Osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału są doceniane w kraju i za granicą

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Rok 2020

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska otrzymała nagrodę indywidualną Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w XIII Konkursie na Prace Naukowe w zakresie Nauk o Zarządzaniu powstałe w latach 2016-2018, w kategorii: monografie jednoautorskie za monografię pt. „Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie” wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
w Warszawie w 2018.

Rok 2019

prof. dr hab. Agnieszka Baruk została wyróżniona w finale konkursu na najlepszy artykuł X Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie Rozwojem Organizacji”zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ
prof. dr hab. Filip Chybalski otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w konkursie na najlepsze publikacje z zakresu pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi, wydane w 2018 roku, za monografię pt. „Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne”, C.H. Beck, Warszawa 2018.
prof. dr hab. Filip Chybalski otrzymał nominację do nagrody Beta 2019 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami za monografię pt. „Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne”, C.H. Beck, Warszawa 2018.
dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, profesor uczelni otrzymał nagrodę za najlepszy artykuł zgłoszony na 21st International Conference MEKON 2019, Ostrava, Czechy, tytuł artykułu: „Circular economy concept from the perspective of manufacturing industry”

Rok 2018

dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni, dr inż. Michał Nowicki, dr inż. Katarzyna Szymańska otrzymali nagrodę zespołową Best Paper Award, Society of Business Excellence, Romania za artykuł: „Openness to co-creation as a method of reducing the complexity of the environment and dynamizing companies’ competitive advantages”
dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni otrzymała nagrody The best oral presentation oraz The best paper w ramach sesji„Textile management” podczas at 8-th International Conference of Applied Research on Textile, CIRAT-8, The Tunisian Association of Textile Researchers “ATCTex, Tunezja, za prezentację “Comparative Analysis of Apparel Consumer Purchase Criteria Across Countries -Conclusions For Circular Economy”

Rok 2017

dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni otrzymała nagrodę międzynarodowego stowarzyszenia naukowego European Network for Research on Supplementaiy Pensions (ENRSP) za najlepszą publikację naukową o tematyce emerytalnej, za artykuł: Marcinkiewicz E., Chybalski F., 2017, A new proposal of pension regimes typology: empirical analysis of the OECD countries, Journal of Economic Policy Reform
dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni otrzymał nagrodę Best Junior Contribution to the Intangibles & IC Theory & Practice” 13th Interdisciplinary Workshop on Intangibles and Intellectual Capital, Ancona, Italy
dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, profesor uczelni otrzymał wyróżnienie za prezentację artykułu podczas Międzynarodowej Konferencji “Production and Management in Industry”, Zakopane, tytuł artykułu: „Environmental performance of kettle production: product life cycle assessment, Management Systems in Production Engineering”
dr hab. Anna Walecka, profesor uczelni otrzymała nagrodę Best Paper Award podczas IASTEM-156th International Conference on Economics and Business Management (ICEBM), Berlin, Niemcy

Rok 2015

prof. dr hab. Agnieszka Baruk zajęła I miejsce w finale konkursu na najlepszy artykuł VIII Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie Rozwojem Organizacji” zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ
dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni otrzymała wyróżnienie w finale konkursu na najlepszy artykuł VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” za artykuł pt. „Zachowania stadne i konkurencja na rynku OFE. Badanie empiryczne z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej”
dr Dariusz Klimek otrzymał nagroda za najlepszą publikację naukowo-badawczą opublikowaną w 2015 roku, przyznaną przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych
dr Dariusz Klimek otrzymał wyróżnienie dla autora pracy w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Przyznane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rok 2014

dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni otrzymała wyróżnienie w finale konkursu na najlepszy artykuł VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” za artykuł pt. „Zależność między wynagrodzeniem kadry zarządzającej w spółkach notowanych na rynkach giełdowych a wynikami spółek”
dr inż. Katarzyna Boczkowska otrzymała wyróżnienie za najlepszy artykuł VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej x cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” artykuł pt. „Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach –wyniki badań”
dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni otrzymał wyróżnienie Highly Commended Paper, Accounting Research Journal

Rok 2012

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska otrzymała nagrodę indywidualną Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w X Konkursie na Najlepsze Prace Naukowe w zakresie Nauk o Zarządzaniu powstałe w latach 2010-2011, w kategorii: prace habilitacyjne za monografię, pt. „Relacje między strategią astrukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii” wydaną przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej w 2011 r.
dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni otrzymała nagrodę podczas ogólnopolskiej XV jubileuszowej Konferencji Zachowania Konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością, 2012, za artykuł o szczególnych walorach naukowych i poznawczych –certyfikat najwyższej jakości (High Quality Article) „Wpływ wrażliwości ekologicznej i społecznej na sposób zachowania konsumentów na rynku tekstylno-odzieżowym”

Rok 2011

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska otrzymała nagrodę za najlepszy referat (“The excellent paper”) przyznaną przez Komitet 2011 2nd International Conference on Economics, Business and Management, 25 –26 November 2011. Zaprezentowano referat, pt. “Flexibility of strategy in high-tech enterprises”

Roczne podsumowanie wyróżnień otrzymanych przez pracowników jednostek Wydziału przyznanych przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej