Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim - nabór do 23 czerwca 2023 r.

Data dodania 25/05/2023 - 12:21
Kategorie

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim - nabór do 23 czerwca 2023 r.

Image

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2022 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace uprawnieni są sami autorzy rozpraw i prac lub rektorzy bądź prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni.

 • Nabór wniosków w konkursie do 23 czerwca 2023 r.
 • Zgłoszenie pracy do Konkursu obejmuje:
 1. wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi:
  a) załącznik nr 1 - wypełniany w przypadku, gdy kandydata do nagrody zgłasza rektor lub prorektor uczelni
  lub
  b) załącznik nr 2 – wypełniany, gdy zgłoszenia do nagrody dokonuje samodzielnie autor pracy;
 2. pełny tekst pracy dostarczony w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD, zawierającej dokument w formacie PDF lub DOC;
 3. recenzje zgłoszonej do Konkursu pracy – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię;
 4. inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata do nagrody wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą dotyczące zgłaszanej pracy;
 • Kandydaci, którzy wyrażają chęć, aby ich wnioski były zarekomendowane przez rektora lub prorektora składają wypełniony komputerowo kompletny wniosek (którego wzór stanowi załącznik nr 1) do dziekanatów do dnia 12.06.2023 r. 

Do wniosku kandydat dołącza swój egzemplarz pracy (oryginał) oraz recenzję zgłoszonej do konkursu pracy (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem). Dziekanaty lub jednostki dydaktyczne, po sprawdzeniu kompletności wniosków i wymaganych załączników (egzemplarz pracy oraz recenzja) oraz potwierdzeniu za zgodność załączonej dokumentacji, przekazują wnioski kandydatów dot. prac magisterskich i dyplomowych do Działu Spraw Studenckich, ul. Żeromskiego 116, budynek A33, klatka schodowa E, IV piętro do 14 czerwca (środa) 2023 r. do  godz. 14:00.

Pozytywnie zarekomendowane wnioski (spełniające warunki dostępowe opisane powyżej) kandydaci będą mogli odebrać w Dziale Spraw Studenckich (j.w) od 19 czerwca 2023 r. od godziny 12.00 w celu przekazania ich do Urzędu.

 • Kandydat składa komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu do 23 czerwca 2023 r. :
 1. osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter,
  lub
 1. przesyła pocztą na adres Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

Strona dziala - zabbix