Projekty

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY NAUKOWE

SAPIENS- Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems

Projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020 (panel naukowy „Social Sciences and Humanities”).

Czas trwania projektu: 48 miesięcy począwszy od 01.03.2021 r.

Całkowity budżet: 3944037,96 euro

Budżet dla Politechniki Łódzkiej: 227478,60 euro

Politechnika Łódzka jest partnerem projektu wraz z 9 innymi uczelniami europejskimi, liderem jest University of Turin (Università degli Studi di Torino). Koordynatorem ze strony WOiZ jest Pani dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni.

Place branding (r)evolution – the management of the smart city’s brand

Projekt realizowany w ramach programu NAWA im. Bekkera. Celem programu koordynowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. W ramach I edycji programu prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk uzyskała stypendium na realizację w 2019 r. projektu Place branding (r)evolution – the management of the smart city’s brand w Université de Nantes we Francji. Celem projektu było znalezienie odpowiedzi na pytania: „Jak zarządzać marką inteligentnego miasta?” oraz „Jak promować tę koncepcję wśród głównych interesariuszy, takich jak mieszkańcy, przedstawiciele firm, turyści, studenci czy pracownicy uczelni?”

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY EDUKACYJNE  

Interdyscyplinarny Program Wspierania Przedsiębiorczości Uczelni (InterHEI)

Projekt realizowany w ramach programu EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education.

Czas trwania projektu: od 01.07.2022 do 31.01.2024

Całkowity budżet: 1200 000 euro

Budżet dla Politechniki Łódzkiej: 118 800  euro

Politechnika Łódzka jest partnerem projektu wraz z 9 innymi uczelniami europejskimi, liderem jest Uniwersytet Warszawski. Koordynatorem ze strony WOiZ jest Pani dr inż. Iwona Staniec.

„Myślenie projektowe w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w środowisku międzynarodowym”

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu SPINAKER.

Projekt ma na celu wzmocnienie oferty kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej skierowanej do zagranicznych studentów w zakresie intensywnych międzynarodowych programów (IMPK) realizowanych w formule mieszanej (blended learning). W ramach IMPK zostanie opracowany nowy program skierowany do studentów kierunków biznesowych z uczelni partnerskich. Będzie on realizowany w 2023 roku w ramach 2 edycji dla łącznej grupy 50 studentów i będzie polegał na poszukiwaniu rozwiązań rzeczywistych problemów w firmach międzynarodowych. W projekcie zaplanowano również działania na rzecz podniesienia kompetencji nauczycieli akademickich. Koordynatorami projektu są dr hab. Robert Stanisławski, prof. uczelni, dr Sebastian Bakalarczyk, dr inż. Iwona Staniec oraz dr inż. Agnieszka Pietras.

Projekty Erasmus+ 

Wydział Organizacji i Zarządzania aktywnie uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Realizowane przez międzynarodowe konsorcja projekty mają na celu wymianę doświadczeń, wypracowanie i rozpowszechnienie innowacyjnych rozwiązań, przyczyniających się do podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania systemów kształcenia do potrzeb gospodarki i społeczeństwa. 

Projekty Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy 

Placement Opportunities With Entrepreneurial Reach (2018 – 2021) 

Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnych i przyjaznych dla użytkownika narzędzi ICT do skutecznego zarządzania stażami w europejskich start-upach, umożliwiając uniwersytetom, inkubatorom i studentom współpracę na poziomie lokalnym i transgranicznym. Projekt realizują: European University Foundation (koordynator), University of Latvia, Lodz University of Technology, University of Eastern Finland, Aristotle University of Thessaloniki, University of Alcala, Technoport, Tetuan Valley, New Factory, Alexander Innovation Zone S.A. 

Więcej informacji na stronie projektu https://www.power-placements.eu/ 

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego 

Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour  
(2018-2021) 

Projekt obejmuje terenowe badania empiryczne w obszarze studiów społecznych. Uczestnicy podczas wizyt studyjnych zdobywają kompetencje w zakresie metodologii badań, współpracy w międzynarodowym zespole oraz wiedzę o innych krajach europejskich, a także o funkcjonowaniu Europy jako całości. Celem projektu jest zbadanie, w jakim stopniu ostatnio zauważalny zwrot w stronę państw narodowych w sferze społecznej i ekonomicznej, wynikający z kryzysu migracyjnego, wpływa na tożsamość i zachowania ludzi. Projekt realizują: Duale Hochschule BadenWürttemberg (koordynator), EM Strasbourg Business School, Lodz University of Technology, University of Cergy-Pontoise, University Institute of Maia ISMAI, Budapest Business School, Porto Polytechnic , University of Lodz, South-Eastern Finland University of Applied Sciences. 

Więcej informacji na stronie: http://identities-behaviour-in-europe.eu/pl/ 

Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym 

Audit et Contrôle Interne à l’Université Marocaine (2017-2020) 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i jakości zarządzania na marokańskich uczelniach wyższych poprzez wdrożenie narzędzi audytu i kontroli wewnętrznej, w tym przeniesienie zasad i dobrych praktyk zarządzania finansami. Projekt realizowany jest przez: University of Vigo (koordynator), Lodz University of Technology, University Abdelmalek Essaândi, Universidad Autonoma de Madrid, University d’Aix-Marseille, University Moulay Ismail, University Ibn Tofaîl, University Hassan Premier, University Mohammed V, Instituto Superior de Engenharia do Porto, University Privee de Marrakech, Erasmus University College Brussels. 

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.projetauditum.net/EN/index.html 

Learning Agreement Online System (2014-2017) 

 oraz 

Online Learning Agreement + (2017-2020) 

Celem projektów było opracowanie i wdrożenie oprogramowania, które umożliwia obsługę w systemie on-line kluczowego dokumentu związanego z mobilnością studentów w ramach programu Erasmus+, tzw. Learning Agreement. Nowe rozwiązania IT pozwoliły na usprawnienie procesu przygotowania i zatwierdzania dokumentu. W projektach uczestniczyły: European University Foundation (koordynator), University of Luxembourg, Lodz University of Technology, University of Vienna, University of Marburg, University of Alcala, University of Bergen, Erasmus University of Rotterdam, Pantheon-Sorbonne University, Erasmus Student Network. 

Więcej informacji na stronie: https://www.learning-agreement.eu/ 

#europehome (2014-2017) 

Projekt miał na celu zacieśnienie współpracy uniwersytetów z biznesem na poziomie lokalnym i międzynarodowym oraz opracowanie innowacyjnych metod i materiałów z zakresu przedsiębiorczości dla studentów i nauczycieli. Projekt oferował możliwości odbywania praktyk dla studentów, a uczestniczyły w nim takie uczelnie jak: University of Alcala (koordynator), University of Latvia, Lodz University of Technology, University of Aveiro, Aristotle University of Thessaloniki, European University Foundation, Erasmus Student Network, Collective Intelligence Research Centre. 

Więcej informacji na stronie: https://europehome-project.eu/ 

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych 

Chemical Safety Management Training Hub for Chemicals Users (2017–2020) 

Celem jest zaprojektowanie i przeprowadzenie innowacyjnych szkoleń zawodowych na temat zarządzania bezpieczeństwem chemicznym. W projekcie uczestniczą: Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera (koordynator), Lodz University of Technology, Kooperationsstelle Hamburg IFE, Institut of Preventive Medicine Environmental Ocupational Health, Fundatia Romtens. 

Więcej informacji na stronie: https://chemsm-hub.eu/project/index.html 

Inne międzynarodowe projekty edukacyjne z udziałem pracowników WZiIP PŁ 

Projekt ErasmusX – Online courses 

Celem projektu jest utworzenie platformy oferującej wspólną listę przedmiotów prowadzonych metodą e-learningową, które będą dostępne dla studentów realizujących mobilność w ramach programu Erasmus+. Na PŁ zostanie przygotowanych 10 przedmiotów z różnych dziedzin, w tym 3 przedmioty przygotowane przez nauczycieli akademickich WOiZ. 

Projekt jest koordynowany na PŁ przez CWM i CEL. 

Więcej informacjo na stronie: https://erasmusxproject.github.io/ 

Projekt Mistrzowie Dydaktyki 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak tutoring. W projekcie uczestniczy 46 nauczycieli akademickich PŁ, w tym 2 z WOiZ, którzy biorą udział w wizytach studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich, a następnie prowadzą zajęcia ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu. Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym realizowany jest przez MNiSW w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i koordynowany na PŁ przez Centrum Współpracy Międzynarodowej. 

Więcej informacji na stronie https://cwm.p.lodz.pl/pl/projekty-i-programy-miedzynarodowe/projekty-edukacyjne-w-pl/mistrzowie-dydaktyki  

Projekt Welcome TULbox – Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej 

Projekt dotyczy przygotowania organizacyjnego uczelni do obsługi obcokrajowców poprzez m.in. podniesienie kompetencji pracowników administracji w zakresie komunikacji interpersonalnej w środowisku międzykulturowym. W grudniu 2019 roku pracownicy wydziału wzięli udział w szkoleniu nt. komunikacji międzykulturowej. 

Więcej informacji na stronie: https://cwm.p.lodz.pl/pl/projekty-i-programy-miedzynarodowe/projekty-edukacyjne-w-pl/welcome-tulbox 

Więcej informacji o realizowanych projektach i aktualnych konkursach znajdą Państwo na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej 

https://cwm.p.lodz.pl/pl/projekty-i-programy-miedzynarodowe

Strona dziala - zabbix