Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (ISD) na Politechnice Łódzkiej to nowa oferta dedykowana dla osób z całego świata, planujących karierę badawczą i akademicką. ISD oferuje 12 ścieżek kształcenia (odpowiadających 12 dyscyplinom) aż w 4 dziedzinach naukowych, w tym w naukach społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. 

W Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej opracowaliśmy wyjątkowy, autorski model kształcenia w języku angielskim dopasowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań doktoranta. Stawiamy na interdyscyplinarność, elastyczność i umiędzynarodowienie kształcenia. Dzięki realizacji 4-letniego programu opartego na Indywidualnym Planie Badawczym, doktorant otrzymuje optymalne warunki do rozwoju naukowego i osobistego oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora. 

Naszym Doktorantom oferujemy wsparcie mentora, szeroką paletę przedmiotów obieralnych z różnych dyscyplin, przedmiotów z umiejętności miękkich oraz wykładów profesorów wizytujących z całego świata. Dzięki międzynarodowemu charakterowi ISD umożliwiamy udział w interdyscyplinarnych projektach badawczych, współpracę z naukowcami z kraju i zagranicy oraz kurs przedsiębiorczości. Dodatkowo każdy doktorant otrzymuje stypendium. 

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji oraz ścieżki kształcenia znajdą Państwo na stronie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ: 

Interdisciplinary Doctoral School - Lodz University of Technology 

Opiekę nad Doktorantami z ISD sprawują na Wydziale: 

prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk – członek Rady Naukowej ISD 
dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni – Koordynator ds. programu kształcenia ISD 

Strona dziala - zabbix