Procedura doktoryzowania

Sposób postępowania w przypadku otwartych przewodów doktorskich 

– przed 30 kwietnia 2019r. 

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie Ustawy (tj. przed dniem 1 października 2018 r.) są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm). Tym samym do przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. mają w pełni zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), w tym akty wykonawcze do tej ustawy.  

Szczegółowe zasady i tryb postępowania w przypadku przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. 

Uwaga: Przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. odpowiednio umarza się albo zamyka (Tarcza Antykryzysowa 3.0 wydłuża ten termin o rok t.j. do 31 grudnia 2022).

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

– od 1 października 2019r. 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Łódzkiej określa Uchwała Nr 21/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2021r. (z późn. zm.) 

Strona dziala - zabbix