Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Organizacji i Zarządzania/ Instytut Zarządzania

2Kierownik studiów:

Dr hab. Anna Walecka, prof. uczelni

3 Zakres tematyczny studiów:

Organizacja i zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, ich restrukturyzacji, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania strategicznego w służbie zdrowia i podstaw marketingu usług medycznych, a także elementów inżynierii biomedycznej i laseroterapii.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kierowników jednostek ochrony zdrowia i kierowników przedsiębiorstw, działających na rzecz służby zdrowia oraz osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: teorii i praktyki zarządzania, finansów w jednostkach ochrony zdrowia, marketingu ZZL, negocjacji, restrukturyzacji w jednostkach ochrony zdrowia, podstaw ekonomii, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania jakością w ochronie zdrowia, elementów prawa w ochronie zdrowia, elementów inżynierii biomedycznej oraz laseroterapii, pozyskiwania funduszy unijnych, diagnostyki medycznej, zarządzania strategicznego w służbie zdrowia i podstaw marketingu usług medycznych, a także kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystywania w kierowaniu placówkami ochrony zdrowia.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:                          

 • rozwiązuje wybrane problemy z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia,                                                         
 • ocenia skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania placówką ochrony zdrowia,                                            
 • zna i doskonali wybrane umiejętności menedżera placówki ochrony zdrowia,                                                                                
 • pracuje w zespole i komunikuje się w zespołach pracowniczych, 
 • dobiera źródła finansowania w jednostce ochrony zdrowia,
 • pozyskuje i rozlicza świadczenia zdrowotne,                                  
 • zarządza sprzętem medycznym.

7. Liczba miejsc:

Min. 13 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • rekrutacja na studia jest otwarta  decyduje kolejność zgłoszeń,
 • wypełniony formularz zgłoszenia na studia,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego.

10. Język prowadzenia zajęć

polski

11. Opłaty- za całe studia:

4 500 zł /2 semestry. Istnieje możliwość płatności w 2 ratach.

12. Dane kontaktowe:

Administracja studiów – dr hab. Anna Walecka, prof. uczelni tel.  +48 604 891 291, anna.walecka@p.lodz.pl;
tel. jednostki:+48 42 631 37 62;
www.spzdrowie.pl

13. Rekomendacje

Rekomenduję studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej wszystkim specjalistom i osobom, których celem jest zostanie specjalistą w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia. Dlaczego? Profesjonalny, wysoki poziom wykładów i zajęć praktycznych realizowany w grupie osób z branży pozwala na analizę tematycznych problemów z innej perspektywy w sposób, umożliwiający naukę nie tylko na podstawie merytoryki, ale również doświadczenia kolegów po fachu. To wyższy poziom procesu poznawania dziedziny niezwykle dynamicznie rozwijającej się w naszym kraju. Nie mogę pominąć również twórczej atmosfery w trakcie zajęć i koleżeńskiej atmosfery na przerwach. Na największą uwagę zasługuje jednak moduł dotyczący elementów techniki medycznej – polecam wszystkim osobom, które w placówkach medycznych realizują zadania w procesie nadzoru nad aparaturą i sprzętem medycznym oraz tym osobom, których fascynuje pędzący świat technologii medycznych.

Aneta Kurzyńska

Strona dziala - zabbix