Oferta dla interesariuszy zewnętrznych

Zarządzanie strategiczne

Usługa

Opracowanie strategii biznesowej
 

Analiza konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Kapitał relacyjny
 

Kształtowanie społecznej
odpowiedzialności biznesu

Wsparcie działalności innowacyjnej 

Wsparcie przy opracowaniu koncepcji i realizacji projektów

 

Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwach high-tech

Tworzenie przedsiębiorstw

 

Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami
 

Doradztwo dla szkolnictwa wyższego

 

Doradztwo w zakresie badań
ilosciowych i jakościowych

 

Opis

Ocena aktualnej oraz budową przyszłej strategii biznesowej przedsiębiorstwa.

Analiza konkurencyjności przedsiębiorstw przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz autorskich metod operacjonalizacji.

Doradztwo w zakresie budowania kapitału relacyjnego.

Przygotowanie koncepcji działań SOB
 

Usługa skierowana jest do sektora MSP i grup MSP, w zakresie konsultacji, diagnozowania i zmian kultury organizacyjnej wspierającej prorozwojowe działania przedsiębiorstw.

Przeprowadzenie szczegółowej analizy jakościowej oraz ilościowej prorozwojowych projektów dla różnych typów organizacji.

Doradztwo w obszarze zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach high-tech.
 

Usługi związane z rozpoznaniem instrumentów i instytucji proponujących rozwojowe narzędzia dla sektora MSP.

Doradztwo w zakresie transferu technologii i współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami.

Nowe metody kształcenia, w tym kształcenia na odległość i usprawnienia organizacyjne funkcjonowania uczelni.

Doradztwo w zakresie badań ilościowych i jakościowych w zarządzaniu.

 

Zarządzanie produkcją i logistyką

Usługa

Projektowanie i usprawnianie systemów zarządzania produkcją i usługami
 

Wdrażanie metod, technik i narzędzi wspomagających zarządzanie procesami produkcyjnymi, usługowymi, logistycznymi, jakościowymi oraz utrzymania ruchu

Wdrażanie TPM w przedsiębiorstwie


 

Ocena efektywności gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym oraz działań służb naprawczych 

Outsourcing logistyczny

 

Wymagania AEO
 

Wdrażanie modelu GOZ w przedsiębiorstwie


 

Czynniki jakościowe wpływające
na zadowolenie klienta
 

Optymalizacja procesów


 

Optymalizacja przepływów towarów i opakowań

 

Optymalizacja transportu wewnętrznego


 

Optymalizacja planowania produkcji


 

Opracowanie modelu GOZ w oparciu o analizę systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, przepisy prawne oraz potrzeby i zachowania klientów przedsiębiorstwa.

Zarządzanie jakością opakowań w łańcuchach dostaw

 

Analiza systemowa procesów 

Ocena sprawności i efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w kontekście podnoszenia ich konkurencyjności i innowacyjności w dobie I4.0 i GOZ 

Zarządzanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 


Ocena poziomu “zielonego zarządzania” w przedsiębiorstwach oraz łańcuchach dostaw

Metody i techniki doskonalenia systemów produkcyjnychEkspertyzy i audyty z zakresu bezpieczeństwa funkcjonowania łańcuchów dostaw w oparciu o narzędzia i instrumenty wykorzystywane w Przemyśle 4.0 

Wdrażanie systemów zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015

 

Metody i technik doskonalenia systemów produkcyjnych

 

Opis

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie w zakresie minimalizacji strat i podnoszenia efektywności

Analiza potrzeb oraz propozycja rozwiązań poprawiających funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych


Analiza i ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa pod względem możliwości wdrożenia TPM oraz opracowanie rozwiązań w tym zakresie.

Analiza i ocena wykorzystania rzeczowych zasobów przedsiębiorstwa oraz funkcjonowania służb utrzymania ruchu na potrzeby określenia strategii naprawczych. Określanie możliwości i potrzeb zlecania działań naprawczych w outsourcingu.

Analiza procesów logistycznych przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania outsourcingu logistycznego

Wdrażanie wymagań AEO w przedsiębiorstwie

Opracowanie modelu GOZ z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa, przepisów prawnych oraz potrzeb i zachowania klientów przedsiębiorstwa.

Badania w zakresie identyfikacji czynników jakościowych wpływających ​​​​na zadowolenie klienta

Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.

Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.

Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.

Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.

Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.
 

Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.

Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe z zakresu organizacji procesów. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.

Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe z zakresu:
a) optymalizacji przepływów towarów i opakowań,
b) optymalizacji transportu wewnętrznego,
c) optymalizacja planowania produkcji,
d) normowanie czasu pracy,
e) planowanie produkcji pod kątem lepszego wykorzystania maszyn, eliminacja zbędnych przezbrojeń i przestojów produkcyjnych,
f) analizy systemu informacyjnego,
g) analizy procesów w oparciu o podejścia/narzędzia Lean Management,
h) analiza stanowisk i linii produkcyjnych pod kątem ich produktywności

Opracowywanie zaleceń wskazujących kierunki zmian dla opakowań w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym i Industry 4.0
Identyfikacja aspektów środowiskowych, w tym identyfikacja negatywnego wpływu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami (GO)

Badania, szkolenia oraz prace koncepcyjno-rozwojowe dla procesów wytwórczych, logistycznych i biurowych.

Szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw rozpoczynających wdrażanie Lean Management oraz przedsiębiorstw doskonalących swój system produkcyjny.
Ocena przygotowania do wdrożenia Lean Management (wdrażanie KAIZEN, 5S, JIT, KANBAN, TPM i innych).

Wykonanie audytów i ekspertyz z wybranych obszarów zarządzania bezpieczeństwem łańcuchów dostaw. Ocena zagrożeń i ich wpływu na bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Tworzenie modeli funkcjonowania łańcuchów dostaw w sytuacjach zagrożeń, w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość.

Analiza potrzeb oraz opracowywanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z aktualnymi wymaganiami normy ISO 9001.

Ocena przygotowania do wdrożenia Lean Management (wdrażanie KAIZEN, 5S, JIT, KANBAN, TPM i innych).

 

Zarządzanie jakością i BHP

Usługa

Wdrażanie i konsulting systemów zarządzania jakością


 

Wdrażanie systemów zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015

 

Analiza stanu BHP w organizacji

 

Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg. ISO 45001

 

Badanie przyczyny wypadków przy pracy


 

Wdrożenie programów BBS


 

Ocena zgodność maszyn i urządzeń technicznych

 

Kultura bezpieczeństwa

 

Usługa

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP (GMP, GHP). Ocena stopnia gotowości organizacji do certyfikacji ww. systemów. Audyty zerowe. Konsulting w zakresie opracowywania dokumentacji ww. systemów. Wdrażanie Krajowych Systemów Jakości Żywności. Szkolenia w zakresie ww. systemów w tym szkolenia Auditora Wewnętrznego.

Analiza potrzeb oraz opracowywanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z aktualnymi wymaganiami normy ISO 9001.

Audyty bezpieczeństwa w firmach dowolnego sektora gospodarki, oraz prace koncepcyjno-rozwojowe w obszarze bhp.

Planowanie, wdrażanie, monitorowanie, doskonalenie systemów zarządzania bhp. Szkolenie auditorów wewnętrznych. Opracowywanie, nadzór nad dokumentacją systemową.

Analiza przyczyn wypadków przy pracy, prawne aspekty wypadkowości, sporządzanie opinii dla Sądów i prokuratur.

Planowanie, wdrażanie audytów behavioralnych bhp w organizacjach, szkolenia obserwatorów, monitorowanie procesu obserwacji, raportowanie.

Diagnoza maszyn i urządzeń technicznych, dostosowywanie do minimalnych i zasadniczych wymagań bhp, oraz prace koncepcyjno-rozwojowe.

Badanie kultury bezpieczeństwa pracy w organizacjach, diagnoza klimatu bezpieczeństwa, oraz prace koncepcyjno-rozwojowe podnoszące kulturę BHP.

 

Innowacje

Usługa

Działania związane z oceną i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych

 

Usługa doradcza dla start-upów i małych firm w zakresie analiz rynku i wsparcia w obszarze wdrażania innowacji na rynek 

Usługa wsparcia start-upów oraz małych i mikro podmiotów gospodarczych w opracowaniu oraz optymalizacji modeli biznesu
 

Doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz poszukiwania partnerów do realizacji prac B+R


 

Doradztwo w obszarze oceny gotowości technologii do komercjalizacji


 

Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii

Opis

Prace koncepcyjno-wdrożeniowe w zakresie rozwiązań innowacyjnych. Doradztwo w zakresie wdrożeń innowacyjnych. Oceny możliwości dokonywania wdrożeń. Raportowanie w zakresie skuteczności dokonywanych wdrożeń innowacyjnych. Doradztwo w zakresie współpracy z otoczeniem

Na zakres świadczonej usług składają się analizy; alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji, uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji, konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów, obszarów ryzyka związanych z rozwojem i wdrażaniem innowacji. Efektem przeprowadzonej usługi jest raport przekazany przedsiębiorcy

Usługa świadczona jest z wykorzystaniem takim narzędzi, jak Business Model Canvas oraz analiza 7S McKinsey’a. Rezultatem przeprowadzonej usługi jest raport przekazany przedsiębiorcy

Usługa jest realizowana jako wsparcie przedsiębiorstw w identyfikacji potencjalnych partnerów do realizacji prac badawczo – rozwojowych z grupy pracowników Politechniki Łódzkiej, jak również dostępności infrastruktury badawczej. Dodatkowo w ramach tej usługi przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie w obszarze podejmowanych decyzji z zakresu zarządzania własnością intelektualną.

Usługa skierowana jest tak dla start-upów, jak i pracowników naukowych uczelni wyższych. Jej celem jest przeprowadzenie oceny gotowości technologii do komercjalizacji wraz ze wskazaniem potencjalnych obszarów jej aplikacji w gospodarce. Dodatkowo usługa może być wzbogacona usługą wstępnej wyceny technologii

Usługa skierowana jest dla starta-upów jak również małych i mikro przedsiębiorstw. Wynikiem przeprowadzonej usługi będzie raport przekazany przedsiębiorcy.

Marketing

Usługa

Badania wizerunku np. jednostek terytorialnych w przestrzeni publicznej 


Badania nad współkreowaniem wartości przez oferentów i nabywców

 

Opracowanie strategii e-marketingowej

 

Opis

Prace koncepcyjne oraz badania pierwotne z zakresu diagnozy wizerunku rynkowego jednostki terytorialnej (np. miasta, gminy, czy regionu) celem opracowania dla jego władz samorządowych/rządowych, rekomendacji (postulatów) na rzecz profilowania działań promocyjnych (i “wizerunkowych”) w przyszłości – działań, mogących wzmocnić (poprawić) dotychczasowy obraz obszaru terytorialnego w otoczeniu. Efektem prac koncepcyjno – badawczych jest opracowanie i komunikowanie zleceniodawcy raportu z badania (forma ustna i pisemna).

Badania w zakresie kształtowania relacji rynkowych i tworzenia oferty marketingowej w ramach współpracy pomiędzy oferentami i aktywnymi nabywcami. Identyfikowanie form i zakresu dotychczasowej współpracy; oczekiwań dotyczących przyszłego współdziałania itp. Analizowanie możliwości nawiązania i/lub umacniania obustronnie korzystnej współpracy oraz rekomendowanie konkretnych rozwiązań w tym zakresie.

Przeprowadzenie analizy obecnych działań e-marketingowych przedsiębiorstwa oraz przygotowania szczegółowego planu działań w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej skutecznych form reklamy internetowej: SEM (marketing w wyszukiwarkach), SMM (marketing w portalach społecznościowych) oraz e-mail marketing

 

Kontakt

dr Mirella Barańska-Fischer

 

prof. dr hab. Agnieszka Baruk


 

dr hab. inż. Grzegorz Szymański, profesor uczelni

 

Analiza ekonomiczna i finansowa

Usługa

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa


 

Analiza ryzyka operacyjnego

 

Analiza finansowa przedsiębiorstwa i branży


 

Wycena przedsiębiorstw

 

Opis

Przeprowadzenie analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza wskaźnikowa. Ocena stanu.

Identyfikacja, ocena, planowanie reakcji i opracowanie planu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wskazująca na mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Analiza branży i porównanie wyników przedsiębiorstwa i branży.

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

 

Zarządzanie projektem

Usługa

Audyt projektów


 

Wsparcie przy harmonogramowaniu budżetowaniu projektów

 

Analiza ryzyka projektowego

 

Opis

Analiza stanu aktualnego projektu pod kątem harmonogramu, budżetu, zasobów ludzkich, zasobów materiałowych, ryzyka i korzyści.

Udział przedstawiciela Katedry w spotkaniach planistycznych w zakresie harmonogramu i budżetu w tym m.in. z wykorzystaniem narzędzi IT.

Identyfikacja, ocena, planowanie reakcji i opracowanie planu zarządzania ryzykiem projektowym.

 

Systemy informacyjne

Usługa

Projektowanie systemów informacyjnych przedsiębiorstwa


 

Analizy systemu informacyjnego


 

Zrównoważone zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa

 

Opis

Analiza i ocena funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu informacyjnego oraz opracowanie rozwiązań usprawniających system informacyjny.

Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.

Badania nad efektywnością przedsiębiorstwa, w celu znalezienia alternatywy dla zysku netto jako dominującego ale przestarzałego wskaźnika, charakterystycznego szczególnie dla okresu wczesnego kapitalizmu. Badania nad metodami znajdywania punktu równowagi miedzy 6 kapitałami, z których składa się przedsiębiorstwo: rzeczowym, finansowym, strukturalnym, rynkowym, ludzkim i społecznym. Punkt równowagi określa maksymalną efektywność przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kapitału ludzkiego i społecznego w bilansie, w przeciwieństwie do zysku netto, którego maksymalizacja oznacza często marnotrawienie zasobów, nie tylko środowiska ale także ludzkich i społecznych.

 

Laboratoria akustyki i ergonomii

Usługa

Badania w zakresie hałasu i akustyki

 
Badania jakości ergonomicznej pracy i życia oraz poziomu bezpieczeństwa pracownika wraz z koncepcją ich poprawy

 

Opis

Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe z zakresu hałasu środowiskowego, przemysłowego, komunikacyjnego i budowlanego. Pomiary akustyczne na w oparciu o normy polskie i europejskie. Projekty i koncepcje zabezpieczeń przeciwhałasowych (osłony, ekrany akustyczne). Akustyka urządzeń i elementów instalacji oceniana metodami dokładnymi.

• pomiary kosztu energetycznego pracy za pomocą miernika MWE i pulsometrów,
• pomiary siły nacisku, pchania i ciągnięcia,
• analizy obciążenia fizycznego pracą za pomocą metody REBA, RULA, OWAS, KIM, KIM-MHO, NIOSH, OCRA, OCRA, lista kontrolna, ART., SI,
• analizy ergonomiczne stanowisk pracy na produkcji, w logistyce i w biurze pod kątem ryzyka wystąpienia MSD (dolegliwości bólowych układu mięśniowo-szkieletowego – trzeciej najczęstszej przyczyny absencji chorobowych),
• projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy w obszarze produkcji, logistyki i w biurze,
• audyty dostosowania przedsiębiorstwa/stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami,
• audyty dostosowania stanowisk pracy do możliwości pracowników dojrzałych

Szkolenia

Usługa

Indywidualne szkolenie rozwoju osobistego – proces coachingowy


 

Wykorzystanie MS Excel w zarządzaniu

 

Dokumentacja w systemach zarządzania jakością
 

Procedury oceny zgodności wyrobów podlegających pod znakowanie znakiem CE

Metody i technik doskonalenia systemów produkcyjnych

 

Szkolenie z zakresu wymagań systemów zarządzania jakością w oparciu o rodzinę norm ISO serii 9000

Wymagania systemów zarządzania w oparciu o normy ISO w branży spożywczej, motoryzacyjnej, wyrobów medycznych oraz bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw.

Audytowanie systemów zarządzania jakością i środowiskowych

Metody i technik doskonalenia systemów zarządzania jakością

Opis

Szkolenie jest dedykowane dla liderów zarządzających zespołami, świadomych potrzeb związanych z budowaniem, motywowaniem, kierowaniem zespołami. Przed liderami stawia się coraz większe wymagania jako kadry zarządzającej i kreującej określone postawy w zespole. Oczekuje się wysokich kompetencji nie tylko związanych z obszarem specjalności w której zespół realizuje działania, ale również w zakresie umiejętności miękkich – niezbędnych do pracy zespołowej. Obecnie menedżerowie często pracują w zespołach bardzo różnorodnych nie tylko pod względem kompetencji, osobowości czy wieku, ale również zróżnicowanych kulturowo co często może stwarzać zupełnie nowe wyzwania dla menedżera.
Szkolenie jest procesem trwającym, w zależności od potrzeb, od 6 do 8 miesięcy. Składa się z cyklicznych, indywidualnych spotkań z certyfikowanym trenerem. Każde spotkanie przebiega wg. ustalonego planu dostosowanego do wymagań uczestnika.

Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania MS Excel do analizy danych oraz budowania narzędzie do wspomagania zarządzania. Szkolenia oferowane są na różnym poziomie zaawansowania.

Szkolenie w zakresie opracowywania składowych elementów dokumentacji w systemach zarządzania jakością.

Szkolenia oraz udział we wdrażaniu działań w zakresie systemu oceny zgodności oraz znakowania znakiem CE.

Szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw rozpoczynających wdrażanie Lean Management oraz przedsiębiorstw doskonalących swój system produkcyjny.
Ocena przygotowania do wdrożenia Lean Management (wdrażanie KAIZEN, 5S, JIT, KANBAN, TPM i innych).

Szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw rozpoczynających wdrażanie systemów jakościowych.

Szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw rozpoczynających wdrażanie branżowych systemów jakościowych.
 

Szkolenie oferowane dla kandydatów na auditorów wewnętrznych

Szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw rozpoczynających wdrażanie systemów jakościowych oraz przedsiębiorstw doskonalących swój system zarządzania jakością.

 

Strona dziala - zabbix