FAQ

Image
FAQ

PRACOWNICY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ODPOWIADAJĄ STUDENTOM

Odpowiedzi na niektóre pytania wynikają wprost z Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej. Te, które przeczytasz poniżej zostały przygotowane na podstawie dokumentu obowiązującego od 1 października 2019 roku.

Treść (rozbudowana)
1. Gdzie znajdę informacje o terminach i godzinach otwarcia dziekanatu dla studentów oraz godzinach przyjęć prodziekana ds. studenckich?

Zakładka STUDENCI > DZIEKANAT

2. Gdzie znajdę informację o programach kształcenia?
3. Jak uzyskać dostęp do poczty studenckiej, WebDziekanatu, platformy Wikamp?

Szczegóły dostępne pod adresem https://edu.p.lodz.pl/mod/page/view.php?id=7724 

4. Czy muszę umówić się wcześniej na dyżur prodziekana ds. studenckich?

Nie

5. Czy z podaniem do prodziekana ds. studenckich muszę zgłosić się osobiście na dyżur?

Nie, podanie można zostawić w godzinach pracy dziekanatu, wrzucić do skrzynki, która znajduje się w dziekanacie lub przesłać pocztą do Dziekanatu.

6. Jak długo trzeba czekać na decyzję prodziekana ds. studenckich i jak można się z nią zapoznać?

Maksymalny czas oczekiwania wynosi dwa tygodnie. Po zaopiniowaniu podania przez prodziekana ds. studenckich zostaniesz poinformowany telefonicznie lub e-mailem o konieczności zgłoszenia się do dziekanatu w celu potwierdzenia zapoznania się z decyzją. 

7. Gdzie znajdę wzory podań i co zrobić w sytuacji kiedy nie ma formularza dedykowanego mojej sprawie?

Zakładka STUDENCI > PODANIA I AKTY PRAWNE > FORMULARZE DO POBRANIA. 
Jeśli nie ma formularza dedykowanego Twojej sprawie wypełnij formularz o nazwie wolne, który pobierzesz z WebDziekanatu

8. Czy w sprawie przedłużenia ważności legitymacji muszę zgłosić się osobiście?

Nie

9. Co w sytuacji kiedy zgubię legitymację?

Należy złożyć wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji. Do wniosku należy dołączyć:  
– potwierdzenie wpłaty za wydanie duplikatu w kwocie 33 zł. Opłatę należy wnieść na swoje indywidualne konto studenta; 
– w przypadku zgubienia legitymacji należy zamieścić ogłoszenie w gazecie. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie w formie faktury lub wycinka z gazety; 
– w przypadku kradzieży należy dołączyć zaświadczenie z komisariatu
Czas oczekiwania na nową legitymację wynosi do dwóch tygodni.  

10. Jak długo trzeba czekać na zaświadczenie studenckie i czy muszę zgłosić się po nie osobiście?

Zaświadczenia wydawane są od ręki zainteresowanym studentom lub osobom upoważnionym przez studentów. 

11. Jak uzyskać wypis ocen (Transcript of Records)?

Transcript of Records wydawany jest od ręki zainteresowanym studentom lub osobom upoważnionym przez studentów.

12. Ile razy mogę powtarzać semestr dyplomowy i czy muszę za to płacić?

Łączna liczba zmian terminu złożenia pracy dyplomowej jest ograniczona do dwóch. Opłata jest naliczana według stopnia zaawansowania pracy, który na wniosku studenta o powtarzanie semestru dyplomowego, wskazuje promotor pracy dyplomowej.

Podanie złożone bez opinii promotora będzie skutkowało decyzją odmowną. 

13. Czy czesne mogę płacić w ratach?

Na Wydziale Organizacji i Zarządzania dla wszystkich studentów na studiach niestacjonarnych opłata za semestr jest podzielona na cztery równe raty. 

14. Jak zaliczyć praktyki studenckie?

W tym miejscu znajdziesz więcej informacji dot. zaliczenia praktyk studenckich LINK

15. Skończyłem 26 lat, co z moim ubezpieczeniem zdrowotnym?

Studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu(np.: praca, działalność gospodarcza, renta, status członka rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia głównej osoby ubezpieczonej) do ubezpieczenia zdrowotnego – na ich pisemny wniosek – zgłasza uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do dziekanatu w celu uzyskania potwierdzenia statusu studenta z wypełnionym dokumentem o nazwie druk ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych), który można znaleźć na stronie Politechniki Łódzkiej.

16. Czy mogę przenieść się z kierunku, na którym studiuje, na inny kierunek lub ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne (lub odwrotnie)?

Wyłącznie za pisemną zgodą właściwych prodziekanów ds. studenckich. O przeniesienie może ubiegać się student, który uzyskał rejestrację na co najmniej drugi rok studiów pod warunkiem wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni. Wniosek o przeniesienie student składa najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru. 

17. Co muszę zrobić w celu przepisania oceny?

Należy złożyć pisemny wniosek o uznanie przedmiotowych efektów uczenia się z danego przedmiotu do prodziekana ds. studenckich w terminie 30 dni od rozpoczęcia semestru.  

W tym celu należy pobrać z WebDziekanatu formularz o nazwie wolne, załączyć do niego potwierdzenie uzyskanych wcześniej ocen oraz kartę przedmiotu. Z tym pakietem należy udać się do osoby, która prowadzi obecnie zajęcia lub do kierownika przedmiotu i poprosić o pisemną opinię czy można uznać osiągnięte wcześniej efekty i na ich podstawie zaliczyć przedmiot. Zaopiniowane podanie należy złożyć do dziekanatu osobiście, wrzucić do skrzynki w dziekanacie lub przesłać pocztą. Pozytywnie rozpatrzone podanie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach i zaliczeniach z danego przedmiotu.  

18. Do kogo należy się zwrócić w przypadku utrudnionego kontaktu z nauczycielem/promotorem?

W pierwszej kolejności należy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego nauczyciela/promotora, np. kierownika katedry, w której jest zatrudniony. Jeśli to nie pomoże skontaktuj się z opiekunem roku lub prodziekanem ds. studenckich.  

19. Kto może ubiegać się o indywidualną organizację zajęć (IOZ)?

W szczególności student, który ma problemy zdrowotne, studiuje na wielu kierunkach/uczelniach lub reprezentuje uczelnie we współzawodnictwie sportowym minimum na szczeblu krajowym. 

20. Kto może ubiegać się o indywidualny program studiów (IPS)?

Sprawdź w zakładce Strona Główna/Studenci/Formularze podań i regulaminy/Regulaminy> Regulamin Indywidualnego Programu Studiów, który obowiązuje od 11.02.2020 r. 

21. Czy mogę zmienić grupę ćwiczeniową?

Tak, jeśli znajdziesz osobę, która się z Tobą zamieni. Zgłoś to jak najszybciej do dziekanatu. 
Informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 ze względu na mieszaną formę realizacji zajęć zmiany w grupach są niemożliwe.

22. Kiedy i w jaki sposób mogę wybrać przedmiot obieralny/specjalność?

Wybór przedmiotów obieralnych oraz specjalności odbywać się będzie na semestrze wcześniejszym, w drodze głosowania wszystkich studentów roku. Poprzez platformę WIKAMP, będziesz mógł dokonać wyboru przedmiotu/specjalności w pierwszym i drugim priorytecie. Uruchomienie przedmiotu/specjalności nastąpi w drodze decyzji Prodziekana ds. kształcenia na podstawie największej liczby zgłoszeń na przedmiot/specjalność. 

23. Czy mogę zmienić wcześniej wybraną specjalność?

Tylko za zgodą prodziekana ds. studenckich udzieloną na pisemny wniosek studenta złożony przed rozpoczęciem zajęć. 

24. Gdzie znajdę informacje dotyczące uzyskania dostępu do darmowych licencji?
25. Czy można uznać badania lekarskie z pracy / z innej uczelni na poczet badań lekarskich na aktualnym kierunku studiów?

Tak, jeśli badania lekarskie z pracy/ z innej uczelni zawierają czynniki szkodliwe znajdujące się na skierowaniu na badania lekarskie wystawione na Wydziale OiZ. W takim przypadku należy do dziekanatu dostarczyć ksero tych badań.

Strona dziala - zabbix