Pomoc materialna i stypendia

Uwaga zmiany od roku akad. 2024/25

Główne zmiany dotyczą:

  • sposobu wnioskowania o świadczenia - stypendia będą przyznawane w systemie semestralnym;
  • zostały wprowadzone zmiany w katalogu osiągnięć uwzględnianych w ramach stypendium rektora.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem 
https://p.lodz.pl/studenci/wsparcie/stypendia/regulamin-swiadczen-dla-studentow-od-rak-202425

 

Studencie Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka umożliwia Ci ubieganie się o świadczenia pomocy materialnej w postaci: 

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomogi;
  • stypendium rektora;
  • stypendium finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego;
  • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

 

Wnioski o stypendium socjalne, zapomogę i stypendium rektora wygenerowane i wydrukowane z webdziekanatu, uzupełnione o załączniki należy składać do Sekcji Obsługi Świadczeń (zwanej dalej SOŚ) w poniższy sposób:

I. wrzucenie wniosku do skrzynek podawczych-wrzutni, Budynek A33, klatka E;
II. osobiste przedłożenie wymaganej dokumentacji w SOŚ - Budynek A33, klatka E, IV piętro;
III. przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp);
IV. przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów, kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.

 

Stypendium socjalne 

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne:

a)     studenci pierwszego roku:
I.    studiów rozpoczynających się od października 2023 r. (sem. zimowego) składają dokumenty od 1 do 31 października 2023r.;
II.   studiów rozpoczynających się od lutego 2024 r. (sem. letniego) składają dokumenty od 11 do 31 marca 2024 r.;

b)     studenci pozostałych lat studiów składają dokumenty od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r. (złożenie wniosku do końca października uprawnia do otrzymania stypendium od października);

Studenci mogą składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przez cały rok akademicki wówczas stypendia wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek (dla wniosków złożonych przed danym rokiem akademickim stypendia przysługują od października).

Zapomoga

Wnioski o zapomogę należy składać do 6 m-cy od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi bezpośrednio w SOŚ, Żeromskiego 116, Budynek A33, klatka E, IV piętro.
Wnioski o zapomogi należy składać bez opinii Samorządu Studenckiego (zostanie ona uzupełniona w ramach procesu rozpatrywania wniosku).

Stypendium rektora

Wydrukowany z webdziekanatu i uzupełniony o załączniki oraz wymagane opinie wniosek student/doktorant składa w terminie wykazanym w Komunikacie prorektora ds. studenckich, tj.:

a) studenci 1 semestru studiów I stopnia składają dokumenty od 2 do 8 października 2023 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik);
b) studenci 1 semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru zimowego składają dokumenty od 16 do 22 października 2023 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik);
c) studenci lat wyższych studiów I i II stopnia, (semestry nieparzyste) składają dokumenty od 2 do 8 października 2023 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik);
d) studenci semestrów parzystych studiów II stopnia składają dokumenty od 2 do 8 października 2023 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik);
e) studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu) składają dokumenty od 11 do 17 marca 2024 r. (pierwsza wypłata w kwietniu z wyrównaniem za marzec).

Ze względu na charakter konkursowy stypendium rektora, wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie są uwzględniane w rankingu.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Sposoby i terminy składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych:

a)     studenci pierwszego roku:
I.    studiów rozpoczynających się od października 2023 r. (sem. zimowego) składają dokumenty od 1 do 31 października 2023r.;
II.     studiów rozpoczynających się od lutego 2024 r. (sem. letniego) składają dokumenty od 11 do 31 marca 2024 r.;

b)     studenci/doktoranci pozostałych lat studiów składają dokumenty od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r. (złożenie wniosku do końca października uprawnia do otrzymania stypendium od października).

Wnioski wygenerowane i wydrukowane z webdziekanatu wraz załącznikami należy składać w jeden z następujących sposobów:

I. osobiste złożenie dokumentów w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w wyznaczonych godzinach-Budynek A30;
II. przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały podpisanego wniosku z załącznikami kierowanej na adres: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ, ul. Żeromskiego 116, bud. A30, 90-924 Łódź;
III. przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.). Wniosek trafia do SOŚ.


Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów, terminy składania wniosków, regulamin, komunikaty dotyczące wszystkich powyższych świadczeń znajdziesz tutaj.
 

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla studentów PŁ – rok akad. 2023/2024


Studencie Wydziału Organizacji i Zarządzania pamiętaj ponadto, że przed upływem obowiązującego terminu wniesienia opłaty lub w ciągu 7 dni od zajścia okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany opłaty możesz złożyć wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej o ustalenie obniżonej opłaty za świadczone usługi edukacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami i opiniami. W razie wątpliwości kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo żądać dodatkowej dokumentacji lub opinii. 


Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszym wydziałowym specjalistą: 

mgr Iwona Meler 
Adres email: stypendiaw8@info.p.lodz.pl
Telefon: (42) 631 33 69 (w godzinach przyjęć dziekanatu)
Pokój 2.19 
Godziny przyjęć


Reprezentanci Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zespole ds. opiniowania wniosków o pomoc materialną: 

Strona dziala - zabbix