WYBÓR PROMOTORA ORAZ OBSZARU DYPLOMOWANIA

Obszary dyplomowania w roku akademickim 2021/2022:  

zarządzanie I i IIst. /zarządzanie (Management) /inżynieria zarządzania;
zarządzanie i inżynieria produkcji I i IIst.   
Studentom IFE dedykowana jest kolumna G w obu powyższych plikach.
 
Informujemy, że dla kierunku studiów ZiIP ustalane z promotorem tematy prac dyplomowych mają być związane z praktyką gospodarczą, osadzoną w procesach produkcyjnych lub usługowych, i mają bezpośrednio dotyczyć aspektów procesów realizacyjnych.

Proces zapisów do promotorów:

– Formalny termin zapisów do promotorów na platformie WIKAMP zostanie uruchomiony w terminie: 06.12.2021 r. – 15.12.2021 r.
Jeżeli uzyskasz odmowną decyzję możesz podejmować kolejne próby u innego promotora.
– Studenci, którzy w terminie do 15.12.2021 r. nie uzyskają potwierdzenia o wpisie na listę dyplomantów do wybranych przez siebie promotorów lub nie dokonali w wyznaczonym terminie wyboru zostaną przypisani do innych osób.
– Po 10.01.2022 r. poinformujemy o przydzielonym promotorze zgodnie z kierunkiem studiów.

Studencie nie obawiaj się, nikt nie zostanie bez promotora.

LISTA DYPLOMANTÓW 2021/2022

Lista dyplomantów 2021/2022

PRACA DYPLOMOWA

Wskazówki dla prac dyplomowych na Wydziale WOIZ PŁ
Wymogi edycyjne pracy dyplomowej obowiązujące od 28.02.2022
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

W przypadku studentów powtarzających semestr dyplomowy, którzy złożą pracę dyplomową do końca semestru zimowego 2021-2022, dopuszcza się formatowanie pracy dyplomowej zgodnie z dotychczas obowiązującymi wymogami edycyjnymi.

Wymogi edycyjne pracy dyplomowej – dotychczas obowiązujące

Poradnik video – jak zrobić efektywnie spis treści? (wkrótce)
Nagranie video – jak korzystać z zasobów biblioteki PŁ? (webinar Biblioteki PŁ – “Dostęp online do literatury”)

INICJACJA PROCESU DYPLOMOWANIA- ANTYPLAGIAT JSA

W celu utworzenia panelu absolwenta oraz kontroli pracy w systemie JSA dyplomant powinien: 
Wysłać e-mail do promotora o treści: 
Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
Numer albumu:…………………………………………………… 
Temat pracy w j. polskim  (WIELKIE LITERY):………………………………………… 
Temat pracy w j. angielskim  (WIELKIE LITERY):……………………………………… 
Informacja czy praca jest napisana w języku polskim czy angielskim…………………………. 
(Promotor po akceptacji przekierowuje dane do dziekanatu w celu utworzenia panelu absolwenta/promotora) 

Czekać na zwrotny e-mail z dziekanatu zawierający link do systemu JSA 
Otworzyć link : 
uzupełnić streszczenie pracy w j. polskim i j. angielskim 
wpisać słowa kluczowe w j. polskim i j. angielskim 
zamieścić właściwy plik z pracą dyplomową 
otworzyć oświadczenia (o zgodności, o samodzielności i o antyplagiacie) 
– zaznaczyć TAK, 
– wydrukować, 
– podpisać,
– dołączyć do dokumentów składanych w sekretariacie jednostki, w której pracuje promotor. 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Po uzyskaniu ostatniego wpisu w karcie ocen student generuje podanie do Dziekana z prośbą o wyznaczenie terminu. W ciągu 21 dni od daty ostatniego wpisu należy złożyć w sekretariacie jednostki, w której pracuje promotor dokumenty do obrony.
1. Lista dokumentów do obrony 
2. Upoważnienia osoby trzeciej do odbioru dyplomu. Upoważnienie musi zostać sporządzone w obecności pracownika dziekanatu lub przez notariusza.
3. Podanie o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć –
Dodatkowe informacje należy uzupełnić w podaniu w wersji polskiej i angielskiej załączając potwierdzenia uzyskanych osiągnięć. Do suplementu wpisywane będą tylko następujące udokumentowane działania studenta podejmowane w trakcie studiów i związane tematycznie ze studiowanym kierunkiem: 
– wolontariat, 
– działalność w kole naukowym, 
– reprezentowanie uczelni lub wydziału, 
– udział w konkursach i olimpiadach, 
– opublikowane artykuły, rozdziały w monografiach, 
– czynny udział w konferencjach naukowych. 
4. Upoważnienie do odbioru dokumentów i dyplomu

PAMIĘTAJ, ŻE PRACĘ DYPLOMOWĄ MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO WTEDY, GDY MASZ ZALICZONĄ SESJĘ ORAZ UREGULOWANE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (finansowe) WOBEC UCZELNI ! 

ODBIÓR DYPLOMU/ZAŚWIADCZENIA ABSOLWENCKIEGO 

Odbiór dyplomu następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego w  Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska.  
Odbiór dyplomu możliwy jest tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Sekcji Dyplomów 
telefonicznie (42 631 20 91) 
lub mailowo: aleksandra.gajda@p.lodz.pl martyna.andrzejczyk@p.lodz.pl 
elzbieta.gogacz@p.lodz.pl
 magdalena.ostaszewska@.p.lodz.pl 

Potrzebujesz zaświadczenia absolwenckiego? – skontaktuj się mailowo z osobą zajmująca się absolwentami w Dziekanacie (izabela.purtak-andrysiak@p.lodz.pl). 

INFORMACJE DODATKOWE 

– Zgodnie z Art. 109 USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)  osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia z wyłączeniem prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4. 
– Studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji studiujący w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) – przed złożeniem dokumentów w sekretariacie jednostki należy udać się do Biura ds. Studentów IFE oraz zapoznać się z instrukcją postępowania przed egzaminem dyplomowym dla swojego programu studiów na stronie IFE  w celu uzupełnienia dokumentacji.