Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Wydziałowy Opiekun Praktyk studenckich
  • Wydziałowy Koordynator Specjalnych Programów Praktyk "Diamentowa, Bursztynowa i Szmaragdowa Praktyka"
  • Członek Rady Programowej programu E2TOP (Excellence in Engineering: Talents in Research with Opportunities Programme)
  • Wykładowca i promotor w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Redaktor Naczelny czasopisma Przegląd Nauk Ekonomicznych. Economic Sciences Review.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • Członek SOOIPP
  • Członek EBES
  • Członek Rady Głównych Badaczy i Promotorów w międzynarodowym konsorcjum "Sapiens Network"

Adres: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź, budynek B17

Numer pokoju: 3.26

Telefon kontaktowy: (42) 631 36 92

E-mail: anna.adamik@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6007-5675


Godziny przyjęć:

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023     (Strefa Biznesu B17, pok. 3.26)

od 1.12.2022        II poł. sem. czwartki 16-18 (z wyjątkiem 8.12.2022, dzień bez konsultacji)

UWAGA, W DNIU 1.12.2022 W ZWIĄZKU Z OBWE W ŁODZI I TRUDNOŚCIAMI Z DOJAZDAMI STUDENTÓW NA UCZELNIĘ KONSULTACJE BĘDĄ REALIZOWANE W TRYBIE ZDALNYM. PROSZĘ O KONTAK POPRZEZ MS TEAMS.

 

Zjazdy niestacjonarne:

8.10.2022 12-14

5.11.2022 10-11

27.11.2022 16-17

10.12.2022 10-11

17.12.2022  10-11

14.01.2022 10-11 oraz 15-16

21.01.2022 10-11

 

Serdecznie zapraszam

 

 


Obszary badawcze:

Obszary badawcze/obszary dyplomowania Wybrane publikacje
1 Wyzwania zarządzania organizacjami w erze sieci, globalizacji, Industry 4.0., Smart World 1. Adamik A., Creating of competitive advantage in the age of INDUSTRY 4.0, [in:] “Management Issues”; Organizational Management Issues in the Age of Industry 4.0, 2019; 17 (2(82),pp. 13-31,

2. Adamik A., Nowicki M., Preparedness of Companies for Digital Transformation and Creating a Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0., Proceedings of the International Conference on Business Excellence 2018, 10–24, DOI: 10.2478/picbe-2018-0003

3.  Adamik A., SMEs on the way to SMART World of Industry 4.0; Proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference, serie: Eurasian Studies in Business and Economics; Volume 2, Mehmet HuseyinBilgin, HakanDanis (Ed.), Springer, Cham, 2020,

4.Adamik A., Nowicki M. (2020) Barriers of Creating Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0: Conclusions from International Experience. In: Zakrzewska-Bielawska A., Staniec I. (eds) Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 3-42

2 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w erze  Industry 4.0 1. Adamik A.,Nowicki M., Pathologies and paradoxes of co-creation. Contribution to the discussion about the social responsibility of building a competitive advantage in the age of Industry 4.0, “Sustainability” 2019, 11(18), 4954; https://doi.org/10.3390/su11184954;

2. Adamik Anna, Bakalarczyk Sebastian, Socially responsible innovativeness – Good practices and their effectiveness exemplified by KGHM W: International cases on innovation, knowledge and technology transfer , Center for Technology Transfer UŁ, Łódź 2014, s. 285-309;

3 Tworzenie, specyfika i problemy zarządzania w różnych typach organizacji np.
-organizacjach przyszłości.
– opartych na współpracy,
– małych i średnich przedsiębiorstwach
– przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych różnych wielkości i branż
– organizacjach publicznych, społecznych, militarnych itp.
1. Adamik A., Szymańska K., Evolution towards an open organization – a challenge or a necessity?, Entrepreneurship and Management, University of Social Sciences Publishing House, 2018, Volume XIX, Issue 6, part 2, p. 195-210,

2. Adamik A., SMEs on the way to SMART World of Industry 4.0; Proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference, serie: Eurasian Studies in Business and Economics; Volume 2, Mehmet HuseyinBilgin, HakanDanis (Ed.), Springer, Cham, 2020,

3. Adamik. A., Zakrzewska-Bielawska A., Rozwój przedsiębiorstw High-tech [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.) Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-tech. Determinanty i dynamika, Placet, Warszawa, 2014, s.11-65

4. Adamik. A. , Zakrzewska-Bielawska A., Dynamika relacjikoopetycyjnych przedsiębiorstw High-Tech [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.) Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-tech. Determinanty i dynamika, Placet, Warszawa, 2014, s.251-281

5.Adamik A. Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr. 366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 15-28

6.Adamik A., Znaczenie partnerstwa strategicznego w procesach budowy konkurencyjności firm rodzinnych,[w:] Ł. Sułkowski, A. Mariański (red.) Firmy rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Wydawnictwo SAN, Łódź-Warszawa, 2017, tom XVIII, zeszyt 6, część II, s. 97-117

7.Adamik A. Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1199, seria Rozprawy Naukowe Z. 484, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015

8. Adamik A., Szymańska K., The technological entrepreneurship capacity and partnering as elements of an open culture of small and medium-sized enterprises: case study of Poland [in:] M.H. Bilgin, H. Danis, (Eds.) Entrepreneurship, Business and Economics, vol. 1, Eurasian Studies in Business and Economics, Vol. 3/1 Proceedings of the 15th Eurasian Business and Economics Society Conference, Springer, 2016, s. 103-113

4 Współpraca przedsiębiorstw w procesach podnoszenia ich konkurencyjności (co-creation, koopetycja, strategic partnering, itp.) 1. Adamik A., Nowicki M., Co-creating value in the era of Industry 4.0, Entrepreneurship and Management, University of Social Sciences Publishing House, 2018, Volume XIX, Issue 6, part 1, p. 23-39

2. Adamik A. Nowicki M., Dynamizowanie działalności przedsiębiorstw poprzez współpracę na płaszczyźnie wirtualnej, [w:] J. Szostak (red) Strategie przedsiębiorstw w sieci, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 19/2017, s. 85-101

3. Adamik A. (2015a), “Partnerstwo substanowiące, kontraktowe i kontekstowe – zachowania kluczowe dla nowoczesnych organizacji”, in:I. Bednarska-Wnuk, J. M. Michalak, I.Świątek-Barylska(Eds.) Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015,pp.9-25

5 Nowoczesne metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami: istota, formy, ocena wykorzystania np. benchmarking, TBM, lean management 1. M. Ratajczak-Mrozek, A. Adamik, M. Najda-Janoszka, P. Wróbel, T. Stefaniuk, R. Niedbał, Koncepcje zarządzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne, TNOIK “Dom Organizatora” Toruń, 2016

2. Adamik A, Benchmarking[w:] K. Szymańska (red.) Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 50-67

3. Adamik A, Lean Management [w:] K. Szymańska (red.) Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 128-147

4. Adamik A, Time Based Management[w:] Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 355- 369

6 Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacjach  różnych typów i wielkości 1. Adamik A., Nowicki M., Szymańska K., Openness to co-creation as a method of reducing the complexity of the environment and dynamisationof the competitive advantage of companies,Management&Marketing. Challenges for the Knowledge Society,. Volume 13: Issue 2,2018,p.880–896

2. Adamik A. Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1199, seria Rozprawy Naukowe Z. 484, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015

3. Adamik A., Wybrane paradoksy partnerstwa strategicznego MŚP, [w:] Strategie. Procesy i praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,Nr 420, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016,s. 11-26

7 Podnoszenie konkurencyjności i budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw: istota, rodzaje, budowa, analiza 1. Adamik A., Creating of competitive advantage in the age of INDUSTRY 4.0, [in:] “Management Issues”; Organizational Management Issues in the Age of Industry 4.0, 2019; 17 (2(82),pp. 13-31, DOI: 10.7172/1644-9584.82.1

2. Nowicki M, Adamik A. Relacje międzyorganizacyjne na realnej i wirtualnej płaszczyźnie działania jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, ,[w:] Ł. Sułkowski, A. Mariański (red.) Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych,”Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Wydawnictwo SAN, Łódź-Warszawa, 2017, tom XVIII, zeszyt 12, część 1, s. 133-149

3. Adamik A., The mechanism of building competitiveness through strategic partnering [in:] Management, University of Zielona Góra, 2016, vol. 20, no. 1, s. 292-310;

8 Materialne i niematerialne zasoby organizacyjne w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw 1. Adamik A., Inteligencja organizacji w erze IR 4.0, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,2018, 161, s.81-99, ISSN 1234-8872

2. Adamik A., Mapowanie wiedzy o kapitale relacyjnym na przykładzie partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw, “Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 24/2017, s.37-51,

3. Adamik A., Tworzenie potencjału zasobowego i zdolności dynamicznych organizacji poprzez partnerstwo strategiczne, “Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec 2017, 3 (368) tom 1, s. 5-17