RODO - potwierdzanie tożsamości

Dostęp do danych osobowych i możliwość uzyskania ich kopii

Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ udziela swoim studentom oraz absolwentom odpowiednich zaświadczeń o przebiegu i zakończeniu studiów.

Udzielenie dostępu do danych osobowych i/lub przekazanie kopii danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy tożsamość studenta jest potwierdzona – w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko ujawnienia danych osobie nieuprawnionej, a zatem naruszenie ochrony danych osobowych.

Do sposobów potwierdzania tożsamości studenta można zaliczyć np.:

  • osobiste zwrócenie się i okazanie do wglądu legitymacji studenckiej;
  • zwrócenie się do dziekanatu poprzez indywidualne konto studenta w systemie informatycznym,
  • zwrócenie się do uczelni przez skrzynkę e-Puap,
  • zaświadczenie może uzyskać osoba trzecia, na podstawie wcześniej złożonego przez studenta/absolwenta upoważnienia (upoważnienie powinno być opatrzone podpisem studenta/absolwenta, złożonym w obecności pracownika dziekanatu),
  • zaświadczenie może uzyskać osoba trzecia na polecenie wnioskującego, okazując stosowne do tej czynności pełnomocnictwo notarialne.

Wydawanie dokumentów na wniosek absolwenta

  1. Uczelnia jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na wniosek osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 15 RODO).
  2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  3. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych Uczelnia może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 pkt. 6 RODO).

Strona dziala - zabbix