Dyplomowanie

Treść (rozbudowana)
2. WYBÓR PROMOTORA ORAZ OBSZARU DYPLOMOWANIA

Lista promotorów i obszary dyplomowania w roku akademickim 2022/2023 dla poszczególnych kierunków: 

- Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, IFE (Studentom IFE dedykowana jest kolumna G.)

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, IFE (Studentom IFE dedykowana jest kolumna F.)

- Logistyka

 
Informujemy, że dla kierunku studiów ZiIP ustalane z promotorem tematy prac dyplomowych mają być związane z praktyką gospodarczą, osadzoną w procesach produkcyjnych lub usługowych, i mają bezpośrednio dotyczyć aspektów procesów realizacyjnych.

 


Droga Studentko, Drogi Studencie,

- zapoznaj się z powyższą listą promotorów i proponowanych przez nich obszarów dyplomowania,

- skontaktuj się z wybranym promotorem w celu zapisu i doprecyzowania tematu oraz zakresu Twojej pracy.

Ponieważ promotorzy mają ograniczoną liczbę możliwych do przyjęcia dyplomantów, Twój wybór niech będzie przemyślany, ale nie zwlekaj zbyt długo. Wybór promotora musi być dokonany do 20.01.2023r. Jeżeli uzyskasz odmowną decyzję możesz podejmować kolejne próby u innego promotora,

Studenci, którzy w terminie do 20.01.2023 r. nie uzyskają potwierdzenia o wpisie na listę dyplomantów do wybranych przez siebie promotorów lub nie dokonali w wyznaczonym terminie wyboru, zostaną przypisani do innych osób.


Po 20.02.2023 r. zostanie opublikowana lista dyplomantów i promotorów w r. ak. 2022/2023.

Nie obawiajcie się, nikt nie zostanie bez promotora

0
3. LISTA DYPLOMANTÓW 2022/2023
0
5. INICJACJA PROCESU DYPLOMOWANIA- ANTYPLAGIAT JSA

W celu utworzenia panelu absolwenta oraz kontroli pracy w systemie JSA dyplomant powinien: 

Wysłać e-mail do promotora o treści: 
Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
Numer albumu:…………………………………………………… 

Informacja czy praca jest napisana w języku polskim czy angielskim…………………………. 

Załącznik: strona tytułowa pracy w wersji Word (prosimy o niewysyłanie całych prac).

(Promotor po akceptacji przekierowuje dane do dziekanatu w celu utworzenia panelu absolwenta/promotora) 

Czekać na zwrotny e-mail z dziekanatu zawierający link do systemu JSA 

Otworzyć link : 
uzupełnić streszczenie pracy w j. polskim i j. angielskim 
wpisać słowa kluczowe w j. polskim i j. angielskim 
zamieścić właściwy plik z pracą dyplomową 
otworzyć oświadczenia (o zgodności, o samodzielności i o antyplagiacie) 
– zaznaczyć TAK, 
– wydrukować, 
– podpisać,
– dołączyć do dokumentów składanych w dziekanacie. 

0
6. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Po uzyskaniu ostatniego wpisu w karcie ocen student generuje podanie do Dziekana z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego. W ciągu 21 dni od daty ostatniego wpisu należy złożyć w Dziekanacie bud. B17 pok. 2.18, dokumenty do obrony (tel. 042 631 36 84).

Godziny pracy dziekanatu

 

1. Lista dokumentów do obrony

2. Upoważnienie osoby trzeciej do odbioru dyplomu musi zostać sporządzone w obecności pracownika dziekanatu lub przez notariusza.
Upoważnienie do odbioru dokumentów i dyplomu

3. Podanie o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć

Dodatkowe informacje w formularzu należy uzupełnić (w wersji polskiej i angielskiej czytelnymi drukowanymi literami) załączając potwierdzenia uzyskanych osiągnięć.

Do suplementu wpisywane będą tylko następujące udokumentowane działania studenta podejmowane w trakcie studiów i związane tematycznie ze studiowanym kierunkiem:
– wolontariat,
– działalność w kole naukowym,
– reprezentowanie uczelni lub wydziału,
– udział w konkursach i olimpiadach,
– opublikowane artykuły, rozdziały w monografiach,
– czynny udział w konferencjach naukowych.

PAMIĘTAJ, ŻE PRACĘ DYPLOMOWĄ MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO WTEDY, GDY MASZ ZALICZONĄ SESJĘ ORAZ UREGULOWANE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA WOBEC UCZELNI !

0
8. ODBIÓR DYPLOMU/ZAŚWIADCZENIA ABSOLWENCKIEGO

Odbiór dyplomu następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego w  Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska 29, budynek A13 (pierwsze piętro, pokój 12).  
Odbiór dyplomu możliwy jest tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Potrzebujesz zaświadczenia absolwenckiego? – skontaktuj się mailowo z osobą zajmująca się absolwentami w Dziekanacie (izabela.purtak-andrysiak@p.lodz.pl).

0
9. INFORMACJE DODATKOWE

– Zgodnie z Art. 109 USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)  osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia z wyłączeniem prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4. 
– Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania studiujący w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) – przed złożeniem dokumentów w Biurze ds. Studentów IFE powinni zapoznać się z instrukcją postępowania przed egzaminem dyplomowym dla swojego programu studiów na stronie IFE  w celu uzupełnienia dokumentacji. 

0

Strona dziala - zabbix