Informujemy, że właściwymi osobami do kontaktu w sprawie praktyk są opiekunowie ds. praktyk:
– dla studentów studiów stacjonarnych – dr inż. Michał Nowicki ;
– dla studentów studiów niestacjonarnych – dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni

W celu zaliczenia praktyk studenckich konieczne jest zapisanie się na kurs “Praktyki” oraz wypełnienie wymaganego formularza wewnątrz kursu. Szczegółowe wytyczne dostępne są pod adresem:https://wzip.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=96

Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania mają możliwość realizacji praktyk w oparciu o uczestnictwo w 1 z 3 specjalnie przygotowanych programów praktyk (Diamentowa / Bursztynowa / Szmaragdowa Praktyka), jak również w ramach programu indywidualnego. 

W przypadku programów specjalnych 

Diamentowa Praktyka to inicjatywa mająca na celu umożliwienie wyróżniającym się studentom Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, udziału w programie intensywnego rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy przy udziale wiodących podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego – dużych przedsiębiorstwach (korporacjach o zasięgu międzynarodowym). 
Program “Bursztynowa praktyka” jest przeznaczony dla studentów chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje podczas współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MSP z województwa Łódzkiego, które posiadają ugruntowaną pozycję rynkową, bogate doświadczenie oraz wysokie standardy i etykę działania. Hasło przewodnie: Kariera w MSP? Czemu nie? 
Szmaragdowa praktyka to inicjatywa mająca na celu umożliwienie wyróżniającym się studentom Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, udziału w programie intensywnego rozwoju kompetencji dzięki realizacji praktyk zawodowych w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach publicznych, od instytucji samorządowych do przedstawicieli tzw. III sektora – NGO 

Każdy z powyższych programów zakłada realizację zadań i obowiązków mających realny wpływ na funkcjonowanie podmiotu, w którym student odbywa praktyki. Praktykanci stają przed wyzwaniem realizacji różnorodnych zadań i wyzwań, często stanowiących istotną składową „dużych” projektów realizowanych w ramach codziennej działalności podmiotów gospodarczych i instytucji, w których praktyki mają miejsce. Wraz z partnerami programu zawarliśmy porozumienie, że realizacja praktyk zawsze odbywa się z dochowaniem zasad: 

  1. Przygotowanie dla studentów BP ambitnego programu praktyk przez firmy partnerskie – by studenci czuli rangę Programu, zdobywali wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz byli realnie przydatni w przedsiębiorstwach. 
  1. Przydzielenie praktykantom BP rzetelnych, doświadczonych, otwartych na dzielenie się wiedzą opiekunów i/lub mentorów. 
  1. Nawiązywanie z praktykantami BP partnerskich relacji – by nauczyć ich komunikacji i skutecznej pracy zespołowej. 
  1. Zapewnienie wysokiej kultury przebiegu i warunków rozmów rekrutacyjnych oraz warunków zatrudnienia – by nadać i podtrzymywać wśród studentów prestiż programów praktyk.  
  1. (W miarę możliwości) Umożliwianie praktykantom zbieranie danych niezbędnych do napisania pracy dyplomowej. 

Praktyki zawsze trwają minimum 20 tygodni (w ramach, których zrealizowane będzie minimum 325 godzin), ale powszechną sytuacją jest kontynuacja współpracy student – organizator praktyk w dłuższym okresie czasu.  

Aby „dostać się” na praktyki kandydaci przechodzą dwuetapową rekrutację: 

  • poziom pierwszy – rekrutacja i selekcja kandydatów prowadzona na poziomie Wydziału, proces obsługiwany przez koordynatorów programu, analiza formularzy aplikacyjnych i profilu kandydata; 
  • poziom drugi – rekrutacja i selekcja (wybranych z I poziomu) kandydatów prowadzona przez partnerów programów (przedsiębiorstwa/instytucje) oferujących możliwość realizacji praktyki. 

System ten pozwala kierować właściwych ludzi we właściwe miejsca, z jednej strony gwarantując, że praktykant dzięki uczestnictwu w programie pozyska doświadczenie praktyczne oraz kontakty na których mu zależy i które będą przydatne na starcie kariery zawodowej, z drugiej zaś pozwalają oferentom praktyk „wychwycić” rokujących i wartościowych kandydatów na pracowników, gdy tylko studenci zakończą obecny etap edukacji.   

Programy DP/BP/SZP są realizowane cyklicznie. Akcja promocyjna i rekrutacyjna zwykle startują z początkiem roku akademickiego i trwają do końca roku kalendarzowego. W rezultacie realizacja praktyk zwykle rozpoczyna się z początkiem nowego roku kalendarzowego. Choć programy dedykowane są dla studentów semestrów dyplomowych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby studenci wcześniejszych semestrów zgłaszali swoje kandydatury. Rozpatrując podania zwracana jest uwaga nie tylko na wyniki w nauce, ale także (a może wręcz przede wszystkim) na sylwetkę kandydata – jego aktywności w gremiach Uczelni i aktywności pozauczelniane, znajomość języków obcych, kompetencje i umiejętności pozyskane w ramach uczestnictwa w szkoleniach i kursach, czy też dotychczasowe doświadczenie praktyczne.    

Z realizacji przebiegu praktyk generowane są raporty – przygotowują je zarówno studenci (opisując przebieg praktyki, realizowane zadania, etc…), jak również opiekunowie praktyk, którzy oceniają indywidualnie każdego z praktykantów, jak również ogólnie program. Dzięki temu mamy i wykorzystujemy szanse na nieustanne ulepszanie oferty programowej. 

Dotychczasowi partnerzy programów

 DIAMENTOWA PRAKTYKA

BURSZTYNOWA PRAKTYKA

SZMARAGDOWA PRAKTYKA

„Zwykłe” praktyki 

Oprócz, dedykowanych dla najlepszych studentów, programów praktyk Diamentowa / Bursztynowa / Szmaragdowa Praktyka, nasi studenci są zachęcani (w sumie to zobligowani…) do realizacji praktyk w ramach indywidualnych porozumień. Praktyki te mogą odbywać się zarówno w trakcie trwania roku akademickiego, jak i w czasie przerwy wakacyjnej. W zależności od kierunku, rodzaju oraz stopnia studiów zmieniają się wymogi dotyczące tak czasu, preferowanego miejsca, jak i zakresu realizacji obligatoryjnych praktyk studenckich. (szczegóły w pliku „program praktyk i wymogi”). Z przebiegu praktyki studenci są zobligowani przygotować raport. 

Praktyki mogą być realizowane w oparciu o tzw. „Porozumienie w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk studenckich studentów Politechniki Łódzkiej”, jak również w oparciu o każdą inną, dopuszczalną prawnie, formę: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa wolontariatu, indywidualne porozumienie o organizacji praktyk zawarte pomiędzy studentem a oferentem praktyk. 

ERASMUS+ i inne programy 

Dla naszych studentów oferujemy również możliwość realizacji praktyk poza granicami kraju. Jesteśmy partnerami ERASMUS+, CEEPUS, IAESTE 

https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-studentow-pl/wyjazdy-na-praktyki/erasmus

https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-studentow-pl/wyjazdy-na-praktyki/program-ceepus

https://plo.iaeste.pl/