Myślenie projektowe w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w środowisku międzynarodowym

obrazek projekt

 

 

 

MP2 OIZ
 

Projekt pt. „Myślenie projektowe w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w środowisku międzynarodowym” finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia 2021

Celem głównym Programu SPINAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

Cele szczegółowe programu SPINAKER:

  • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i/lub doktorantów;

  • wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach;

  • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.

Tytuł Projektu: Myślenie projektowe w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w środowisku międzynarodowym

Akronim: MP2
Nazwa Instytucji Finansującej: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
Nazwa programu: SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia 2021
Numer naboru: BPI/SPI/2021/1/00010
Całkowita kwota realizacji Projektu: 670 520 zł
Dofinansowanie: projekt w całości finansowany z NAWA
Okres realizacji: od1.06.2022 r. do 31.08.2023 r.

Koordynatorzy: dr hab. Robert Stanisławski, prof. uczelni; dr Sebastian Bakalarczyk; dr inż. Iwona Staniec; dr inż. Agnieszka Pietras
Kontakt: mp2@info.p.lodz.pl

Projekt „Myślenie projektowe w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w środowisku międzynarodowym”

ma na celu zwiększenie oferty kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej skierowanej do zagranicznych studentów w zakresie intensywnych międzynarodowych programów (IMPK) realizowanych w formule mieszanej (blended learning). W ramach IMPK zostanie opracowany nowy program skierowany do studentów kierunków biznesowych z uczelni partnerskich. Będzie on realizowany w 2023 roku w ramach 2 edycji dla łącznej grupy 50 studentów i będzie polegał na poszukiwaniu rozwiązań rzeczywistych problemów w firmach międzynarodowych. Efektem udziału studentów w programie będzie rozwój ich kompetencji XXI wieku. W zajęciach wykorzystane zostaną nowoczesne metody nauczania i symulacja komputerowa, mająca na celu przybliżenie rzeczywistych problemów biznesowych. W projekcie zaplanowano również działania na rzecz podniesienia kompetencji nauczycieli akademickich. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów strategii Uczelni i Wydziału w zakresie wzrostu umiędzynarodowienia kształcenia, zwiększenia wymiany akademickiej, a także wzbogacenia oferty dydaktycznej opartej o nowoczesne metody nauczania przy współpracy z biznesem i w otoczeniu międzynarodowym. Trwałość projektu będzie zapewniona poprzez włączenie IMPK do oferty dydaktycznej Wydziału, który zapewni jego promocję i realizację po zakończeniu projektu.

Treść (rozbudowana)
Informacje

Opis projektu:

Projekt jest realizowany w Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ. W pierwszym etapie polega on na tym, że realizatorzy projektu odwiedzają uczelnie zagraniczne i przedstawiają założenia związane z realizacją projektu. Następnym etapem jest przeprowadzenie rekrutacji wśród studentów z uczelni zagranicznych. Studenci, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji biorą udział w zajęciach blended learning, tj.  zarówno w stacjonarnych, jak i zdalnych. Podczas zajęć zdalnych studenci pozyskują wiedzę w zakresie metody Disign Thinking i symulacji komputerowych. W trakcie kolejnego etapu (zajęcia stacjonarne), studenci przyjeżdżają do Polski. Otrzymują stypendium w wysokości ok. 1000 euro (na koszty pobytu, transportu i zakwaterowania). Zajęcia w Polsce obejmują wizyty w międzynarodowych firmach (rozwiązywanie problemów biznesowych – metodą Design Thinking) oraz udział w symulacji komputerowej (prowadzenie własnej firmy). Pobyt w Polsce trwa 1 tydzień (dwie edycje - kwiecień lub czerwiec). Pobyt w Polsce obejmuje również program kulturalny (jedna dwudniowa wycieczka po Polsce i jedna wycieczka jednodniowa). Zajęcia zdalne prowadzone są na tydzień przed przyjazdem do Polski i tydzień po wyjeździe z Polski. Program jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu SPINAKER. Liczba studentów jest ograniczona. Uczestnicy rekrutowani są z wielu europejskich uczelni. Ze studentami przyjeżdżają również wykładowcy lub/i opiekunowie z zagranicznych uczelni – ich pobyt w Polsce również jest finansowany z projektu). Studenci otrzymają certyfikat uczestnictwa i 9 punktów ECTS oraz zostaną poddani certyfikacji związanej z symulacją komputerową (REVAS).

Szczegółowy program

Program w postaci postera

0
Rekrutacja

Prowadzona jest w systemie Wikamp Port tylko w języku angielskim
LINK

Regulamin realizacji projektu

Regulamin rekrutacji

0
Działania
  1. Spotkanie praktyczne uczenie. Spotkanie związane jest z czynnym udziałem pracowników Wydziału w „Symulacjach branżowych” firmy Revas w dniu 23.06.2022 r. w godzinach 11:00-15:30 w sali oz 25 Lodex poprowadzi prezes firmy Wojciech Pitura. W związku z koniecznością przygotowania kont w grze dla uczestników spotkania zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zapisy pod linkiem. Zapisy aktywne do  20 czerwca 2022 roku.​​​​
Image
zdjęcie projekt

Efekt: Z dniem 23 czerwca 2022 na Wydziale OiZ PŁ jest 14 certyfikowanych Trenerów Branżowych Symulacji  Biznesowych REVAS.

 

2. Wizyta w Centrum Symulacji Procesów Biznesowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Dzięki Kierownikowi Centrum  dr hab. Krzysztofowi Nowosielskiemu, prof. UEW mieliśmy okazję wejść w świat symulacji i VR oraz

  • zapoznać się z wnętrzem obiektu pełnym nowoczesnych technologii informatycznych i audiowizualnych, w tym VR, 
  • wziąć udział w prezentacji wybranych Wirtualnych Gier Decyzyjnych, będących podstawą wielu zajęć dydaktycznych,
  • sprawdzić się w roli: menedżera wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, producenta rolnego,  kierownika serwisu sprzętu ogrodniczego,  urbanisty miejskiego, czy projektanta rozwiązań logistycznych,
  • porozmawiać z pomysłodawcami i współtwórcami Wirtualnych Gier Decyzyjnych - Pracownikami UEW. 
Image
MP2
Image
MP2

 

Image
MP2
Image
MP2

 

Efekt: Wykorzystanie symulacji komputerowych oraz VR w nauczaniu jest możliwe ze względu na dostęp do nowoczesnych technologii oraz kształcenie studentów już głęboko zakorzenionych w społeczeństwie informacyjnym. Niewątpliwym atutem wirtualnych gier decyzyjnych jest możliwość obserwacji nawet najbardziej złożonych zjawisk, analizy procesów z natury wolno- lub szybkozmiennych, których bezpośrednia obserwacja w rzeczywistości byłaby trudna lub niemożliwa.

 

3. Przygotowanie do jednodniowej wizyty studyjnej w firmie JTI - Fabryce papierosów mieszczącej się w Starym Gostkowie. Testowano przygotowywany program jednodniowego IMPK w firmie JTI. Pilotażowo na grupie 20 studentów w dniu 12.07.2022 sprawdzono, czy przygotowany program związany z rozwiązaniem problemu zaobserwowanego w firmie sprawdzi się w procesie dydaktycznym. Studenci mimo tylko 4 godz. pracy w grupie przygotowali w ocenie menedżerów z JTI interesujące propozycje rozwiązań.

Image
JIT3
Image
JIT1

 

Image
JIT2

Efekt: opracowany program jednodniowej wizyty studyjnej dotyczący rozwiązania problemu w firmie JTI - Fabryce papierosów mieszczącej się w Starym Gostkowie. Program ten będzie realizowany podczas IMPK. 

 

4. Spotkanie w dniach 6 i 7.09.2022 z Magdą Ferro  Universidade Católica Portuguesa (Católica Porto Business School)  i dyskusja nad przygotowywanym programem IMPK oraz efektami uczenia się. Przeszkolenie pracowników Universidade Católica Portuguesa (Católica Porto Business School)  w zakresie wykorzystania Symulacji branżowych Revas.

Image
zdjęcie Porto

Efekt: wstępna ewaluacja programu wraz z efektami uczenia, zebranie  opinii oraz przeszkolenie 4 pracowników Universidade Católica Portuguesa (Católica Porto Business School ). Zebrane zostały opinie o możliwości wykorzystania tego programu oraz jego wadach i zaletach.

 

5. Spotkanie w dniach 9 i 12.09.2022 z Professor Elisabeth Pereira  i Niną Szczygiel PhD University of Aveiro i dyskusja nad przygotowywanym programem IMPK oraz zaproponowanymi efektami uczenia. Przeszkolenie Professor Elisabeth Pereira  i Niny Szczygiel PhD  w zakresie wykorzystania Symulacji branżowych Revas.

Image
Aveiro

Efekt: wstępna ewaluacja programu, dyskusja nad zaproponowanymi efektami uczenia się oraz przeszkolenie 2 pracowników University of Aveiro. Zebrane zostały opinie o możliwości wykorzystania tego programu oraz jego wadach i zaletach. 

 

6. Spotkania w dniach: 14 i 17 października 2022 na University "Mediterranean" Podgorica z Natasa Kraljevic, Dyrektorem Biura Wymiany studentów  oraz  prof. dr Marija Jankovic, Dziekanem  Wydziału Ekonomii i Biznesu. Dyskusja nad przygotowywanym programem IMPK oraz zaproponowanymi efektami uczenia. Jego ataktycznością dla studentów  University "Mediterranean" Podgorica. Przeszkolenie prof. dr Marija Jankovic w zakresie wykorzystania Symulacji branżowych Revas.

 

Image
pogolica1

 

Image
pogolica2

Efekt: wstępna ewaluacja programu, dyskusja nad zaproponowanymi efektami uczenia się oraz jego atrakcyjnością dla studentów University "Mediterranean" Podgorica. Zapoznanie studentów z możliwościami symulacji branżowych Revas.

 

7.  Spotkania w dniach: 21 i 22 listopada 2022 z prof. Emanuel Said  Dziekanem Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Rachunkowości oraz prof. Simon Grima – kierownikiem Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Maltańskim. Dyskusja nad przygotowywanym programem IMPK oraz zaproponowanymi efektami uczenia. Przeszkolenie prof. Emanuel Said oraz prof. Simon Grima w zakresie wykorzystania Symulacji branżowych Revas.

Image
malta1

Efekt: wstępna ewaluacja programu, dyskusja nad zaproponowanymi efektami uczenia się oraz przeszkolenie 2 pracowników na Uniwersytecie Maltańskim.

 

8. Wizyta 30 listopada 2022, grupy 20 studentów z Polski, Francji, Niemiec i Belgii w JTI w Gostkowie Starym.

 

Image
JIT1

 

Image
JIT2

 

Image
JIT3

Efekt: zwalidowanie programu jednodniowej wizyty studyjnej dotyczącej rozwiązania problemu w firmie JTI.

 

9. Spotkania w dniach: 13 i 15 grudnia 2022 z prof. Atanasem Georgievem Dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Biznesem Uniwersytetu Sofijskiego oraz prof. Marcellinem Yovoganem  Prodziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Biznesem Uniwersytetu Sofijskiego oraz prof. Boryaną Bogdanovą  Prodziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Biznesem Uniwersytetu Sofijskiego. Dyskusja nad przygotowywanym programem IMPK oraz zaproponowanymi efektami uczenia się. Przeszkolenie 3 Profesorów w zakresie wykorzystania Symulacji branżowych Revas. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu studentów z kierunków biznesowych.

Image
Zdjęcie 1
Image
Zdjęcie 4
Image
Zdjęcie 2
Image
Zdjęcie 3

Efekt: wstępna ewaluacja programu, dyskusja nad zaproponowanymi efektami uczenia się oraz przeszkolenie 3 Profesorów na Uniwersytecie Sofijskim.

 

Image
Zdjęcie 5

 

Image
Zdjęcie 6

 

 

 

10. Uczestnictwo w warsztatach w ramach FlexSim InterMarium Tour w czwartek, 30 marca 2023 w hotelu Hampton by Hilton Łódź City Center przy ulicy Piotrkowskiej 157. Mieliśmy okazję poznać świat symulacji FlexSim z wykorzystaniem  VR. 

 

Image
planowanie a rzeczywistość

 

Image
paczkowanie z użyciem VR

 

Image
dyskusja o współpracy

Efekt:  Wskazanie,  że narzędzia symulacyjne takie jak  FlexSim pozwalają na optymalizację obecnych i planowanych procesów, identyfikację i ograniczenie strat, redukcję kosztów oraz zwiększenie przychodów. FlexSim to filar Przemysłu 4.0,  wirtualne odwzorowanie rzeczywistego systemu → Analiza rzeczywistych danych → Przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych (odpowiedzi na pytania „co jeśli?”) → Wybór najlepszego rozwiązania potwierdzonego wynikami.

 

11. Spotkanie w dniu 22 maja 2023 z  Professor Sabina Siebert, Professor of Management  (Dekaban-Liddle Fellowship) oraz Aubrey Bierwirth Emily Allan, przedstawicielkami działu współpracy z zagranicą w Szkole Biznesu na Uniwersytecie Glasgow. Dyskusja nad programem IMPK oraz rezultatami pierwszej edycji. Przeszkolenie jednego Profesora w zakresie wykorzystania Symulacji Branżowych Revas.

Image
MP2
Image
MP2
Image
MP2

 Efekt: prezentacja rezultatów pierwszej edycji oraz przeszkolenie Profesora na Uniwersytecie Glasgow.

 

12. Spotkanie w dniu 23 maja 2023 z  Claire Bereziat, Dr Sonya Campbell-Perry, Corrine Fenech w Glasgow Caledonian University. Dyskusja nad programem IMPK oraz rezultatami pierwszej edycji. Przeszkolenie 3 wykładowców w zakresie wykorzystania Symulacji Branżowych Revas i kształcenia z wykorzystaniem symulacji.

 

Image
MP2

 

Image
MP2""

 

Image
MP2'

 

Image
MP2 grupowe

Efekt: prezentacja rezultatów pierwszej edycji oraz przeszkolenie wykładowców na Glasgow Caledonian University.

0
Promocja

Publikacje o projekcie:

1.     https://p.lodz.pl/uczelnia/informacje-dla-mediow/mp2-czyli-myslenie-projektowe 

2.     https://p.lodz.pl/uczelnia/aktualnosci/mp2-czyli-myslenie-projektowe 

 

Spotkania promujące  MP2

  1. Spotkanie z 20 studentami 6.09.2022 na Universidade Católica Portuguesa (Católica Porto Business School).
Image
promo Porto

 

  1. Spotkanie z 25 studentami 12.09.2022 na University of Aveiro.
Image
spotkanie ze studentami

 

3. Spotkanie 17 października 2022 z grupą 12 studentów na University "Mediterranean" Podgorica. Promocja przygotowywanego szkolenia w Łodzi na Politechnice Łódzkiej.

Image
pogorlica3

 

4.  Spotkanie 22 listopada 2022 z grupą  17 na Uniwersytecie Maltańskim. Zachęcanie do udziału w MP2.

Image
malta2

 

5. Spotkanie 14 grudnia 2022 z grupą 14 studentów na Uniwersytecie Sofijskim. Zachęcanie do udziału w MP2.

 

Image
Zdjęcie 7

 

Image
Zdjęcie 8

 

6. Promocja online – w dniu 01.03.2023 spotkanie z Aubrey Bierwirth oraz Belgin Okay-Somerville  z University of Glasgow, Adam Smith Business School promujące MP2 na tamtejszej uczelni i przedstawiające ofertę dla studentów

 

Image
Zrzut ekranu (460)

 

Image
Zrzut ekranu (461)

Wartością dodaną ze  spotkania było zapoznanie nas z programem Dekaban-Liddle Fellowship oferowanym przez Adam Smith Business School dla Polaków.

7. Promocja online – w dniu 03.03.2023 spotkanie z Dziekanem Prof. Dr. Lokman GÜNDÜZ i Serdar ÇÖP z Fatih Sultan Mehmet  Vakif University Faculty of Economics and Administrative Sciences oraz Sema Gündüz  z Działu Rozwoju Projektów na  Marmara University promujące MP2 na tamtejszej uczelni i przedstawiające ofertę dla studentów.

 

Image
Zrzut ekranu 2023-03-03 131552

 

Image
spotkanie 03.03.2023

8. Spotkanie 22 maja 2023 na Uniwersytecie Glasgow z grupą 5 studentów i zachęcanie do udziału w drugiej edycji MP2.

 

Image
mp2 promocja

 

Image
mp2 promo'

 

9. Spotkanie 23 maja 2023 na Glasgow Caledonian Uniwersytecie z Andrew Quinn – Prodziekanem ds. Międzynarodowych oraz Duncanem Harcus – Menedżerem ds. Zarządzania Partnerstwami  i zachęcanie do przekazania studentom informacji o udziale w drugiej edycji MP2.

 

Image
mp2 promocja 2
Image
mp2 promo

 

 

Image
MP2 PROMOCJA

 

10. Spotkanie 25 maja 2023 na Uniwersytecie Glasgow z Ann Duff, liderem zespołu i kierownikiem ds. karier w College of Arts  - zachęcanie do przekazania studentom informacji o udziale w drugiej edycji MP2 oraz rozmowy o dalszej współpracy.

 

Image
na Uniwersytecie Glasgow'

 

Image
na Uniwersytecie Glasgow

 

0
MP2 edycja 1 11.04.2023-28.04.2023

(05.04.2023) Spotkanie techniczne

Image
spotkanie techniczne _05_04_2023

 

Dzień 1 (11.04.2023) Zapoznanie uczestników z materiałami e-learningowymi na Wikamp Porcie

Image
Dzień 1 - Familiarisation with e-learning materials on Wikamp Port_11_04_2023
Image
dzień 1
Image
dzień 1

 

Dzień 2- (12.04.2023) Warsztaty MIRO

Image
Dzień 2 _MIRO workshop_ 12_04_2023
Image
MP2 Project Edition 1 - MP2 - Miro -Task1
Image
MP2 Project Edition 1 - MP2 - Miro -Task_1

 

Dzień 3 (13.04.2023) Prezentacje zespołów projektowych

Image
Dzień 3_MP2 Project Edition 1 - Poster - Yellow group
Image
Dzień 3_Poster project teams presentations_13_04_2023
Image
dzień 3_1


Dzień 4 (14.04.2023) Opis pomysłu na biznes i warsztaty revas

Image
dzień 4
Image
dzień 4 _3
Image
dzień 4 (2)
Image
Zrzut ekranu 2023-04-14 140343

 

Dzień 5 (17.04.2023) Warsztaty Revas – trzecia tura symulacji i wykłady Visiting Professors

Image
dzień 5_wizyta w Rektoracie
Image
dzien 5 pierwszy wykład
Image
dzień 5_zwiedzanie kampusu
Image
dzien 5 otwarcie przez Rektora

Dzień 6 (18.04.2023) jednodniowa wizyta studyjna w firmie JTI - Fabryce papierosów mieszczącej się w Starym Gostkowie

Image
dzień 6 JTI
Image
dzień 6 JTI_1
Image
dzień 6 przentacja rozwiazań

Dzień 7 (19.04.2023) Warsztaty – IV i V tura symulacji oraz wykłady Visiting Professors

Image
dzień 7_wykład (1)

 

Image
dzień7 _przerwa
Image
dzień 7_wykład warsztat (1)

 

Image
runda 3 wyniki

Dzień 8 (20.04.2023)- Wycieczka całodniowa – Kraków

Image
20230420_132949

 

 

 

Image
20230420_142657

 

Image
20230420_142713
Image
20230420_124849
Image
20230420_140801


Dzień 9 (21.04.2023) Warsztaty – VI tura symulacji i wykłady Visiting Professors

Image
dzień 9_1

 

Image
dzień 9_2'
Image
dzien 9_4

 

Image
dzień 9_3'
Image
dzień 9_6

 

Image
dzień 9_5'


Dzień 10 (22.04.2023) Całodniowa wycieczka do Torunia

Image
dzien 10'

 

Image
dzien 10_5'
Image
dzień 10_2

 

Image
dzień 10_3

 

Image
dzien 10_1'
Image
dzien 10_4'

 

Image
dzien 10_6'


Dzień 11 (25.04.2023) Przesyłanie raportów do portu Wikamp

Image
Zrzut ekranu 2023-04-24 195407

 

Image
Zrzut ekranu 2023-04-24 195444
Image
Zrzut ekranu 2023-04-24 195427

 

Image
Zrzut ekranu 2023-04-24 195627


Dzień 12 (26.04.2023) Opinia o projekcie

 

Image
Aqua Team_Final Report
Image
green team
Image
Blue team

 

0
MP2 edycja 2 27.06.2023-12.07.2023

(26.06.2023) Spotkanie techniczne

Image
spotkanie techniczne zrzut ekranu

 

Dzień 1 (27.06.2023) Integracja, zapoznanie uczestników z materiałami e-learningowymi na Wikamp Porcie

Image
Zrzut ekranu 2023-06-27 153011
Image
Zrzut ekranu 2023-06-27 153011

Dzień 2 (28.06.2023) Warsztaty MIRO

Image
Zrzut ekranu 2023-06-28 160846
Image
Zrzut ekranu 2023-06-28 163450
Image
Zrzut ekranu 2023-06-28 165358

Dzień 3 (29.06.2023) Prezentacje zespołów projektowych

Image
Zrzut ekranu 2023-06-29 151219
Image
Zrzut ekranu 2023-06-29 150149
Image
Zrzut ekranu 2023-06-29 145049

Dzień 4 (30.06.2023) Opis pomysłu na biznes i warsztaty Revas runda I i II

Image
Zrzut ekranu (642)
Image
Zrzut ekranu (646)
Image
Zrzut ekranu (653)

Dzień 5 (03.07.2023) Warsztaty Revas – trzecia tura symulacji i wykłady Visiting Professors

Image
20230703_111039931_iOS
Image
20230703_100757863_iOS
Image
20230703_0947101

Dzień 6 (04.07.2023) Jednodniowa wizyta studyjna w firmie JTI - Fabryce papierosów mieszczącej się w Starym Gostkowie

Image
20230704_114843_1
Image
20230704_112814_1
Image
20230704_130441_1

Dzień 7 (05.07.2023) Warsztaty – IV i V tura symulacji oraz wykłady Visiting Professors

Image
20230705_091152
Image
20230705_093845
Image
20230705_103204_001_1

Dzień 8 (06.07.2023) Wycieczka całodniowa – Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga, Jasna Góra

Image
IMG-20230706-WA0004
Image
IMG-20230706-WA0000
Image
20230706_084155188_iOS 1 conv

Dzień 9 (07.072023) Warsztaty – VI tura symulacji i wykłady Visiting Professors

Image
20230707_084210
Image
20230707_152513_1
Image
20230707_125830
Image
20230707_200448_1
Image
20230707_130103
Image
20230707_202732_1

Dzień 10 (08.07.2023) Całodniowa wycieczka do Warszawy

Image
20230708_130911
Image
20230708_122816_1
Image
20230708_130911

 

Dzień 11 (11.07.2023) Przesyłanie raportów do portu Wikamp

Image
Zrzut ekranu 2023-07-26 192430
Image
Zrzut ekranu 2023-07-26 192501
Image
Zrzut ekranu 2023-07-26 192639

Dzień 12 (12.07.2023) Opinia o projekcie

Image
Zrzut ekranu 2023-07-26 185217
Image
Zrzut ekranu 2023-07-26 185658
Image
Zrzut ekranu 2023-07-26 185718
0

Strona dziala - zabbix