Zarządzanie projektami – 7 poziom PRK

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Organizacji i Zarządzania/ Instytut Zarządzania

2Kierownik studiów:

dr inż. Paweł Pietras (edycja od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025) - rekrutacja trwa
dr inż. Agnieszka Pietras (edycja od1 października 2023 do 30 września 2024)

3 Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują między innymi zagadnienia z zakresu:

 • metodyk zarządzania projektami w szczególności Metodykę AGILE PM (certyfikacja),
 • zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • budowania i motywowania zespołu projektowego,
 • komputerowego wspomagania zarządzania projektami,
 • technik pracy w zespole projektowym,
 • finansowania projektów, w tym projektów finansowanych ze środków UE.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności:

 • wprowadzenie w problematykę zarządzania projektami,
 • zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w tej dziedzinie,
 • wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją projektu,
 • zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania projektami,
 • zaznajomienie z zagadnieniami psychologii pracy i zachowań organizacyjnych w procesach zarządzania projektami,
 • kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • formułować, wyjaśniać, oceniać i stosować podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia i materiały, niezbędne do rozwiązywania problemów wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
 • przygotowywać projekty inwestycyjne, rozwojowe i procesowe z wykorzystaniem metod i technik stosowanych powszechnie w zarządzaniu projektami,
 • prowadzić projekty w sposób efektywny i ukierunkowany na postawiony cel biznesowy,
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych jak również w zespołach interdyscyplinarnych,
 • w przedsiębiorczy sposób funkcjonować w dowolnym środowisku organizacyjno-technicznym przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy.

7. Liczba miejsc:

Min. 15 miejsc

8. Czas trwania:

edycja 31 - od 1 października 2024 do 30 września 2025 - rekrutacja trwa
edycja 30 - od 1 października 2023 do 30 września 2024

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Dyplom ukończenia studiów wyższych, wpłata I raty.

10. Język prowadzenia zajęć

polski

11. Opłaty- za całe studia:

7200,00 zł

12. Dane kontaktowe:

dr inż. Agnieszka Pietras –  tel.  +48 501 066 769, adres e-mail agnieszka.pietras@p.lodz.pl;
dr inż Paweł Pietras – tel.  +48 42 631 37 53, adres e-mail pawel.pietras@p.lodz.pl
http://www.podyplomowewlodzi.pl

Strona dziala - zabbix