Zarządzanie i systemy zarządzania jakością

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Organizacji i Zarządzania/ Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju

2Kierownik studiów:

dr inż. Anna Walaszczyk

3 Zakres tematyczny studiów:

Problematyka zarządzania w tym Zarządzanie Jakością TQM, systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz branżowe systemy zarządzania.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia: licencjackie, inżynierskie, magisterskie) – w szczególności kadry zarządzającej firm odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania.

5. Cel studiów:

 • wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą i Systemów Zarządzania Jakością u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,
 • przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością (SZJ), Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz innych branżowych systemów zarządzania,
 • szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • precyzyjnie posługiwać się terminami i definicjami, funkcjonującymi w systemach zarządzania;
 • wyjaśniać podstawowe zagadnienia oraz dokonywać kluczowych analiz, związanych z problematyką, stanowiącą wymagania wstępne do szczegółowego zapoznania się z systemami zarządzania;
 • stosować metody, techniki i narzędzia doskonalenia firmy i systemów zarządzania;
 • projektować dokumentację związaną z systemami zarządzania omawianymi w programie studiów;
 • analizować problemy w obszarach związanych w sposób bezpośredni z zarządzaniem i systemami zarządzania jakością;
 • dokonywać szczegółowych analiz procesów w celu oceny sytuacji przedsiębiorstwa, co do jego gotowości do wdrożenia systemu/systemów zarządzania.

7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

Od 13.10.2023  r. do 30.09.2024 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • przyjęcie następuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie minimum studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich.

Informacje na: https://jakosc.woiz.p.lodz.pl/

10. Język prowadzenia zajęć

polski

11. Opłaty- za całe studia:

4900,00 zł (w tym certyfikacja na Auditora wewnętrznego ZSZ i Menedżera Jakości DEKRA)

12.Dane kontaktowe:                                                                                                                   

dr inż. Anna Walaszczyk
anna.walaszczyk@p.lodz.pl

Szczegóły na: https://jakosc.woiz.p.lodz.pl/

Image
STUDIA PODYPLOMOWE

 

Strona dziala - zabbix