Podejmowanie decyzji menedżerskich

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna:

Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Zarządzania

2. Kierownik studiów:

dr inż. Marek Martin

3. Zakres tematyczny studiów:

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje w zakresie elementów teorii i praktyki podejmowania decyzji menedżerskich dotyczących różnorodnych obszarów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Istotnym elementem nabywanych w toku przedmiotowych studiów podyplomowych kompetencji i kwalifikacji jest wyksztalcenie umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o kryteria racjonalności gospodarowania i efektywności alokacji ograniczonych zasobów. Szczegółowe kwalifikacje obejmują między innymi: wykorzystanie instrumentów analizy ekonomicznej i finansowej w procesie podejmowania decyzji menadżerskich. Problematykę decyzji w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, decyzje inwestycyjne, decyzje w zakresie rozwiazywania konfliktów, decyzje i strategie negocjacyjne, dylematy i decyzje rynkowe i marketingowe. Absolwenci proponowanych studiów podyplomowych nabędą również wiedze i umiejętności w zakresie wykorzystania metod ilościowych w procesie podejmowania decyzji.

Podejmowanie decyzji, w tym podejmowanie decyzji menedżerskich jest immanentnym elementem realizacji procesów gospodarczych zarówno na szczeblu mikro i makroekonomicznym, jak również w sektorze prywatnym i publicznym. Jest też podstawowym warunkiem rozwiązywania większości ważnych problemów występujących w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji menedżerskich znajduje swoje odzwierciedlenie i poczesne miejsce w praktycznie wszystkich obszarach zarządzania przedsiębiorstwom, w tym między innymi w obszarze zarządzania finansami, zarządzania kapitałem ludzkim, marketingu i decyzjach rynkowych, działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych, systemach zarządzania jakością, w sferze fiskalnej oraz wielu innych.

Obserwacja przebiegu procesów gospodarczych w kraju pozwala na sformułowanie istotnych wątpliwości dotyczących stopnia racjonalności podejmowanych decyzji, między innymi w zakresie optymalności alokacji zasobów. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji rosnącego zadłużenia sektora finansów publicznych oraz niezwykle dynamicznie zmieniających się warunków w których podejmowane są aktualnie decyzje. Do najważniejszych czynników można zaliczyć, między innymi: wysoką inflację, niestabilność łańcuchów dostaw, zmienność cen energii (uwarunkowana także czynnikami politycznymi) oraz niezwykle burzliwe otoczenie geopolityczne. W tym kontekście należy wspomnieć także o absolutnie bezprecedensowych w skali kraju planowanych wydatkach modernizacyjnych zarówno w sektorze cywilnym (np. dot. transformacji energetycznej), jak i związanych z obronnością kraju. Planowane jest także, między innymi, dalsze zwiększanie wydatków socjalnych. Te oraz inne czynniki i uwarunkowania wskazują na obecnie poczesne znaczenie problematyki podejmowania właściwych decyzji gospodarczych, w tym decyzji menedżerskich oraz szczególnych trudności związanych z wypracowaniem właściwych decyzji w aktualnie niezwykle skomplikowanych i burzliwych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Obecnie uczestnicy rynku niemal bezustannie konfrontowani są z nowymi wyzwaniami i koniecznością wypracowywania adekwatnych, skutecznych i efektywnych reakcji na te często wyjątkowe wyzwania.

Co wyróżnia studia:

 • doświadczona kadra dydaktyczna łącząca doświadczenie akademickie z praktycznym doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach aktywności biznesowej (przemysł, finanse, handel i dystrybucja, doradztwo gospodarcze i inne),
 • program studiów zorientowany na aktualne trendy i kierunki rozwoju wiedzy z zakresu problematyki podejmowania decyzji menedżerskich,
 • dobre przygotowanie i wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy,
 • bardzo szerokie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych obszarach aktywności (sektor prywatny i publiczny, działalność gospodarcza oraz inne sfery aktywności). Zmiana pracy na inną nie dezaktualizuje zdobytych kwalifikacji,
 • uzyskanie dyplomu uznawanego i cenionego w środowisku biznesowym, sprzyjającego dalszej karierze zawodowej.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe Podejmowanie decyzji menedżerskich skierowane są do absolwentów kierunków humanistycznych i technicznych. Adresowane są do: kierowników oraz pracowników podejmujących decyzje różnego szczebla oraz osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Propozycja niniejszych studiów podyplomowych jest kierowana do osób zatrudnionych lub planujących zatrudnienie zarówno w podmiotach i instytucjach sektora prywatnego, jak i sektora publicznego (w tym także: instytucjach i urzędach publicznych różnego szczebla oraz jednostkach samorządu terytorialnego – JST).

Absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych aspektów problematyki podejmowania decyzji menedżerskich, w tym między innymi: decyzji rynkowych, alokacyjnych oraz inwestycyjnych, finansowych, dotyczących optymalizacji podatkowej, decyzji dotyczących czynnika ludzkiego, grupowego podejmowania decyzji oraz decyzji podejmowanych w warunkach konfliktu.

Kierowników przedsiębiorstw oraz pracowników operacyjnych odpowiadających za realizację procesów decyzyjnych różnych szczebli w przedsiębiorstwie, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu różnorodnych aspektów podejmowania decyzji menedżerskich,

Osób, które chcą poznać praktyczne zastosowanie zasad i metod zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i uwarunkowań podejmowania decyzji, chcących w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji różnego szczebla.

Osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

5. Cel studiów:

Przekazanie wiedzy i uzyskanie umiejętności z zakresu zasad i metod podejmowania decyzji menedżerskich w podmiotach i instytucjach sektora prywatnego i publicznego, dotyczących między innymi: decyzji inwestycyjnych i finansowych, decyzji dotyczących optymalnej alokacji zasobów, decyzji w zakresie optymalizacji podatkowej, decyzji dotyczących kapitału ludzkiego, decyzji w sytuacjach konfliktowych oraz wykształcenie umiejętności ich zastosowania w praktyce zawodowej.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 • posiada w pogłębionym stopniu zaawansowaną oraz uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą szczegółowe zagadnienia i instrumentu w zakresie podejmowania decyzji menedżerskich. Zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla problematyki podejmowania decyzji menedżerskich,
 • zna i rozumie w pogłębionym stopniu różnorodne złożone uwarunkowania, metody w zakresie działalności zawodowej związanej z podejmowaniem decyzji menedżerskich w kontekście rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach,
 • potrafi dobierać właściwe źródła informacji oraz dokonywać krytycznej analizy, oceny, syntezy, interpretacji i prezentacji pozyskanych informacji, a także dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia w celu podjęcia właściwych decyzji menedżerskich w sytuacjach nietypowych, kryzysowych,
 • potrafi komunikować się, rozwiązywać konflikty i współdziałać z różnymi kręgami odbiorców, zwłaszcza z członkami zarządzanych przez siebie zespołów,
 • potrafi modyfikować lub tworzyć nowe procedury w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania organizacji,
 • gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów praktycznych związanych z podejmowania decyzji menedżerskich.

7. Liczba miejsc:

Min. 15

8. Czas trwania:

Dwa semestry, planowany termin rozpoczęcia aktualnej edycji:12.10.2024, zajęcia w formie hybrydowej

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),

10. Opłaty- za całe studia (opłata dot. edycji rozpoczynającej się jesienią w roku akademickim 23/24):

4900,00 zł

11. Dane kontaktowe:

 • Kierownik Studiów:

dr inż. Marek Martin
tel. 602 710 911
e-mail: 
pdm@info.p.lodz.pl

 

podejmowanie decyzji menedżerskich grafika

Strona dziala - zabbix