Otoczenie społeczne oraz ekonomiczno-finansowe organizacji

W zglobalizowanej gospodarce jest wiele wymiarów, w odniesieniu do których bada się relacje między otoczeniem a organizacją. W ramach niniejszego obszaru realizowane są badania naukowe, skupiające się głównie na analizie otoczenia społecznego oraz ekonomiczno-finansowego. Szeroko wykorzystywane są ilościowe metody analizy danych oraz prognozowania w badaniach nad systemami emerytalnymi, modelami państwa dobrobytu, relacjami międzypokoleniowymi, rynkami pracy, rynkami finansowymi czy rynkami energii.

Wiele spośród prowadzonych badań ma charakter analiz w skali makro, a uzyskane wyniki są odnoszone do poziomu organizacji. W ten sposób identyfikowane są zmiany zachodzące w dynamicznym otoczeniu organizacji w skali gospodarki narodowej oraz w skali globalnej. Analizie retro- i prospektywnej poddawany jest wpływ tych zmian na funkcjonowanie współczesnych organizacji.

Badania nad systemami emerytalnymi, rynkami pracy oraz relacjami międzypokoleniowymi dostarczają wyników, mających istotne znaczenie dla perspektyw kształtowania się podaży siły roboczej na poziomie gospodarki, a przez to na zasoby ludzkie i zarządzanie nimi na poziomie organizacji. Z kolei badania ilościowe oraz komputerowe techniki przetwarzania danych tekstowych są wykorzystywane w badaniach relacji między przedsiębiorstwami a uczestnikami rynku finansowego. W ten sposób identyfikowane są praktyki komunikacyjne, proces ich formowania, oraz oceniane są skutki ich stosowania.

Analizowany jest również wpływ zmian regulacyjnych i nadzoru nad rynkiem finansowym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Istotnym tematem badawczym są także analizy rynku energii elektrycznej prowadzone za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Modelowane są popyt na energię oraz jej ceny – podstawowe czynniki, wpływające na decyzje biznesowe firm tego sektora. Ponadto sztuczne sieci neuronowe są wykorzystywane w obszarze rachunkowości zarządczej w badaniach nad prognozowaniem kosztu cyklu życia produktu.

Strona dziala - zabbix