Pomoc materialna i stypendia

Studencie Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka umożliwia Ci ubieganie się o świadczenia pomocy materialnej w postaci: 

  • stypendium socjalnego 

Sposoby i terminy składania wniosków o stypendium socjalne:

- w okresie czerwiec-wrzesień 2022 r. oraz grudzień 2022 r. - maj 2023 r. wnioski uwzględniające dochody członków rodziny za rok kalendarzowy 2021 wraz ze zmianami w dochodach jakie zaszły w roku 2022 i 2023 należy składać do Sekcji Obsługi Świadczeń (zwanej dalej SOŚ) w poniższy sposób:

I. osobiste przedłożenie wymaganej dokumentacji w SOŚ w wyznaczonych do tego godzinach;
II. przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów, kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;
III. przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.)

- w okresie październik-listopad 2022 r. wnioski należy składać w jeden z następujących sposobów:

I. osobiste złożenie wniosku w dziekanacie pok. 2.18;
II. przesłanie wniosku  za pośrednictwem Poczty Polskiej kierowanego na adres: 
Dziekanat 
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
ul. Wólczańska 221, bud. B17, pok. 2.19
93-005 Łódź 
z dopiskiem na kopercie „wniosek stypendialny”;

III. przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.). Wniosek trafia do SOŚ.

- zmiana sytuacji materialnej mająca wpływ na wcześniej złożony wniosek o stypendium socjalne kierowana jest bezpośrednio do SOŚ.

 

  • stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych studenci/doktoranci składają w Biurze ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych (BON)

  • zapomogi 

Wnioski o zapomogę studenci/doktoranci składają bezpośrednio w SOŚ, Żeromskiego 116, Budynek A33, klatka E, IV piętro

  • stypendium rektora, w tym za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Wydrukowany z webdziekanatu i uzupełniony o załączniki oraz wymagane opinie wniosek student/doktorant składa w terminie wykazanym w Komunikacie prorektora ds. studenckich, tj.:

- studenci 1 semestru 1 stopnia, studenci lat wyższych studiów 1 i 2 stopnia (semestry parzyste i nieparzyste): od 3 do 9 października 2022r.;
- studenci 1 semestru 2 stopnia: od 17 do 23 października 2022r.

Ze względu na charakter konkursowy tego stypendium, wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie są uwzględniane w rankingu.

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów, terminy składania wniosków, regulamin, komunikaty dotyczące wszystkich powyższych świadczeń znajdziesz tutaj.
 

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla studentów PŁ – rok akademicki 2022/2023


Studencie Wydziału Organizacji i Zarządzania pamiętaj ponadto, że przed upływem obowiązującego terminu wniesienia opłaty lub w ciągu 7 dni od zajścia okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany opłaty możesz złożyć wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej o ustalenie obniżonej opłaty za świadczone usługi edukacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami i opiniami. W razie wątpliwości kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo żądać dodatkowej dokumentacji lub opinii. 


Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszym wydziałowym specjalistą: 

mgr Iwona Meler 
Adres email: stypendiaw8@info.p.lodz.pl
Telefon: (42) 631 33 69 (w godzinach przyjęć dziekanatu)
Pokój 2.19 
Godziny przyjęć


Reprezentanci Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zespole ds. opiniowania wniosków o pomoc materialną

Strona dziala - zabbix