Wstęp

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej – www.woiz.p.lodz.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-14


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Główne niezgodności i wyłączenia:

  • brak części napisów alternatywnych,
  • brak możliwości pomijania bloków (skip linki),
  • niezrozumiałość linków oraz ich celu (w kontekście),
  • niski kontrast aktywnych linków (obecnie wybranych linków),
  • brak dostępu do menu z poziomu klawiatury. Dostępne rozwiązanie alternatywne w postaci mapy strony,


Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-14.

 


Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

Dziekanat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 36 85, (42) 631 32 64
E-mail: w8w8d@adm.p.lodz.pl
 
Osoba odpowiedzialna za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej
Łukasz Narloch
E-mail: mailto:lukasz.narloch@p.lodz.pl
 
Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Kontakt telefoniczny: 42-631-28-87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na 
dedykowanej stronie internetowej.

  

 

Dostępność architektoniczna

Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ znajduje się w dwóch lokalizacjach na terenie kampusu B, część budynku B17 - „Strefa Biznesu” oraz część budynku B9 – „Budynek Trzech Wydziałów” (Lodex).

W ww. budynkach znajdują się sale wykładowe i jednostki organizacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ.

 

Budynek B17 – „Strefa Biznesu” – ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź

Do budynku B17 prowadzą dwa wejścia. Jedno (główne) od strony parkingu oraz drugie, od strony Biblioteki Głównej PŁ. Wejście główne posiada schody i nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo na wózkach. Wejście od strony Biblioteki Głównej PŁ jest na poziomie gruntu i służy osobom niepełnosprawnym ruchowo na wózkach. Do budynku mogą wejść osoby z psem przewodnikiem. Po wejściu do budynku znajduje się hol, portiernia wraz z szatnią oraz bufet.

Piwnica – znajdują się: pomieszczenia kół naukowych działających na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ oraz Laboratorium (pok.: -1.19).

Parter – znajdują się: portiernia wraz z szatnią, bufet, przestrzeń wypoczynku dla studentów. Na kondygnacji tej znajdują się sale wykładowe (pok.: 0.14A, 0.17, 0.21, 0.22) oraz toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych.

I piętro – znajdują się: sale komputerowe (pok.: 1.14, 1.15A, 1.16A, 1.17, 1.18) oraz sale wykładowe (pok.: 1.11, 1.12A, 1.19, 1.20A) i toalety (brak toalety dla osób niepełnosprawnych)

II piętro – znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla studentów (pok.: 2.17A), Dziekanat Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ (pok.: 2.18 – dyplomowanie, 2.19 – obsługa studentów), pokoje Władz Wydziału wraz z sekretariatem Dziekana – pok. 2.22 (Dziekan – pok. 2.23, Prodziekana ds. studenckich – pok.: 2.20, Prodziekan ds. kształcenia – pok.: 2.21, Prodziekan ds. rozwoju – pok.: 2.24).
W pokoju Dziekanatu (pok.: 2.19) znajduje się pętla indukcyjna. Na tej kondygnacji znajdują się również toalety (brak toalety dla osób niepełnosprawnych).

III piętro – znajdują się pokoje administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ (pok.: 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 i 3.22), pokoje wykładowców, dwie sale seminaryjne (pok.: 3.11, 3.29) oraz toalety (brak toalety dla osób niepełnosprawnych).

IV piętro – znajdują się: pokoje wykładowców, pokój nauczycielski (pok. 4.23), dwie sale seminaryjne (pok.: 4.11, 4.25) oraz toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie przejścia i ciągi komunikacyjne na terenie budynku B17 (parter oraz piętra od I do IV) dostosowane są do poruszania się przez osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym osób na wózkach (szer. drzwi i przejść min. 90 cm, szer. korytarzy ok. 190 cm).

Na parterze oraz piętrze IV znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych (wymiar: 210x210 cm). Na piętrach: I, II, III brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Na piętro od I do IV można dostać się jedną z dwóch wind dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo, osób niewidomych, słabo widzących oraz niedosłyszących (wymiar: 110x 150 cm, przyciski z alfabetem Braille’a, komunikaty głosowe oraz informacje na ekranie LCD).


Budynek B9 – „Budynek Trzech Wydziałów” (Lodex) – Al. Politechniki 8, 93-590 Łódź

Do budynku B9 prowadzą dwa wejścia, po dwóch stronach budynku (na przestrzał). Obydwa wejścia prowadzą po schodach, są również podjazdy dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku znajduje się hol, na którym znajduje się portiernia, szatnie oraz toalety w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Część Wydziału Organizacji i Zarządzania znajduje się od strony szatni. Wejście do tej części jest na jednym poziomie.

Parter– znajdują się sale wykładowe: oz-13, oz-25,oz-32A, oz-32B.

I piętro – znajdują się sale wykładowe: oz-124A, oz-124B, oz-125A, oz-125B, oz-126.

II piętro – znajduje się sala wykładowa: oz-228.

III piętro – znajdują się sale wykładowe: AULA (oz-329) oraz pokój nauczycielski 334.

Wszystkie przejścia i ciągi komunikacyjne na wszystkich poziomach dostosowane są do poruszania się przez osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym na wózkach (szer. drzwi i przejść – min. 90 cm, szer. korytarzy ok. 300 cm).

Na wszystkich poziomach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych (wymiary: 190 x190 cm).

Na wszystkie poziomy można dostać się windą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Winda nie jest dostosowana do korzystania z niej przez osoby niewidome i słabowidzące oraz niedosłyszące.

W części Wydziału Organizacji i Zarządzania nie ma pętli indukcyjnych ani informacji głosowych.
 

Na teren Budynku Trzech Wydziałów – B9 oraz Strefy Biznesu – B17 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek B9 – Budynek Trzech Wydziałów oraz budynek B17 – Strefa Biznesu nie mają własnego parkingu. W pobliżu budynku są parkingi Politechniki Łódzkiej. W bezpośrednim sąsiedztwie (przy każdym z wejść) znajdują się wyznaczone i oznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (odległość miejsca parkingowego od wejścia do budynku – do 30 m)


 
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na stronie internetowej.

Strona dziala - zabbix