IQA CEEMAN w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne”

Image
loga

Wydział Organizacji i Zarządzania pomyślnie przeszedł etap wstępnej oceny kwalifikowalności do akredytacji (eligibility review) i tym samym może rozpocząć proces akredytacji instytucjonalnej International Quality Accreditation – IQA realizowany przez stowarzyszenie CEEMAN. O akredytację mogą się ubiegać szkoły biznesu oraz uczelnie, które kształcą w obszarze zarządzania. Szczegółowej ocenie w ramach procesu akredytacji podlega m.in. misja i strategia rozwoju wydziału, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, innowacyjność kształcenia, relacje ze środowiskiem biznesu, internacjonalizacja itd. Wydział jest w trakcie przygotowywania raportu samooceny.

Akredytacja CEEMAN IQA zakłada doskonalenie kształcenia w obszarze zarządzania. Kładzie nacisk na spełnienie uznanych na arenie międzynarodowej standardów jakości, ale z drugiej strony – także na uwzględnienie w działalności akredytowanej jednostki potrzeb i oczekiwań najbliższego otoczenia, w którym ona funkcjonuje. Założenia akredytacji CEEMAN IQA uwzględniają także:

  • wzmacnianie międzynarodowych kontaktów między naukowcami w obszarze kształcenia i badań z zakresu zarządzania, przy jednoczesnym promowaniu i wspieraniu współpracy uczelni z partnerami regionalnymi oraz lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, w tym także potrzeb związanych z obszarem badawczym,
  • wspieranie ciągłego doskonalenia we wszystkich aspektach działalności instytucjonalnej oraz zachęcanie do kreatywności i wprowadzania innowacji w zakresie treści kształcenia przyszłych menadżerów oraz narzędzi, za pomocą których jest ono realizowane,
  • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przyszłych menadżerów, w tym także w zakresie szerszego kontekstu odpowiedzialności społecznej, etycznej i środowiskowej, którą pociąga za sobą działalność biznesowa.

Więcej informacji: http://www.ceeman.org/accreditation

Akredytacja IQA CEEMAN jest finansowana przez MNiSW w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne”. Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.    

Strona dziala - zabbix