Zarządzanie logistyką

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Organizacji i Zarządzania/ Instytut Zarządzania

2Kierownik studiów:

dr inż. Barbara Galińska

3 Zakres tematyczny studiów:

Globalizacja, wzrost konsumpcji, rozwój technologii ICT oraz udziału e-commerce w rynku, zmiany demograficzne i inne istotne zjawiska czy procesy zachodzące w społeczeństwie powodują, że branża logistyczna nieustannie się rozwija. To z kolei implikuje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów posiadających pożądane na rynku kompetencje z zakresu zarządzania łańcuchem logistycznym i występujących w nim procesów (m.in.: zaopatrzenia i zarządzania zapasami, produkcji, dystrybucji, transportu i magazynowania).

Co wyróżnia studia:

 • doświadczona kadra dydaktyczna, w tym praktycy z przemysłu,
 • program studiów zorientowany na aktualne trendy i kierunki rozwoju logistyki, stworzony w oparciu o bieżące potrzeby rynku oprócz podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania logistyką tematyka łańcuchów dostaw 4.0 i współczesnych koncepcji zarządzania logistyką, ekologistyki, e-commerce w logistyce, analizy danych z wykorzystaniem MS Excel, technologii informacyjno-komunikacyjnych w logistyce, ergonomii, BHP, międzynarodowych standardów zarządzania oraz prawa w logistyce,
 • dobre przygotowanie i wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy,        
 • uzyskanie dyplomu uznawanego i cenionego w środowisku biznesowym, sprzyjającego dalszej karierze zawodowej.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania logistyką,
 • kierowników przedsiębiorstw oraz pracowników operacyjnych odpowiadających za realizację procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu zarządzania w obszarze logistyki,
 • osób, które chcą poznać praktyczne zastosowanie zasad i metod zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa i chcą w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką,
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Uwaga!

Aby rozpocząć studia podyplomowe wystarczy być absolwentem studiów 1-stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich. Nie jest wymagane ukończenie studiów 2-stopnia, tj. magisterskich.

5. Cel studiów:

Przekazanie wiedzy z zakresu metod zarządzania logistyką, w tym zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, odzysku, zapasami, transportem, magazynem, kosztami oraz wykształcenie umiejętności jej praktycznego zastosowania.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:     

 • identyfikować, analizować diagnozować i rozwiązywać problemy logistyczne w przedsiębiorstwie, uwzględniając złożone zależności prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne funkcjonowania systemów logistycznych w globalnej gospodarce,
 • analizować i oceniać wpływ innych obszarów zarządzania na zarządzanie systemami logistycznymi w przedsiębiorstwach, uwzględniając specyfikę wynikającą z rozmiaru przedsiębiorstwa oraz branży, w jakiej działa,
 • identyfikować źródła informacji, oceniać ich wiarygodność, pozyskiwać, przetwarzać i poddawać krytycznej analizie informacje konieczne w procesach logistycznych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
 • analizować, oceniać, interpretować dane i informacje, budować na ich podstawie wiedzę jednostkową oraz organizacyjną, a także w oparciu o nie wnioskować indukcyjnie, abdukcyjnie oraz dedukcyjnie, by bazując na nich, podejmować decyzje z akceptowalnym ryzykiem,
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się w zespołach dziedzinowych oraz interdyscyplinarnych, przyjmując zarówno rolę członka, jak i lidera.

7. Liczba miejsc:

Min. 17 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych (1-go lub 2-go stopnia).

10. Opłaty- za całe studia:

4900,00 zł
Możliwość płatności ratalnych.

11. Dane kontaktowe:

Barbara Galińska, tel.: 513-090-358, barbara.galinska@p.lodz.p

post SP ZL 11.10.2024

Strona dziala - zabbix