1991 Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 1991 roku został powołany Wydział Organizacji i Zarządzania. Wydział powstał na bazie Instytutu Organizacji i Zarządzania, istniejącego w różnych formach organizacyjnych, w strukturze Wydziału Włókienniczego PŁ od 1954 roku. 
1992 Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 września 1992 roku z Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej przeniesiono do Wydziału Organizacji i Zarządzania kierunek zarządzanie i marketing. 
1994 Uchwałą Rady Wydziału z dnia 2 lutego 1994 roku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej uruchomiono studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing – Business and Technology z językiem wykładowym angielskim.
1997 Decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 28 kwietnia 1997 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.  
1997 Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26 marca 1997 roku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej uruchomiono studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing – Gestion et technologie z językiem wykładowym francuskim. 
1999 Uchwałą Senatu nr 1/99 z dnia 24 marca 1999 roku uruchomiono studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
2000 Uchwałą Senatu z dnia 21 czerwca 2000 roku wyłączono ze struktur Wydziału Filię w Bielsku Białej.
2002 Zarządzeniem Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 czerwca 2002 roku utworzono Katedrę Zarządzania Produkcją. 
2003 Zarządzeniem Rektora PŁ nr 13/2003 z dnia 13 listopada 2003 roku utworzono Katedrę Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego.
2005 Uchwałą Senatu nr 4/2005 z dnia 30 marca 2005 roku uruchomiono studia zawodowe licencjackie na kierunku kształcenia europeistyka. 
2006 Uchwałą Senatu nr 1/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku uruchomiono studia pierwszego stopnia inżynierskie na międzywydziałowym kierunku kształcenia inżynieria bezpieczeństwa pracy.
2015 Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku inżynieria zarządzania. 
2016 Wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w języku angielskim, profilu ogólnoakademickiego, na poziomie licencjackim.
2017 Zarządzeniem Rektora PŁ z dnia 24 sierpnia 2017 roku przekształcono Wydział Organizacji i Zarządzania oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii w Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. 
2019 Zarządzeniem Rektora PŁ dnia z dnia 1 października 2019 roku wyodrębniono ze struktury Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Instytut Papiernictwa i Poligrafii. 
2022Zarządzeniem Rektora PŁ z dnia 4 listopada 2021 roku Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji powrócił do pierwotnej nazwy – Wydział Organizacji i Zarządzania

Dziekani: 

dr hab. Czesław Szmidt1991 – 1999  
prof. dr hab. Krzysztof Baranowski1999 – 2005  
prof. dr hab. Jacek Otto2005 – 2008  
prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki2008 – 2016  
dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, profesor uczelni2016 – 2019  
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska2019 –