PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej – www.woiz.p.lodz.pl
 

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-14


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Główne niezgodności i wyłączenia:
  • brak części napisów alternatywnych,
  • brak możliwości pomijania bloków (skip linki),
  • niezrozumiałość linków oraz ich celu (w kontekście),
  • niski kontrast aktywnych linków (obecnie wybranych linków),
  • brak dostępu do menu z poziomu klawiatury. Dostępne rozwiązanie alternatywne w postaci mapy strony,


Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-14.


Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

Dziekanat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 36 85, (42) 631 32 64
E-mail: w8w8d@adm.p.lodz.pl
 
Osoba odpowiedzialna za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej
Łukasz Narloch
E-mail: mailto:lukasz.narloch@p.lodz.pl
 
Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Kontakt telefoniczny: 42-631-28-87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na
dedykowanej stronie internetowej – www.rpo.gov.pl/content/kontakt

  

Dostępność architektoniczna

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej znajduje się w dwóch lokalizacjach. Kampus D, gdzie znajduje się Dziekanat, sale wykładowe, jednostki organizacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz część budynku B9 – Budynek Trzech Wydziałów „Lodex”, gdzie znajdują się sale wykładowe, jednostki organizacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania.


Kampus D, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, budynki: D1, D3, D4, D5

Budynek D1 – na dwóch poziomach znajdują się sale wykładowe; na parterze: oz-1, oz-2, oz-3, oz-4; na I piętrze: oz-6, oz-7. Do budynku można dostać się poprzez dwa wejścia ze schodami, w każdym z nich brak podjazdów dla wózków. Drzwi i korytarze nie są dostosowane dla osób na wózkach.
Budynek D3 – na jednym poziomie znajdują się pomieszczenia Władz Wydziału Organizacji i Zarządzania, Sekretariat oraz Dziekanat, w którym odbywa się bieżąca obsługa spraw studenckich (pok. 47 – wejście do budynku D4). Drzwi i korytarze są dostosowane dla osób na wózkach. Do budynku można dostać się poprzez dwa wejścia ze schodami, w każdym z nich brak podjazdów dla wózków.
Budynek D4 – na jednym poziomie znajdują się pracownie komputerowe: K-1, K-2, K-3, K-4, K-5. W budynku tym znajduje się pokój pracowników – wsparcie techniczno-informatyczne Wydziału (pok. 44), pokój pracowników – sprawy stypendialne i pomoc socjalna dla studentów (pok. 46), pokój pracowników – sprawy absolwentów, plany zajęć, sprawy dydaktyczne (pok. 48A). Do budynku można dostać się poprzez wejście ze schodami, brak podjazdu dla wózków.
Budynek D5 – sala wykładowa (laboratorium) oz-39. Drzwi i korytarze są dostosowane dla osób na wózkach. Do budynku można dostać się poprzez wejście ze schodami, brak podjazdu dla wózków.
W budynkach Kampusu D nie znajdują się windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Kampusu D nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych
Na terenie Kampusu D znajduje się parking.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 


Budynek B9 – Budynek Trzech Wydziałów „Lodex”, Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Do budynku B9 prowadzą dwa wejścia, po dwóch stronach budynku (na przestrzał). Obydwa wejścia prowadzą po schodach, są również podjazdy dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku znajduje się hol, na którym znajduje się portiernia, szatnie oraz toalety w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Część Wydziału Organizacji i Zarządzania znajduje się od strony szatni. Wejście do tej części jest na jednym poziomie.
Parter– znajdują się sale wykładowe: oz-13, oz-25,oz-32A, oz-32B.
I pietro – znajdują się sale wykładowe: oz-124A, oz-124B, oz-125A, oz-125B, oz-126.
II piętro – znajduje się sala wykładowa: oz-228.
III piętro – znajdują się sale wykładowe: AULA (oz-329) oraz sk-332.
Wszystkie przejścia i ciągi komunikacyjne na wszystkich poziomach dostosowane są do poruszania się przez osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym na wózkach (szer. drzwi i przejść – min. 90 cm, szer. korytarzy ok. 300 cm).
Na wszystkich poziomach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych (wymiary: 190 x190 cm).
Na wszystkie poziomy można dostać się windą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Winda nie jest dostosowana do korzystania z niej przez osoby niewidome i słabowidzące oraz niedosłyszące.
W części Wydziału Organizacji i Zarządzania nie ma pętli indukcyjnych ani informacji głosowych.
Na teren Budynku Trzech Wydziałów – B9 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek B9 – Budynek Trzech Wydziałów „Lodex” nie ma własnego parkingu. W pobliżu budynku są parkingi Politechniki Łódzkiej. W bezpośrednim sąsiedztwie (przy każdym z wejść) znajdują się wyznaczone i oznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (odległość miejsca parkingowego od wejścia do budynku – do 30 m)

 
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na stronie internetowej: https://tlumacz.migam.org/politechnika_lodzka

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate