promotora, np. kierownika katedry, w której jest zatrudniony. Jeśli to nie pomoże skontaktuj się z opiekunem roku lub prodziekanem ds. studenckich.  

0
19. Kto może ubiegać się o indywidualną organizację zajęć (IOZ)?

W szczególności student, który ma problemy zdrowotne, studiuje na wielu kierunkach/uczelniach lub reprezentuje uczelnie we współzawodnictwie sportowym minimum na szczeblu krajowym. 

0
20. Kto może ubiegać się o indywidualny program studiów (IPS)?

Sprawdź w zakładce Strona Główna/Studenci/Formularze podań i regulaminy/Regulaminy> Regulamin Indywidualnego Programu Studiów, który obowiązuje od 11.02.2020 r. 

0
21. Czy mogę zmienić grupę ćwiczeniową?

Tak, jeśli znajdziesz osobę, która się z Tobą zamieni. Zgłoś to jak najszybciej do dziekanatu. 
Informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 ze względu na mieszaną formę realizacji zajęć zmiany w grupach są niemożliwe.

0
22. Kiedy i w jaki sposób mogę wybrać przedmiot obieralny/specjalność?

Wybór przedmiotów obieralnych oraz specjalności odbywać się będzie na semestrze wcześniejszym, w drodze głosowania wszystkich studentów roku. Poprzez platformę WIKAMP, będziesz mógł dokonać wyboru przedmiotu/specjalności w pierwszym i drugim priorytecie. Uruchomienie przedmiotu/specjalności nastąpi w drodze decyzji Prodziekana ds. kształcenia na podstawie największej liczby zgłoszeń na przedmiot/specjalność. 

0
23. Czy mogę zmienić wcześniej wybraną specjalność?

Tylko za zgodą prodziekana ds. studenckich udzieloną na pisemny wniosek studenta złożony przed rozpoczęciem zajęć. 

0
24. Gdzie znajdę informacje dotyczące uzyskania dostępu do darmowych licencji?
0
25. Czy można uznać badania lekarskie z pracy / z innej uczelni na poczet badań lekarskich na aktualnym kierunku studiów?

Tak, jeśli badania lekarskie z pracy/ z innej uczelni zawierają czynniki szkodliwe znajdujące się na skierowaniu na badania lekarskie wystawione na Wydziale OiZ. W takim przypadku należy do dziekanatu dostarczyć ksero tych badań.

0
26. Jak uzyskać dostęp do danych osobowych i możliwość uzyskania ich kopii

Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ udziela swoim studentom oraz absolwentom odpowiednich zaświadczeń o przebiegu i zakończeniu studiów.

Udzielenie dostępu do danych osobowych i/lub przekazanie kopii danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy tożsamość studenta jest potwierdzona – w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko ujawnienia danych osobie nieuprawnionej, a zatem naruszenie ochrony danych osobowych.

Do sposobów potwierdzania tożsamości studenta można zaliczyć np.:

  • osobiste zwrócenie się i okazanie do wglądu legitymacji studenckiej;
  • zwrócenie się do dziekanatu poprzez indywidualne konto studenta w systemie informatycznym,
  • zwrócenie się do uczelni przez skrzynkę e-Puap,
  • zaświadczenie może uzyskać osoba trzecia, na podstawie wcześniej złożonego przez studenta/absolwenta upoważnienia (upoważnienie powinno być opatrzone podpisem studenta/absolwenta, złożonym w obecności pracownika dziekanatu),
  • zaświadczenie może uzyskać osoba trzecia na polecenie wnioskującego, okazując stosowne do tej czynności pełnomocnictwo notarialne.
0
27. Wydawanie dokumentów na wniosek absolwenta

  1. Uczelnia jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na wniosek osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 15 RODO).
  2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  3. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych Uczelnia może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 pkt. 6 RODO).
0

Strona dziala - zabbix