Rada Kierunku Studiów Papiernictwo i Poligrafia

Skład osobowy Rady

Przewodnicząca Rady:  dr hab. inż. Svitlana Khadzhynova

Członkowie: 

dr hab. inż. Konrad Olejnik, profesor uczelni
dr hab. inż. Dariusz Danielewicz, profesor uczelni
dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, profesor uczelni
dr inż. Janina Leks-Stepień
dr inż. Anna Stanisławska
inż. M. Kozal (student)
Emilia Stachowiak (student)

Posiedzenia RKS  – terminarz (link) 

Rady Kierunku Studiów funkcjonują na mocy § 20 Statutu Politechniki  Łódzkiej (Uchwała Nr 88/2019 Senatu PŁ) oraz Zarządzenia Nr 10/2019 Rektora PŁ. 

Do zadań Rady Kierunku Studiów należy: 

 1. Przygotowanie i doskonalenie koncepcji kierunku studiów. 
 2. Opracowanie projektu programu studiów dla kierunku oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów. 
 3. Współpraca z jednostkami ogólnouczelnianymi realizującymi część programu kształcenia. 
 4. Współpraca z Radą Programową IFE w zakresie opracowywania projektu programu studiów dla kierunku realizowanego w ramach IFE oraz realizowanie uchwał podjętych przez Radę Programową IFE. 
 5. Analiza trendów i potrzeb w zakresie kształcenia na danym kierunku. 
 6. Doskonalenie programu studiów oraz jakości kształcenia na kierunku, w tym analiza wyników ankietyzacji i hospitacji. 
 7. Stymulowanie wykorzystywania w programie studiów nowych/kreatywnych metod kształcenia. 
 8. Opiniowanie kandydatów na promotorów i tematów prac dyplomowych. 
 9. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym: 
  • uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych na temat programu studiów oraz poziomu przygotowania zawodowego absolwentów; 
  • współdziałanie przy organizacji praktyk i staży. 
 10. Przygotowanie oraz przekazywanie do zatwierdzenia prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia corocznego raportu jakości kształcenia dla kierunku studiów. 
 11. Przygotowywanie raportów na potrzeby akredytacji. 
 12. Nadzór merytoryczny nad procesem dyplomowania. 
 13. Internacjonalizacja w zakresie kształcenia. 
 14. Organizacja i nadzór mentoringu na drugim stopniu studiów. 
 15. Przygotowanie informacji na potrzeby rekrutacji i promocji. 

Strona dziala - zabbix