Rada dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Rada dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości została powołana na mocy Statutu Politechniki Łódzkiej (§19 uchwały nr 88/2019 senatu PŁ z dnia 10 lipca 2019 r.).

Do zadań Rady należy przede wszystkim przygotowanie założeń i projektu polityki naukowej oraz ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości, a także realizacja zadań właściwych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w niniejszej dyscyplinie oraz nadzór merytoryczny nad organizacją i kształceniem w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w zakresie wskazanej dyscypliny.  

Skład osobowy Rady:

Przewodnicząca Rady: prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Z-ca Przewodniczącej: prof. dr hab. Filip Chybalski

Członkowie:

Rada Dyscypliny działa na podstawie regulaminu, określającego organizację i tryb jej funkcjonowania uchwalanego przez Senat Politechniki Łódzkiej (Uchwała Nr 130/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 listopada 2019 r.

Strona dziala - zabbix