Dyplomowanie

Treść (rozbudowana)
2. KIEDY I JAK WYBRAĆ PROMOTORA

Lista promotorów i obszary dyplomowania w roku akademickim 2023/2024 dla poszczególnych kierunków: 

lista promotorów i obszary dyplomowania w roku akademickim 2023/2024


Informujemy, że dla kierunku studiów ZiIP ustalane z promotorem tematy prac dyplomowych mają być związane z praktyką gospodarczą, osadzoną w procesach produkcyjnych lub usługowych, i mają bezpośrednio dotyczyć aspektów procesów realizacyjnych.

Droga Studentko, Drogi Studencie,

- zapoznaj się z powyższą listą promotorów i proponowanych przez nich obszarów dyplomowania,
- skontaktuj się z wybranym promotorem w celu zapisu i ustalenia tematu oraz zakresu Twojej pracy.

Ponieważ promotorzy mają ograniczoną liczbę możliwych do przyjęcia dyplomantów, niech Twój wybór będzie przemyślany, ale nie zwlekaj zbyt długo.
Wybór promotora, ustalenie tematu i zakresu musi być dokonane do 05.01.2024 r. 
Jeżeli uzyskasz odmowę u wybranego promotora, możesz podejmować kolejne próby u innego promotora.
Jeżeli w terminie do 05.01.2024 r. nie dokonasz wyboru, promotor zostanie Ci przypisany.
W terminie około 2 tygodni (licząc od 05.01.2024 r.) oczekuj na link do „przedmiotu” na WIKAMP.

Nie obawiajcie się, nikt nie zostanie bez promotora

0
4. OTWARCIE PANELU DYPLOMATA – System JSA (antyplagiat)

W celu utworzenia panelu dyplomanta oraz kontroli pracy w systemie JSA dyplomant powinien: 

Wysłać e-mail do promotora o treści: 
Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
Numer albumu:…………………………………………………… 

Informacja czy praca jest napisana w języku polskim czy angielskim

Załącznik: strona tytułowa pracy w wersji Word (prosimy o niewysyłanie całych prac).

(Promotor po akceptacji przekierowuje dane do dziekanatu w celu utworzenia panelu dyplomanta/promotora) 

Czekać na zwrotny e-mail z dziekanatu zawierający link do systemu JSA 

Otworzyć link : 
uzupełnić streszczenie pracy w j. polskim i j. angielskim 
wpisać słowa kluczowe w j. polskim i j. angielskim 
zamieścić właściwy plik z pracą dyplomową 
otworzyć oświadczenia (o zgodności, o samodzielności i o antyplagiacie).

0
5. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

W ciągu 21 dni od daty uzyskania ostatniego wpisu należy złożyć w Dziekanacie bud. B17 pok. 2.18 (tel. 042 631 37 57) (Godziny pracy dziekanatu)
komplet dokumentów do obrony pracy dyplomowej (Lista dokumentów do obrony)

Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania studiujący w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) składają dokumenty w Biurze ds. Studentów IFE Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

PAMIĘTAJ!
Komplet dokumentów do obrony pracy dyplomowej MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO WTEDY, GDY MASZ ZALICZONĄ SESJĘ ORAZ UREGULOWANE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA WOBEC UCZELNI!

Legitymacja!
Zgodnie z Art. 109 USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)  osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia z wyłączeniem prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4.

Jeżeli masz dodatkowe osiągniecia, które chcesz aby zostały umieszczone w suplemencie należy:
wygenerować z WebDziekanatu podanie o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć.
Informacje w podaniu należy uzupełnić (w wersji polskiej i angielskiej) w następujący sposób oraz załączyć potwierdzenia ich uzyskania:
dodatkowe praktyki (należy podać przedział czasowy i miejsce odbycia praktyki),
wolontariat (należy podać przedział czasowy oraz pełnione funkcje),
działalność w kole naukowym (należy podać nazwę koła naukowego, przedział czasowy oraz dokonania),
reprezentowanie uczelni lub wydziału (należy podać przedział czasowy oraz zakres reprezentacji),
udział w konkursach i olimpiadach (należy podać nazwę, datę oraz zajęte miejsca),
opublikowane artykuły, rozdziały w monografiach (należy podać tytuł artykułu, rozdziału w monografii, tytuł monografii, współautorów, rok i numer ISBN),
czynny udział w konferencjach naukowych (należy podać datę konferencji, jej tytuł i dokonania).

Do suplementu wpisywane będą tylko udokumentowane działania studenta podejmowane w trakcie studiów i związane tematycznie ze studiowanym kierunkiem, zatwierdzone przez Dziekana.

Jeżeli chcesz upoważnić osobę trzecią do odbioru swojego dyplomu należy:
wypełnić 
Upoważnienie do odbioru dokumentów i dyplomu i złożyć je osobiście w Dziekanacie bud. B17 pok. 2.18 w obecności pracownika dziekanatu lub przy odbiorze posiadać upoważnienie sporządzone przez notariusza.

0
7. KIEDY I GDZIE PO ODBIÓR DYPLOMU LUB ZAŚWIADCZENIA ABSOLWENCKIEGO

Odbiór dyplomu następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego w  Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska 29, budynek A13 (pierwsze piętro, pokój 12, nr tel. (42) 631-20-91).  
Odbiór dyplomu możliwy jest tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Potrzebujesz zaświadczenia absolwenckiego? – skontaktuj się mailowo z osobą zajmująca się absolwentami w Dziekanacie (izabela.purtak-andrysiak@p.lodz.pl).

0

Strona dziala - zabbix