Organizacja z perspektywy relacyjnej

Zidentyfikowane luki badawcze zainspirowały naukowców Wydziału do prowadzenia badań dotyczących organizacji z perspektywy relacyjnej, w obszarze współpracy zarówno z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Relacje międzyorganizacyjne rozważane są m.in. z perspektywy strategicznej. Badaniom podlega w szczególności strategia relacyjna przedsiębiorstw w kontekście dokonywanych wyborów strategicznych, takich jak: wybór mechanizmów tworzenia i apropriacji wartości, wybór partnerów relacji, wybór sposobu współdziałania wyrażony charakterem współpracy i/lub koopetycji oraz wybór sposobu kształtowania strategii (intencjonalność vs. emergentność).

W ramach badań zidentyfikowano kluczowe atrybuty strategii relacyjnej oraz efekty, które przynosi jej realizacja. Kolejne tematy poruszane na Wydziale to rola kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa w przeciwdziałaniu zjawisk kryzysowych, sieci powiązań przedsiębiorstw w perspektywie kształtowania wartości przedsiębiorstwa oraz sieci relacji, występujących na rynku kapitałowym, w ramach których kształtowany jest proces fluktuacji wartości przedsiębiorstw oraz transmisji ryzyka.

Badania obejmują również współpracę podejmowaną w obszarze marketingu, gdzie relacje najczęściej dotyczą kształtowania produktu, systemu dystrybucji i prowadzenia działań promocyjnych. Odnoszą się one m.in. do procesów współtworzenia wraz z konsumentami produktów oraz do innych elementów oferty marketingowej, w tym o charakterze niematerialnym. W trakcie badań weryfikuje się także ograniczanie aktywności rynkowej współczesnych nabywców finalnych do zachowań zakupowych – odznaczających się klasycznie rozumianą relacją dostawca-odbiorca – które nie spełniają ich oczekiwań. Prowadzi to do swoistej transformacji orientacji marketingowej, która polega na zastąpieniu paradygmatu kreowania wartości paradygmatem jej współkreowania wraz z nabywcami jako prosumentami w ramach partnerskich i obustronnie korzystnych relacji.

Realizowane są także projekty związane z relacjami w obszarze zarzadzania marką, dotyczące istoty i warunków wdrażania oraz realizacji strategii co-brandingu, a także postaw konsumentów wobec marek na rynku międzynarodowym.

Strona dziala - zabbix