Oferta współpracy

Doświadczenie i dorobek badawczy pozwalają pracownikom reprezentującym niniejszy obszar skierować ofertę współpracy do różnego typu organizacji, zarówno przedsiębiorstw o zróżnicowanej specyfice działania, jak i organów administracji rządowej i samorządowej, czy organizacji pozarządowych, które zainteresowane są podnoszeniem swej skuteczności poprzez wprowadzanie do swej działalności innowacyjnych rozwiązań technologicznych ery Industry 4.0.

Zakres tematyczny naszej oferty obejmuje przede wszystkim:

  • analizy środowisk i systemów produkcyjnych, procesów, produktów, technologii,
  • projektowanie działań wspierających procesy rozwoju organizacji w oparciu o innowacje i nowe technologie,
  • opracowywanie raportów tematycznych w zakresie skuteczności zarządzania przy wsparciu wybranymi nowymi technologiami,
  • doradztwo w zakresie modelowania procesów zarządzania organizacjami przy wsparciu nowych technologii.

Ofertę powyższą realizują zarówno indywidualni poszczególni badacze, jak i otwarte na współpracę z biznesem laboratoria i grupy badawcze:

Laboratoria:

– „LABORATORIUM LABNOISE”, opiekunowie: dr inż. Joanna Kopania; dr inż. Grzegorz Bogusławski

Laboratorium realizuje zadania badawczo-dydaktyczne z zakresu monitorowania maszyn i urządzeń na potrzeby utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu pomiaru hałasu, np. ekspertyzy, audyty.

– „LABORATORIUM ANALIZ I SYMULACJI ERGONOMICZNYCH”, opiekun dr inż. Aleksandra Polak- Sopińska (w przygotowaniu).

Laboratorium będzie realizowało zadania badawczo-dydaktyczne z zakresu planowania, projektowania, organizacji i oceny zadań, pracy, produktów, środowisk i systemów w celu dostosowania ich do potrzeb, możliwości i ograniczeń ludzkich ze szczególną wrażliwością na potrzeby i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami, starszych i innych grup wykluczonych społecznie i zawodowo.

Grupy badawcze:

– OPI 4.0 RESEARCH GROUP (ORGANISATIONAL PROBLEMS OF INDUSTRY 4.0 ERA RESEARCH GROUP), opiekun dr hab. Anna Adamik, prof. uczelni.

Międzynarodowa grupa badawcza aktywna na platformie ResearchGate, gdzie oprócz pracowników Politechniki Łódzkiej, należą do niej pracownicy z Uniwersytetu Łódzkiego oraz naukowcy z Rumunii i Portugalii. Zespół bada problemy związane z wdrażaniem do zarządzania organizacjami rozwiązań ery Industry 4.0.

– IDEA INDUSTRY 4.0 W LOGISTYCE, opiekunowie: prof. dr hab. Andrzej Szymonik, dr hab. R. Stanisławski, prof. uczelni.

Międzykatedralny zespół badawczy zajmujący się prowadzeniem badań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych.

Celami zespołu są: określanie znaczenia inteligentnych systemów logistycznych, wykorzystywanych do sprawnego przemieszczania strumieni rzeczowych, identyfikacja korzyści, wynikających ze stosowania inteligentnych systemów logistycznych, określenie perspektyw rozwoju inteligentnych systemów logistycznych w firmach produkcyjnych,

– EQUAL – Ergonomic Quality, Usability & Accessibility Laboratory, opiekun: dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska.

Laboratorium dydaktyczno-naukowym, które koncentruje się na zrozumieniu interakcji między człowiekiem i innymi elementami systemów.

Strona dziala - zabbix