Akredytacje instytucjonalne i znaki jakości

EAQUALS (European Association for Quality Language Services) 

W marcu 2017 roku Centrum Językowe PŁ otrzymało certyfikat jakości kształcenia językowego Stowarzyszenia EAQUALS. Dotychczas akredytacja EAQUALS została przyznana tylko dwóm polskim uczelniom, a Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią techniczną w kraju, której Centrum Językowe zostało w ten sposób wyróżnione. Jest to potwierdzenie spełniania przez Centrum wysokich standardów kształcenia językowego.  

Centrum Językowe PŁ otrzymało akredytację z wyróżnieniem w 6 spośród 12 ocenianych kryteriów. W raporcie wskazano kilkanaście „punktów doskonałości”, wśród których znalazły się m.in.:

  • dobra współpraca z otoczeniem zewnętrznym w zakresie dostosowywania oferty kształcenia do jego potrzeb i oczekiwań,
  • położenie nacisku na etos doskonałości akademickiej oraz wysokiej jakości kształcenia, które obecne są we wszystkich dokumentach strategicznych Centrum,
  • bogactwo i wysoka jakość materiałów dydaktycznych udostępnianych dla słuchaczy Centrum oraz wdrożone skuteczne procedury zapewniania wysokiej jakości tych materiałów,
  • wysoka jakość obsługi słuchaczy Centrum. 

Stowarzyszenie EAQUALS powstało w 1991 roku. Jego celem jest promowanie  doskonałości w edukacji językowej na całym świecie poprzez zapewnianie wsparcia dla rządów, instytucji edukacyjnych i wszystkich osób zainteresowanych tym obszarem kształcenia. EAQUALS  współpracuje z Komisją Europejską jako konsultant w sprawach związanych z edukacją, a także z licznymi innymi podmiotami wyznaczającymi standardy nauczania języków obcych. 

Więcej informacji: 

https://www.cj.p.lodz.pl/wydarzenia/44-eaquals

HCERES (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) 

W kwietniu 2020 roku Politechnika Łódzka jako pierwsza uczelnia w Polsce uzyskała akredytację instytucjonalną HCÉRES. Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem tego, że uczelnia oferuje wysokiej jakości kształcenie, badania i zarządzanie, a cała instytucja dąży do ciągłego doskonalenia. Już samo poddanie się uczelni ocenie zewnętrznej jest dla studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego potwierdzeniem wiarygodności oraz tego, że na uczelni istnieją skuteczne mechanizmy zapewniania jakości, pozwalające reagować na zmiany, które zachodzą w otoczeniu oraz oczekiwaniach względem absolwentów i uczelni. 

Zespół HCÉRES ocenił wysoko bogatą ofertę kształcenia w PŁ oraz jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy i działania podejmowane w ramach doskonalenia programów kształcenia oraz wprowadzania innowacyjnych metod kształcenia. W raporcie końcowym zwrócono uwagę na szeroki zakres współpracy PŁ z otoczeniem społeczno-gospodarczym, bardzo dobrze rozwiniętą sieć międzynarodowej wymiany studentów oraz zaangażowanie społeczności akademickiej w budowanie kultury jakości. Doceniono także ogromne zaangażowanie pracowników, studentów oraz partnerów uczelni w realizowane przez nią działania oraz fakt, że PŁ ma jasno określoną misję i wizję, które są wspólne dla całej społeczności akademickiej i dobrze jej znane. 

HCÉRES jest renomowaną jednostką międzynarodową, która cieszy się uznaniem środowiska akademickiego. Jest członkiem European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), widnieje także w rejestrze European Quality Assurance Register (EQAR). Ma doświadczenie w akredytacjach instytucjonalnych i programowych na całym świecie. 

Więcej informacji: 

http://www.hceres.com

https://cwm.p.lodz.pl/pl/rankingi-i-akredytacje/akredytacje-miedzynarodowe/hceres

Institutional Evaluation Programme (IEP) – European University Association (EUA) 

Politechnika Łódzka jest jedną z trzech polskich uczelni, które poddały się międzynarodowej ocenie instytucjonalnej w ramach Institutional Evaluation Programme (IEP). Jest to program  realizowany przy wsparciu Stowarzyszenia EUA (European University Association), renomowanej jednostki międzynarodowej, cieszącej się uznaniem środowiska akademickiego. IEP jest narzędziem rozwijania i doskonalenia systemu zarządzania uczelnią. Kładzie nacisk na wspólną refleksję i wymianę doświadczeń. Koncentruje się na kulturze jakości oraz na tym, w jakim stopniu wyniki procesów jakościowych realizowanych w uczelni są wykorzystywane w procesie decyzyjnym. Znak jakości EUA – IEP jest rozpoznawalny w całej Europie. Poddanie PŁ ewaluacji potwierdza jej wiarygodność jako potencjalnego partnera i zwiększa jej atrakcyjność w europejskim obszarze badawczym. 

Zespół EUA – IEP ocenił wysoko bogatą ofertę kształcenia w PŁ oraz jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy. W raporcie końcowym zwrócono uwagę na szeroki zakres współpracy PŁ z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz fakt, że PŁ jest ważnym dla otoczenia partnerem. Wysoko oceniono system wsparcia udzielanego przez uczelnię studentom, uznając go za kompleksowy i odpowiadający potrzebom studentów. Zwrócono szczególną uwagę na dużą liczbę organizacji studenckich oraz wsparcie uczelni dla realizowanych przez nie działań. Bardzo dobrze oceniono kompleksowość i skuteczność działania CWM. Podkreślono jego znaczącą rolę w internacjonalizacji PŁ i budowaniu międzynarodowej renomy uczelni. 

Więcej informacji: 

https://www.iep-qaa.org/

https://cwm.p.lodz.pl/pl/rankingi-i-akredytacje/akredytacje-miedzynarodowe/institutional-evaluation-programme-iep-european

International Quality Accreditation – IQA – CEEMAN

Wydział Organizacji i Zarządzania pomyślnie przeszedł etap wstępnej oceny kwalifikowalności do akredytacji (eligibility review) i tym samym może rozpocząć proces akredytacji instytucjonalnej International Quality Accreditation – IQA realizowany przez stowarzyszenie CEEMAN. O tę akredytację mogą się ubiegać szkoły biznesu oraz uczelnie, które kształcą w obszarze zarządzania. Szczegółowej ocenie w ramach procesu akredytacji podlega m.in. misja i strategia rozwoju wydziału, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, innowacyjność kształcenia, relacje ze środowiskiem biznesu, internacjonalizacja itd. W styczniu 2021 ruszył proces przygotowania raportu samooceny.

Akredytacja CEEMAN IQA zakłada doskonalenie kształcenia w obszarze zarządzania. Kładzie nacisk na spełnienie uznanych na arenie międzynarodowej standardów jakości, ale z drugiej strony – także na uwzględnienie w działalności akredytowanej jednostki potrzeb i oczekiwań najbliższego otoczenia, w którym ona funkcjonuje. Założenia akredytacji CEEMAN IQA uwzględniają także:

  • wzmacnianie międzynarodowych kontaktów między naukowcami w obszarze kształcenia i badań z zakresu zarządzania, przy jednoczesnym promowaniu i wspieraniu współpracy uczelni z partnerami regionalnymi oraz lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, w tym także potrzeb związanych z obszarem badawczym,
  • wspieranie ciągłego doskonalenia we wszystkich aspektach działalności instytucjonalnej oraz zachęcanie do kreatywności i wprowadzania innowacji w zakresie treści kształcenia przyszłych menadżerów oraz narzędzi, za pomocą których jest ono realizowane,
  • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przyszłych menadżerów, w tym także w zakresie szerszego kontekstu odpowiedzialności społecznej, etycznej i środowiskowej, którą pociąga za sobą działalność biznesowa.

Więcej informacji: http://www.ceeman.org/accreditation. Akredytacja IQA CEEMAN jest finansowana przez MNiSW w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne”. Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

HR Excellence 

Politechnika Łódzka, dostrzegając wpływ założeń Europejskiej Karty Naukowca Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na zapewnienie wysokiej jakości środowiska pracy oraz prowadzonych badań naukowych, zdecydowała już w 2015 roku o rozpoczęciu procesu implementacji zapisów tych dokumentów do wewnętrznych aktów prawnych, procedur i stosowanych praktyk tak, by stać się pracodawcą atrakcyjnym w skali międzynarodowej i bardziej konkurencyjnym w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ukoronowaniem tych wysiłków jest przyznanie PŁ w 2016 roku Logo HR Excellence in Research. PŁ jest pierwszą uczelnią techniczną i trzecią w Polsce z takim wyróżnieniem. Komisja podkreśliła w ten sposób znaczenie przyjętej przez Politechnikę Łódzką Strategii HR dla naukowców i planowanych działań w zakresie HR, potwierdzających zaangażowanie uczelni w proces ciągłego rozwoju zgodny z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

W styczniu 2019 Komisja Europejska przedłużyła certyfikację dla PŁ w zakresie HR Excellence in Research, akceptując tym samym nowy Plan Akcji na lata 20182021 i raport z działań w latach 20162018. Dzięki temu wyróżnieniu Uczelnia zyskała większą rozpoznawalność w europejskim obszarze badawczym, stała się atrakcyjniejszym partnerem w międzynarodowych projektach oraz otrzymała dodatkowe punkty przy kategoryzacji i aplikowaniu o środki europejskie oraz granty. 

Wszystkie analizy i działania realizowane w ramach HR Excellence in Research zostały szczegółowo opisane i opublikowane: https://www.p.lodz.pl/pl/hrlogo  

AKREDYTACJE   PROGRAMOWE 

EUR-ACE® Label  

W 2019 roku Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji uzyskał certyfikat EUR-ACE® Bachelor Label dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer) jest akredytacją środowiskową, w ramach której dokonuje się oceny jakości programów studiów technicznych. Akredytacja jest ściśle powiązana z procesem bolońskim i opiera się na standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Przyznaje ją ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), sieć zrzeszająca europejskie instytucje, zajmujące się akredytacją kierunków technicznych. Do przyznawania znaku EUR-ACE® Label akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych uprawnionych jest obecnie 15 instytucji z całej Europy. Po kilku latach starań uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label uzyskała także Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).  

Znak jakości EUR-ACE® Label jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich. W krajach o regulowanych zawodach inżynierskich, programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają warunki niezbędne do uzyskania tytułu Registered lub Chartered Engineer (CEng), a Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI) automatycznie zalicza programy posiadające EUR-ACE® Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing). 

Politechnika Łódzka zyskała do tej pory 15 akredytacji EUR-ACE® Label – 9 certyfikatów EUR-ACE Bachelor Label i 6 certyfikatów EUR-ACE Master Label 

Strona dziala - zabbix